To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Belgen die in Frankrijk werken: belasting in Frankrijk stijgt

26/08/2019

De wet Macron bevat belangrijke wijzigingen in de inkomstenbelasting van Belgische inwoners. De belastingheffing op deze bezoldigingen wordt door het dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk toegewezen aan Frankrijk, over het algemeen op grond van effectieve arbeidsprestaties die in dat land werden verricht.

Voor een goed begrip van onderstaande tekst, moet het gebruik van de woorden ‘Belgische inwoners’ worden opgevat als “Franse niet-inwoners”.

Welke wijzigingen van de Franse belastingwet zijn van toepassing op de inkomsten van Belgische inwoners?

De wijzigingen van de belastingheffing op de inkomsten van Belgische inwoners in Frankrijk verlopen volgens twee fasen die we hierna onder de loep nemen.

1. Inkomsten van het jaar 2018 en 2019 
  • het minimum belastingtarief wordt verhoogd van 20% tot 30% voor het deel van de netto belastbare bezoldiging dat de inkomstengrens van 27.519 euro overschrijdt;
  • de inhoudingen aan de bron worden altijd toegepast op basis van de barema's met drie schijven tegen het tarief van 0, 12 en 20%;
  • de bezoldigingen die in de schijven van 0 en 12% worden belast, worden niet in aanmerking genomen voor de belastingaanslag (ze zijn bevrijdend);
  • de bezoldigingen in de schijf van 20% worden aan de belasting onderworpen volgens het progressieve barema en de inhouding aan de bron die tegen 20% werd berekend, wordt verrekend met de verschuldigde belasting;
  • de inkomsten van Belgen die aan een ander sociaal stelsel dan het Franse zijn onderworpen, worden niet onderworpen aan de ‘Cotisation Sociale Généralisée (CSG) en aan de Cotisation pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS);
  • de solidariteitsbijdrage van 7,5% blijft verschuldigd.
2. Inkomsten toegekend vanaf het jaar 2020
  • de inhouding aan de bron, zoals we die kennen, wordt geschrapt;
  • de inhouding aan de bron wordt berekend aan de hand van de tarieventabel van deze inhoudingen op de bezoldigingen van Franse inwoners of door toepassing van het "gepersonaliseerde" tarief dat gebaseerd is op het totale inkomen en de gezinssituatie van de belastingplichtige;
  • de netto belastbare inkomsten van niet-inwoners worden op dezelfde manier vastgesteld als voor Franse inwoners;
  • de inhouding aan de bron is niet langer bevrijdend maar wordt verrekend met de verschuldigde belasting.

Er worden verduidelijkingen verwacht over de praktische modaliteiten van de invoering van deze inhouding en over de praktische formaliteiten die buitenlandse werkgevers moeten naleven.

Conclusie

Deze wet verhoogt vanaf 2018 de Franse belastingdruk op de bezoldigingen van Belgische inwoners. Sommige Belgische inwoners zullen in 2019 aanvullende belastingen moeten betalen voor het inkomstenjaar 2018. Die aanvullende Franse belastingen die in 2019 worden betaald, zullen worden afgetrokken in de Belgische belastingaangifte van de inkomsten van het jaar 2019 - aanslagjaar 2020 (ten vroegste in juni 2020)’.

Onze diensten kunnen u helpen bij het uitvoeren van deze taken. U kan contact opnemen via: international.mobility@securex.eu.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 26-08-2019