To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De gecombineerde vergunning in vijf vragen

08/09/2021

U heeft wellicht al gehoord over de gecombineerde vergunning... maar voor wie nog geen aanvraagdossier heeft moeten indienen, is dit document waarschijnlijk nog een beetje een mysterie. Wat is het verschil tussen de gecombineerde vergunning en de arbeidskaart? Wie moet ze aanvragen? Zijn er vrijstellingen?

Vijf vragen en antwoorden voor een beter begrip:

 1. Voor wie moet u een gecombineerde vergunning aanvragen? 
 2. Wat is de gecombineerde vergunning met toelating tot arbeid voor bepaalde duur? 
 3. Wat is de gecombineerde vergunning met toelating tot arbeid voor onbepaalde duur? 
 4. Welke documenten moet u bij een aanvraag voor een vergunning voor bepaalde duur voegen? 
 5. Wat doet Securex voor u? 

 

1. Voor wie moet u een gecombineerde vergunning aanvragen? 

Buitenlanders die geen onderdaan zijn van de Europese Unie, die in België meer dan 90 dagen willen werken, moeten vooraf over een gecombineerde vergunning beschikken. In bepaalde gevallen is het verkrijgen van die vergunning echter niet vereist (met name voor bepaalde buitenlandse studenten).

De gecombineerde vergunning is een verblijfs- en werkvergunning. Ze kan zowel voor een bepaalde duur als voor onbepaalde duur worden verleend.

De vroegere procedure voor het verkrijgen van een arbeidsvergunning en een arbeidskaart blijft van toepassing voor werknemers die 90 dagen of minder in België verblijven. 

 

2. Wat is de gecombineerde vergunning met toelating tot arbeid voor bepaalde duur? 

Bij een verblijf en tewerkstelling van meer dan 90 dagen moeten mensen die niet onder een vrijstelling vallen over een gecombineerde vergunning beschikken.

De werkgever moet de aanvraag indienen via het loket ‘Working in Belgium’ van de portaalsite van de sociale zekerheid. Deze nieuwe procedure heeft vele voordelen:

 • De onlinedienst ‘Working in Belgium’ stuurt uw aanvraagdossier automatisch door naar het bevoegde gewest.
 • Dankzij de nieuwe beveiligde onlinetoepassing kunt u papier en e-mail achterwege laten. U kunt uw dossier 24 uur per dag, 7 dagen per week indienen en raadplegen. U kunt ook op elk moment de voortgangsstaat van uw dossier raadplegen.
 • Zodra het gewest het dossier voor het onderdeel "werk" heeft behandeld, wordt het naar de Dienst Vreemdelingenzaken gezonden voor het onderdeel "verblijf". Als aan de voorwaarden is voldaan, wordt vervolgens de gecombineerde vergunning afgeleverd. U wordt via uw e-Box op de hoogte gebracht van de eindbeslissing. Verloren brieven en foute adressen behoren dus tot het verleden.
Versoepelde procedure voor bepaalde werknemerscategorieën

Voor bepaalde werknemerscategorieën geldt een soepeler aanvraagprocedure. Voor die werknemers is geen arbeidsmarktonderzoek vereist (stagiairs, hooggeschoold personeel...). Dit betekent concreet dat voor die werknemers niet wordt nagegaan of er op de plaatselijke arbeidsmarkt een tekort aan arbeidskrachten bestaat. Voor andere werknemers gebeurt dat wel.

 

3. Wat is de gecombineerde vergunning met toelating tot arbeid voor onbepaalde duur? 

Als de werknemer in aanmerking komt voor een toelating tot arbeid voor onbepaalde duur moet hij de aanvraag voor een gecombineerde vergunning zelf indienen. Dit geldt enkel voor bepaalde werknemerscategorieën. Welke dat zijn, hangt af van het gewest.

 

4. Welke documenten moet u bij een aanvraag voor een vergunning voor bepaalde duur voegen? 

Bij de aanvraag voor een gecombineerde vergunning die de werkgever indient, moeten bepaalde documenten worden gevoegd.

Voor de toelating tot arbeid moet u bij een eerste aanvraag de volgende documenten bij het dossier voegen:

 • een fotokopie van uw identiteitsbewijs (of dat van uw mandataris)
 • in geval van detachering, een kopie van het door de buitenlandse instelling afgegeven document waarin wordt verklaard dat de socialezekerheidswetgeving van dat land van toepassing blijft tijdens de tewerkstelling in België. Als er geen internationale overeenkomst is, een verklaring van de RSZ dat niet is voldaan aan de voorwaarden om te worden onderworpen aan de Belgische regeling voor werknemers
 • wanneer de aanvraag gaat over de uitoefening van een gereglementeerd beroep, moeten de documenten waaruit blijkt dat de werknemer het beroep mag uitoefenen, bij de aanvraag worden gevoegd.

Andere documenten zijn vereist bij verlenging en voor het onderdeel ‘verblijf’ van het dossier. U vindt een overzicht van de documenten die u bij de aanvraag moet voegen op de websites van de bevoegde gewestelijke diensten van:

Naargelang van de werknemerscategorie zijn vaak bijkomende documenten vereist.

 

5. Wat doet Securex voor u? 

Heeft u nog vragen over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers? Doe een beroep op onze consultants via het adres international.mobility@securex.eu.  

Een goede tip: dien uw dossier tijdig in!

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08-09-2021