To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tewerkstelling van werknemers in verschillende Europese lidstaten - Welk socialezekerheidsstelsel?

05/07/2012

Op 28 juni 2012 is een nieuwe Verordening (EU) 465/2012 in werking getreden. Deze verordening wijzigt de regels die het socialezekerheidsstelsel aanwijzen dat van toepassing is bij gelijktijdige tewerkstelling in verschillende lidstaten van de Europese Unie[1].

Eén werkgever of verschillende werkgevers?

Om het socialezekerheidsstelsel te bepalen dat van toepassing is op uw werknemer die in verschillende lidstaten is tewerkgesteld, zijn de aanwijzingsregels verschillend naargelang hij wordt tewerkgesteld door één enkele werkgever op het grondgebied van verschillende lidstaten of door verschillende werkgevers die hun zetel (of domicilie) hebben in verschillende lidstaten.

De regels zijn veranderd wanneer het gaat om een werknemer die geen substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden uitoefent in zijn woonstaat[2] (of die er niet werkt) en verschillende werkgevers die zich in verschillende lidstaten bevinden die werknemer tewerkstellen.

In die veronderstelling kunnen zich drie situaties voordoen, die voortaan als volgt zullen worden behandeld[3]:

    • het socialezekerheidsstelsel van de woonstaat is alleen van toepassing indien geen van de staten waar de werkgevers hun zetel/domicilie hebben de woonstaat van de werknemer is (zie voorbeeld 1);
    • het socialezekerheidsstelsel van de Staat waar de werkgever, die zijn zetel/domicilie niet heeft in de woonstaat van de werknemer, zijn zetel/domicilie heeft, is van toepassing indien één werkgever gevestigd is in de woonstaat van de werknemer en de andere niet (zie voorbeeld 2);
    • het socialezekerheidsstelsel van de Staat waar de werkgevers hun zetel/domicilie hebben, is van toepassing indien de 2 werkgevers in dezelfde Staat zijn gevestigd (zie voorbeeld 3).

Voor een overzicht van alle situaties waarin een loontrekkende activiteit gelijktijdig wordt uitgeoefend en om te weten welk socialezekerheidsstelsel in elk geval van toepassing is, kunt u onze samenvattende tabel raadplegen:

  

Tewerkstelling door één werkgever

Tewerkstelling door meerdere werkgevers

Werknemer werkt gedeeltelijk in zijn woonstaat en oefent er een substantieel gedeelte van zijn activiteiten uit

Socialezekerheidsstelsel van de woonstaat van de werknemer

Socialezekerheidsstelsel van de woonstaat van de werknemer

Werknemer werkt niet in zijn woonstaat of werkt in zijn woonstaat maar oefent er geen substantieel gedeelte van zijn activiteiten uit

Socialezekerheidsstelsel van de staat waar de werkgever zijn zetel/domicilie heeft

- werkgevers gevestigd in dezelfde staat: socialezekerheidsstelsel van de staat waar de werkgevers hun zetel/domicilie hebben

- werkgevers gevestigd in verschillende staten (3 situaties)

1. Socialezekerheidsstelsel van de woonstaat van de werknemer: enkel indien geen van de staten waar de werkgevers hun zetel/woonplaats hebben de woonstaat van de werknemer is.

2. Socialezekerheidsstelsel van de staat waar de werkgever die zijn zetel/domicilie niet in de woonstaat van de werknemer heeft, zijn zetel/domicilie heeft indien één van de werkgevers gevestigd is in de woonstaat van de werknemer en de andere niet.

3. Socialezekerheidsstelsel van de staat waar de werkgevers hun zetel/domicilie hebben indien de 2 werkgevers in dezelfde staat zijn gevestigd.

Voorbeelden

In deze voorbeelden oefent de werknemer geen substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden uit in België.

Voorbeeld 1 : een Belgisch inwoner werkt voor een werkgever die zijn zetel heeft in Luxemburg en voor een werkgever die zijn zetel heeft in Nederland. Hij zal onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid omdat geen van de staten waar de werkgevers hun zetel/domicilie hebben de woonstaat van de werknemer is.

Voorbeeld 2 : een Belgisch inwoner werkt voor een werkgever die zijn zetel heeft in België en voor een werkgever die zijn zetel heeft in Nederland. Hij valt onder de Nederlandse sociale zekerheid (in dit voorbeeld wijzen de nieuwe regels niet langer de woonstaat van de werknemer, met name België, aan).

Voorbeeld 3 : een Belgisch inwoner werkt voor 2 werkgevers die elk hun zetel hebben in Nederland. Hij valt onder de Nederlandse sociale zekerheid (in dit voorbeeld wijzen de nieuwe regels niet langer de woonstaat van de werknemer, met name België, aan).

Overgangsbepalingen

Er werden overgangsbepalingen uitgewerkt voor werknemers die op het tijdstip van inwerkingtreding van de nieuwe verordening al gelijktijdig in verschillende lidstaten werken.

Hebt u vragen, aarzel dan niet om advies te vragen aan uw legal advisor of consultant.[1] Deze verordening wijzigt of verduidelijkt hiertoe de bepalingen van Verordening (EG) 883/2004, de basisverordening op dit vlak.

[2] Contacteer uw legal advisor of consultant voor meer informatie.

[3] Wat nieuw is, staat schuingedrukt.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05-07-2012