To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Fiscale controles 2018 - Bedrijfsvoorheffing voor buitenlandse werknemers

30/05/2018

Naar aanleiding van zijn jaarlijkse controleacties, kondigde de fiscus aan dat hij in 2018 onder meer ondernemingen onder de loep zal nemen die de verschuldigde bedrijfsvoorheffing niet hebben ingehouden op de bezoldigingen van buitenlandse werknemers die langer dan 183 dagen in België gedetacheerd zijn. Een woordje toelichting.

Algemene controle op detachering

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat de fiscale controles op de bedrijfsvoorheffing voor buitenlandse werknemers in een groter geheel kaderen. Gedetacheerde werknemers maken op dit ogenblik immers het voorwerp uit van een algemene controleactie waarbij, naast de fiscale situatie, eveneens de sociale zekerheid, het A1- formulier, de arbeidsvoorwaarden, … gecontroleerd worden.

Onderstaande principes betreffende het fiscaal aspect zijn van toepassing indien de niet- rijksinwoner in België gedetacheerd is door een buitenlandse onderneming.

Verblijf van meer dan 183 dagen in België

Dit gegeven is van belang omdat een verblijf/ activiteiten van langer dan 183 dagen[1] in België in de regel betekent dat de gedetacheerde werknemer belastingen zal moeten betalen in ons land (België is dan de heffingsbevoegde staat).

In principe zullen deze gedetacheerde werknemers in België onderworpen worden aan de belasting voor niet- rijksinwoners, wat betekent dat ze hier enkel belast zullen worden op de in België behaalde inkomsten (in plaats van op hun wereldwijd inkomen zoals het geval is in de personenbelasting voor rijksinwoners[2]).

Impact op de bedrijfsvoorheffing?

Wanneer belastingen moeten betaald worden in België, zal bij wijze van voorschot ook bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn aan de Belgische fiscus. De doorstorting hiervan binnen de wettelijke termijnen is de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Andere regels voor rijksinwoners en niet- rijksinwoners

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de bedrijfsvoorheffing voor rijksinwoners en deze voor niet- rijksinwoners. Voor beide categorieën zijn andere regels van toepassing.

Zo zal het basisbedrag aan bedrijfsvoorheffing voor rijksinwoners bepaald worden aan de hand van schaal I of II van bijlage III KB/WIB ’92 terwijl voor niet-rijksinwoners, de over het algemeen hogere, schaal III van toepassing is. U kan deze schalen raadplegen via volgende link.

Bovendien kunnen niet-inwoners niet genieten van een aantal ‘subjectieve' verminderingen die verband houden met hun persoonlijk statuut (vermindering voor persoon ten laste, andere gezinslasten, …).

Let wel op!

Voor de bedrijfsvoorheffing worden onder “rijksinwoners” niet alleen werknemers (en bedrijfsleiders) verstaan die hun fiscale woonplaats (of “zetel van fortuin” hebben in België. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook niet- rijksinwoners voor de bedrijfsvoorheffing gelijkgesteld worden met rijksinwoners.

Dit is het geval wanneer de niet- rijksinwoner bezoldigingen verkrijgt:

  • voor in België geleverde arbeidsprestaties;
  • ingevolge één of meerdere arbeidsovereenkomsten die het volledige kalenderjaar bestrijken;
  • en voor zover die arbeidsprestaties ten minste 75% van de wettelijk voorziene arbeidsduur per overeenkomst bedragen.

Afhankelijk van de vraag of aan bovenvermelde voorwaarden voldaan wordt of niet, dient dus voor gedetacheerde werknemers die langer dan 183 dagen in België verblijven in het ene geval de bedrijfsvoorheffing voor rijksinwoners te worden toegepast (schaal I of II) en in het andere geval deze voor niet-rijksinwoners (schaal III) - ook al zijn beiden in de regel aan de belasting voor niet- rijksinwoners in België onderworpen.

Wat zijn de gevolgen?

Wanneer België heffingsbevoegd is op basis van een dubbelbelastingverdrag, dan moet de Belgische of buitenlandse werkgever de verschuldigde bedrijfsvoorheffing inhouden op de bezoldigingen.

De niet- naleving van de regels inzake bedrijfsvoorheffing kan een zware financiële kater tot gevolg hebben. Naast de betaling van deze verschuldigde bedrijfsvoorheffing (die vooralsnog zal moeten gebeuren), stellen overtreders zich bloot aan nalatigheidsinteresten en boetes en kan de niet- ingehouden bedrijfsvoorheffing beschouwd worden als een voordeel van alle aard in hoofde van de werknemers/ bedrijfsleiders.

In het licht van de fiscale controles in 2018, dient dus extra gewaakt te worden over een correcte toepassing van de regels inzake bedrijfsvoorheffing ten aanzien van buitenlandse werknemers die langer dan 183 dagen in België tewerkgesteld zijn.

Wat doet Securex voor u?

Securex berekent de juiste bedrijfsvoorheffing aan de hand van de door u (of uw fiscaal adviseur) doorgegeven situatie over de tewerkstelling van de buitenlandse werknemer in België. Onze dienst InteHRnational kan u desgevallend ook begeleiden in complexe situaties.

Gelieve er dus steeds voor te zorgen dat deze informatie compleet is, overeenkomt met de realiteit en dat wij op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen of nieuwe ontwikkelingen.

 


[1] Volgens het dubbelbelastingverdrag tussen België en de andere staat getekend werd.

[2] De niet- rijksinwoners moeten hun wereldwijd inkomen echter wel aangeven in hun personenbelasting om hun belastingen correct te berekenen en in het bijzonder de verminderingen waarop zij recht hebben.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 30-05-2018