To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Buitenlandse werknemers - Opfrissing van de reglementering

07/08/2013

De reglementering betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers heeft enkele wijzigingen ondergaan. Ze zijn op 5 augustus 2013[1] van kracht geworden.

Het gaat veeleer om updates, maar niet om ingrijpende veranderingen.

Gezinshereniging - Verwijzing naar de verblijfstitel in plaats van de familieband

Een eerste reeks wijzigingen brengt de regels betreffende de vrijstelling van arbeidskaart in geval van gezinshereniging in overeenstemming met de criteria voor de toekenning van het verblijf.

Er waren immers nog een aantal schemerzones die de administratie verhinderden om exact te bepalen of een werknemer een vrijstelling van arbeidskaart kon genieten. Voortaan wordt rechtstreeks verwezen naar de verblijfstitel en niet langer naar de familieband.

Bovendien kan de werknemer die in het bezit is van een “bijlage 15"[2] vrijstellingen genieten of een arbeidskaart C ontvangen indien hij aan de vereiste voorwaarden voldoet.

Studenten - Updates

Ook de vrijstellingen ten voordele van studenten werden aangepast. Zo zijn de buitenlandse studenten die stage in België lopen niet enkel meer vrijgesteld van een arbeidskaart wanneer ze in België studeren, maar ook wanneer ze studies in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland volgen.

Overgangsbepalingen voor de nieuwkomers

Een derde luik bevat updates van de overgangsbepalingen betreffende de Bulgaren, Roemenen en Kroaten. Ter herinnering, ze zijn nog niet vrijgesteld van een arbeidskaart hoewel ze Europese onderdanen zijn.

Meer info gewenst?

Voor een gedetailleerd overzicht van deze reglementering kunt u onze fiches raadplegen over de buitenlandse werknemers en meer bepaald de fiche "Buitenlandse werknemers - 1. Arbeidsvergunning en arbeidskaart" in de rubriek Sociaal/Info+.


[1] Koninklijk Besluit van 17 juli 2013, Belgisch Staatsblad van 26 juli 2013, 2e editie.

[2] Document uitgereikt om de tijdspanne tussen een positieve beslissing over de verblijfsaanvraag en de afgifte van het verblijfsdocument in kwestie te dekken.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07-08-2013