To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Buitenlandse kaderleden - Standpunt van RSZ gewijzigd sinds 2012

04/04/2013

Voor werknemers met het statuut van ‘buitenlands kaderlid' geldt in België een voordelig fiscaal en sociaal stelsel.

De RSZ heeft onlangs zijn standpunt hierover herzien om een nog meer voordelige berekening van de sociale bijdragen voor buitenlandse kaderleden mogelijk te maken, en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012.

Voordelen van het stelsel voor buitenlandse kaderleden

Om investeringen in België aan te trekken heeft de fiscus een afwijkend belastingstelsel uitgewerkt voor kaderleden van buitenlandse nationaliteit die tijdelijk in België werken binnen internationale groepen. Dit stelsel berust op twee pijlers.

Vrijgestelde kostenvergoedingen

De uitgaven die de werkgever voor de kaderleden maakt, worden van de belastbare bezoldigingen uitgesloten, indien het om een terugbetaling van kosten gaat die bedoeld zijn om de meerkosten te dekken die het gevolg zijn van de detachering of van de komst van het kaderlid naar België (bijvoorbeeld: ‘cost of living allowance, housing allowance, tax equalization'…).

De terugbetaling van de bovenvermelde kosten wordt begrensd tot 29.750 euro per jaar als het gaat om een controlekantoor, een coördinatiecentrum of een laboratorium voor wetenschappelijk onderzoek en tot 11.250 euro per jaar voor de andere vennootschappen.

De RSZ neemt voor de begrenzing van de terugbetaling van kosten hetzelfde standpunt in als de fiscus. Dezelfde bedragen worden dus vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen, aangezien ze niet als loon, maar als een terugbetaling van kosten worden beschouwd.

Statuut van niet-inwoner

Het kaderlid wordt als niet-inwoner beschouwd voor de berekening van zijn belasting in België. Hij wordt daardoor alleen belast op zijn inkomsten van Belgische oorsprong, zelfs als hij al jaren in België verblijft (‘travel exclusion')[1].

Deze tweede pijler had tot nog toe geen invloed op de berekening van de socialezekerheidsbijdragen.

Nieuw standpunt van de RSZ

Sinds 1 januari 2012 heeft de RSZ beslist om ook rekening te houden met de ‘travel exclusion' voor buitenlandse kaderleden op wie het forfait van 11.250 euro van toepassing is[2].

Concreet kan het forfait van 11.250 euro worden opgetrokken in functie van het tewerkstellingspercentage van het buitenlands kaderlid in België[3] en dit volgens de volgende modaliteiten:

Maximumforfait dat door de RSZ wordt aanvaard = 11.250 / % aanwezigheid in België x 100

Hierdoor kan voor de buitenlandse kaderleden voor wie het forfait van 11.250 euro van toepassing is, een hoger bedrag als een terugbetaling van kosten beschouwd worden en dus vrijgesteld worden van socialezekerheidsbijdragen. Er geldt evenwel een absoluut maximum van 29.750 euro per jaar (dit is het forfait dat van toepassing is voor de andere buitenlandse kaderleden).

Hierna volgen enkele voorbeelden (waarin de grens van 11.250 euro werd bereikt en kan worden overschreden[4]):

    • Het buitenlands kaderlid werkt 80% in België en voert 20% verplaatsingen naar het buitenland uit. Het vrijgestelde bedrag wordt opgetrokken als volgt: 11.250/80 x 100 = 14.062,50 euro;
    • Het buitenlands kaderlid werkt 60% in België en voert 40% verplaatsingen naar het buitenland uit. Het vrijgestelde bedrag wordt opgetrokken als volgt: 11.250/60 x 100 = 18.750 euro;
    • Het buitenlands kaderlid werkt 40% in België en voert 60% verplaatsingen naar het buitenland uit. Het vrijgestelde bedrag wordt opgetrokken als volgt: 11.250/40 x 100 = 28.125 euro;
    • Het buitenlands kaderlid werkt 20% in België en voert 80% verplaatsingen naar het buitenland uit. Het vrijgestelde bedrag wordt opgetrokken als volgt: 11.250/20 x 100 = 29.750 euro (absoluut maximum).

Conclusie

De werkgever en het buitenlands kaderlid hebben recht op een bijkomende vermindering van de socialezekerheidsbijdragen op de inkomsten die aan het kaderlid worden toegekend in functie van het aanwezigheidspercentage van het kaderlid in België.

Onderzoekslaboratoria die onderzoekers tewerkstellen met het statuut van buitenlands kaderlid zullen geen recht hebben op deze bijkomende vermindering aangezien voor die kaderleden al de grens van 29.750 euro van toepassing is. Er is evenmin een vermindering voorzien voor buitenlandse kaderleden die hun functie uitoefenen met het sociaal statuut van zelfstandige.


[1] Inkomsten uit een activiteit die in het buitenland wordt uitgeoefend, worden uitgesloten.

[2] Dit standpunt werd pas in de loop van de maand december 2012 meegedeeld aan de sociale secretariaten.

[3] Dit percentage wordt vastgelegd door de fiscus.

[4] De correctie kan eveneens worden toegepast wanneer de terugbetalingen van kosten lager zijn dan deze bovengrens.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04-04-2013