To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Werkgever in de bouwsector? Enkele uit te voeren formaliteiten!

02/03/2017

In de bouwsector (PC nr. 124) bestaan er heel wat specifieke formaliteiten en aandachtspunten voor de werkgever. U moet er zich echter niet door laten afschrikken. Deze maatregelen zijn immers bedoeld om sociale fraude en oneerlijke concurrentie te bestrijden.   

Zorg ervoor dat iedereen die op de werf aan de slag is, eerst geregistreerd is

Alle personen die op een werf werken in onroerende staat uitvoeren, moeten zich verplicht eerst dagelijks registreren. Dit gebeurt via de door de RSZ ontwikkelde applicatie “checkin@work”.  Opgelet, de RSZ legt ook effectief sancties op aan wie zich niet aan deze verplichting houdt.

Deze verplichting geldt enkel voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, waarbij het totaalbedrag van het project gelijk is aan of hoger is dan 500.000 euro (exclusief BTW)

Als tegenprestatie voor deze extra administratieve lasten zijn er een aantal fiscale gunstmaatregelen uitgewerkt (in Fiscaal / Info+ / Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing / 3. Overuren).

Wilt u meer informatie over de aanwezigheidsregistratie zelf? Lees dan onze fiche "Aanwezigheidsregistratie op de werf" (in Sociaal / Info+). 

Construbadge

Het dragen van de Construbadge[1] in de bouwsector is verplicht en is bedoeld als visueel identificatiemiddel op de bouwplaats. Voor een aannemer is het immers belangrijk om te weten wie zich op de bouwplaats bevindt (denk maar aan het geval van een zwaar ongeval).

Zowel de arbeiders van Belgische bedrijven als de arbeiders van buitenlandse bedrijven moeten de Construbadge gebruiken. Op deze badge staan de naam van de arbeider, zijn pasfoto, de naam van zijn werkgever en de geldigheidsduur van de badge.

De Construbadge kan ook een belangrijke rol spelen voor de aanwezigheidsregistratie (zie hierboven). Het gebruik van de badge kan namelijk geïntegreerd worden in de elektronische systemen die de ondernemingen voor de aanwezigheidsregistratie gebruiken.

Geef uw werken aan voor ze aan te vatten

Elke aannemer van werken in onroerende staat moet alvorens de werken aan te vatten een aangifte van werken doen bij de RSZ. Deze aangifte gebeurt steeds elektronisch, via de portaalsite van de sociale zekerheid (Onderneming/Werken met contractanten/Aangifte van werken).

Om uit te maken of u al dan de werken moet aangeven, worden bepaalde drempels in acht genomen[2]:

  • werken waarvoor er geen beroep op onderaannemers gedaan wordt: verplichte aangifte vanaf 30.000 euro, exclusief btw (in plaats van 25.000 euro voordien);
  • werken waarvoor een beroep gedaan wordt op één onderaannemer: verplichte aangifte wanneer het totale bedrag ten minste 5.000 euro, exclusief btw bereikt;
  • werken waarbij ten minste 2 onderaannemers betrokken zijn: de aangifte is steeds verplicht ongeacht het bedrag.

Deze aangifte is nuttig om de kostprijs van de werken te ramen en om de opdrachtgever en de onderaannemer(s) te identificeren. Ze is ook nuttig om een efficiënte opvolging te garanderen van de verplichtingen op het vlak van de sociale zekerheid, onder meer de inhoudingsplicht en de aanwezigheidsregistratie.

Wilt u meer weten over deze aangifte? Lees dan onze fiche "Aangifte van werken" (in Sociaal / Info+).

Ga na of uw medecontractant sociale en/of fiscale schulden heeft

Een opdrachtgever of aannemer die wil weten of hij een inhoudingsplicht heeft, moet nagaan of zijn medecontractant (aannemer of onderaannemer) sociale en fiscale schulden heeft op het moment van de betaling van de factuur. Is dit het geval, dan is er een inhoudingsplicht. Als de inhoudingen niet of niet correct gebeuren, zijn de opdrachtgever en de aannemer hoofdelijk aansprakelijk.

De inhoudingen dienen om de sociale en fiscale schulden te betalen. Het bestaan van schulden, zowel op sociaal als op fiscaal vlak, moet worden beoordeeld op het tijdstip van betaling van de factuur via een gegevensbank die toegankelijk is voor het publiek: 

Wilt u meer weten over de inhoudingsplicht? Lees dan onze fiches inzake hoofdelijke aansprakelijkheid (in de rubriek Sociaal / Info+).

Wees op uw hoede als uw medecontractant abnormaal lage prijzen hanteert

… en betaal zelf het juiste loon aan uw werknemers. In de bouwsector moeten immers specifieke minimumlonen in acht genomen worden. U zal hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling ervan indien uw onderaannemer deze minimumlonen niet naleeft. 

Recent werd naast het algemeen stelsel van loonaansprakelijkheid ook een specifiek stelsel ingevoerd voor de loonschulden van de rechtstreekse onderaannemer (enkel voor bouwactiviteiten).

Indien uw rechtstreekse onderaannemer loonschulden heeft ten aanzien van zijn werknemers, dan kan u hiervoor hoofdelijke aansprakelijk gesteld worden. Dit gaat over alle componenten van het loon en niet alleen het minimumloon. U kan zich hiervoor vrijstellen met een schriftelijke verklaring van uw rechtstreekse onderaannemer waarin hij bevestigt dat hij het loon dat verschuldigd is aan zijn werknemers (van de aannemer) betaalt en zal betalen en hij de gegevens meegedeeld krijgt van de internetsite van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg waarin de inlichtingen betreffende het loon zijn opgenomen.

Raadpleeg voor meer details ons dossier "Loon" (lees de fiche over de stelsels van loonaansprakelijkheid onder Sociaal/Dossiers).

Maak geen overdreven gebruik van het stelsel van economische werkloosheid

In de bouwsector bestaat een responsabiliseringsbijdrage die werd ingevoerd om misbruik van economische werkloosheid tegen te gaan.

Er is sprake van overdreven gebruik indien de werkgever gedurende meer dan 110 kalenderdagen per jaar en per werknemer beroep doet op economische werkloosheid. Klik hier voor meer informatie.

Ken uw verplichtingen inzake RSZ-voorschotten

Zoals iedere werkgever moeten de werkgevers uit de bouwsector die meer dan 4.000 euro per kwartaal aan socialezekerheidsbijdragen betalen aan de RSZ voorschotten op de bijdragen betalen. Deze regeling kent echter een aantal bijzonderheden in de bouwsector.

De werkgevers uit de bouwsector die procentuele voorschotten betalen, moeten immers een forfaitaire maandelijks voorschot van 700 euro per bijkomende arbeider vanaf de derde arbeider betalen, en dit bovenop de normale voorschotten en op dezelfde data. Het is dus belangrijk dit goed op te volgen.

Opgelet: de niet-betaling van de forfaitaire voorschotten in de bouwsector zijn sociale schulden in het kader van de inhoudingsplicht.

Geef maandelijks een schriftelijke staat van de mobiliteitsvergoeding aan uw arbeiders

Het bedrag van de mobiliteitsvergoeding moet op de loonfiche worden vermeld. De werkgever is verplicht om maandelijks een schriftelijk detail af te geven aan de arbeider. Het detail vermeldt per dag het aantal werkelijk afgelegde kilometers en het toegekende bedrag.

De syndicale afvaardiging kan de  werkgever vrijstellen van deze verplichting.  

Specifieke verplichtingen van de buitenlandse aannemer

Nieuwe verplichtingen werden ingevoerd voor de buitenlandse werkgever die personeel in België detacheert. Opgelet, deze verplichtingen gelden bovenop de algemene verplichtingen.

Stel een verbindingspersoon aan

Een werkgever die personeel detacheert in België moet vóór het begin van de detachering een verbindingspersoon aanstellen. Het kan gaan om de werkgever zelf, de werknemer of eventueel een derde. Deze persoon hoeft niet in België gedomicilieerd te zijn.

Zoals de benaming aangeeft, zorgt deze persoon voor de verbinding tussen de werkgever en de Belgische inspectiediensten. Deze diensten kunnen te allen tijde contact opnemen met die persoon om de noodzakelijke documenten te ontvangen. Opgelet: de verbindingspersoon handelt voor rekening van de werkgever. Alleen de werkgever blijft dus juridisch aansprakelijk voor het bezorgen van de hierboven vermelde documenten.

De modaliteiten van aanwijzing van de verbindingspersoon moeten nog officieel worden bekrachtigd. Deze aanwijziging zal in principe via de Limosa-melding plaatsvinden.

Hou een reeks documenten ter beschikking van de inspectie

Op verzoek van de inspectiediensten moeten voortaan bepaalde documenten (lees ons artikel “Detachering van werknemers - Echt van schijn onderscheiden!” van 16 januari 2017) worden bezorgd om een doeltreffende controle mogelijk te maken.

Opgelet! Deze verplichting is van toepassing vanaf het begin van de detachering tot een jaar na het einde van de detachering.

Indien u hierover meer informatie wenst, kan u uw Legal advisor raadplegen.

 


[1] Deze badge wordt afgeleverd door het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bouwsector.

[2] Opgelet! De gevaarlijke werken die over meer dan 5 dagen gespreid zijn, moeten, krachtens de welzijnswet, steeds bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg aangegeven worden ongeacht het bedrag en het aantal onderaannemers dat ingezet wordt.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02-03-2017