To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De transportsector binnenkort beter gewapend tegen sociale dumping

08/11/2016

De ministerraad keurde onlangs een voorontwerp van wet goed dat een aantal principes in het Belgische recht invoert over het bepalen van het recht dat, bij een wetsconflict, van toepassing is op de arbeidsovereenkomst van de werknemers die een transportactiviteit uitoefenen[1].

Sociale dumping is jammer genoeg een wijdverspreid fenomeen bij internationale transportactiviteiten.  Via deze wet wil de regering vermijden dat werknemers die voornamelijk in België tewerkgesteld worden, niet van de Belgische arbeidsvoorwaarden kunnen genieten. In de toekomst zouden zij dus beter beschermd moeten zijn.

Integratie van de Europese rechtspraak in de wetgeving

Het voorontwerp van wet voert de principes in het Belgische recht in die zijn uitgedrukt door de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Hof van Justitie heeft als principe gesteld dat wanneer een werknemer zijn werkzaamheden uitoefent in verschillende landen, het land waar hij zijn arbeid gewoonlijk verricht het land is waarin of van waaruit hij het belangrijkste deel van zijn verplichtingen tegenover zijn werkgever vervult.

Men moet rekening houden met alle kenmerken van de arbeidsrelatie…

Zoals het persbericht van de Ministerraad het benadrukt, moet de rechter onder meer het volgende nagaan:

  • het land van waaruit de werknemer zijn transportopdrachten verricht
  • de plaats waar de werknemer de instructies voor zijn opdrachten ontvangt en zijn werk organiseert
  • de plaats waar zich de arbeidsinstrumenten bevinden
  • de plaats waar het vervoer hoofdzakelijk wordt verricht
  • de plaats waar de goederen worden gelost
  • de plaats waar de werknemer zich moet aanmelden alvorens zijn opdracht te vervullen en waarnaar hij na zijn opdrachten terugkeert.

Activiteiten in de transportsector

Het gaat in dit voorontwerp van wet over alle activiteiten in de transportsector, dus zowel het vervoer van goederen als van personen, en dit niet enkel voor de sector van het wegvervoer, maar ook voor het spoorvervoer, lucht- en zeevervoer en de binnenscheepvaart.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. We houden u uiteraard op de hoogte.

 


[1] Persbericht van de Ministerraad van 7 oktober 2016.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08-11-2016