To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Cao tegen sociale dumping in de vervoersector

27/08/2014

De sector voor het vervoer en de logistiek, en meer bepaald de subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden (PSC 140.03), wapent zich tegen sociale dumping. Op 1 maart 2014 is immers een cao ‘gelijk werk, gelijk loon' in werking getreden.

Vaststelling

De sociale partners zijn vertrokken van de vaststelling dat de ondernemingen uit de sector geconfronteerd worden met buitenlandse chauffeurs en bedrijven waartegen ze niet kunnen concurreren. Die buitenlandse bedrijven stellen immers via allerhande constructies goedkope werkkrachten tewerk.

De Belgische en Europese regelgeving schieten in deze problematiek te kort op het vlak van controle en sanctionering.

Detachering

De cao somt de verplichtingen op die een werkgever moet vervullen als hij in België gedetacheerde werknemers tewerkstelt, d.w.z. werknemers die:

  • ofwel gewoonlijk werken op het grondgebied van één of meer andere lidstaten dan België;
  • ofwel aangeworven zijn in een ander land dan België.

Wanneer een werknemer aldus in België wordt tewerkgesteld door een buitenlandse werkgever, kunnen zich twee situaties voordoen:

  • ofwel zendt hij tijdelijk werknemers uit naar België. Dit noemt men detachering van werknemers;
  • ofwel stelt hij een werknemer permanent in België tewerk.

Arbeidsvoorwaarden

De cao herinnert eraan dat de werkgever in beide gevallen de Belgische arbeidsvoorwaarden moet naleven[1], meer bepaald de loonschalen van de sector! Het feit dat de Belgische sociale zekerheid niet van toepassing is op de gedetacheerde werknemers verandert hier niets aan.

Limosa-aangifte

De cao wijst er ook op dat bij detachering een Limosa-aangifte moet worden gedaan[2]. De Belgische werkgevers moeten voor elke gedetacheerde werknemer nagaan of het Limosa1-attest werd afgegeven. De regelgeving bepaalt immers dat de eindgebruiker (de opdrachtgever) die een gedetacheerde werknemer rechtstreeks of in onderaanneming tewerkstelt aan zijn werkgever of zijn mandataris het ontvangstbewijs van de voorafgaande aangifte moet vragen.

Als dit niet kan worden voorgelegd, moet hij dit melden aan de Belgische overheid. In principe bepaalt de regelgeving dat de eindgebruiker (de opdrachtgever) in dat geval zelf vóór het begin van de tewerkstelling de identificatiegegevens van deze werknemers elektronisch aan de RSZ moet melden.

Terbeschikkingstelling en onderaanneming: ook verplichtingen voor de Belgische ondernemingen!

De wet[3] bepaalt in welke gevallen en volgens welke voorwaarden een werknemer ‘ter beschikking kan worden gesteld' van een gebruiker (bijvoorbeeld bij onderaanneming). Raadpleeg voor meer informatie hierover onze fiche over de terbeschikkingstelling van werknemers in de rubriek Sociaal/Info+.

De cao schrijft voor dat de werkgever (Belgische onderneming) zich ertoe verbindt:

  • deze bepalingen na te leven en enkel een beroep te doen op door de gewesten erkende uitzendkantoren;
  • in de overeenkomst met de buitenlandse werkgever te bedingen dat de Belgische arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn op de in België ter beschikking gestelde werknemers. Dit vloeit voort uit:
   • ofwel de Europese detacheringsrichtlijn[4],
   • ofwel uit het feit dat de werknemers verbonden zijn aan een Belgische standplaats, ook indien gekozen is voor het arbeidsrecht van een ander land;
  • de buitenlandse werkgever in te lichten over die arbeidsvoorwaarden. De cao voegt hieraan toe dat een samenvatting van de loonvoorwaarden zal worden opgesteld in 4 talen.

Deze verplichtingen zijn niet van toepassing wanneer de werknemers ter beschikking worden gesteld door in België gevestigde ondernemingen die rechtstreeks onder de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden vallen.

Cabotage

Cabotage (binnenlands vervoer door een in een buitenland gevestigde onderneming) valt onder de detacheringsrichtlijn. Ter herinnering: die richtlijn bepaalt dat de strafrechtelijk beteugelde bepalingen van het gastland van de gedetacheerde werknemer moeten worden nageleefd, zelfs als op zijn arbeidsovereenkomst gewoonlijk het recht van een ander land van toepassing is.

Samenwerking met de inspectiediensten

De sociale partners verbinden zich er overigens toe om samen te werken met de inspectiediensten en wensen een samenwerkingsakkoord te sluiten met deze diensten.

Gepeperde boetes

Herinner u bovendien dat in het kader van het actieplan waarbij de regering de strijd tegen de sociale dumping opvoert, er ook bijzondere maatregelen werden genomen voor wat betreft het wegvervoer. Een besluit van 19 april 2014 voorziet immers:

  • een verhoging van de boete bij inbreuk op de verplichting om een vrachtbrief in de vrachtwagen te hebben van 55 euro naar maar liefst 1.500 euro;
  • een verhoging van de boete voor het niet naleven van het verbod om de lange wekelijkse rust in de vrachtwagen te nemen tot 1.800 euro.

Deze boetes moeten onmiddellijk worden betaald, zo niet wordt de vrachtwagen geïmmobiliseerd.

Hebt u vragen in dit verband? Wenst u een onderaannemingsovereenkomst te sluiten met een buitenlandse onderneming? Vraag dan bijstand van uw legal advisor.[1] Onder meer de binnen de sector overeengekomen loon- en arbeidsvoorwaarden (loon en andere vergoedingen, arbeidstijd met inbegrip van overuren, rusttijden, beschikbaarheidstijden, nachtarbeid, pauzes, duur van de vakantie en arbeid op zon- en feestdagen).

[2] En bij gedeeltelijke tewerkstelling in België door een buitenlandse werkgever.

[3] Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.

[4] Richtlijn 96/71/EG van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 27-08-2014