To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Detachering in Frankrijk: enkele nieuwe regels

24/07/2019

We hebben u al meermaals geïnformeerd over de specifieke verplichtingen die u in Frankrijk moet naleven als u werknemers naar dat land detacheert[1].

In Frankrijk zijn nieuwe maatregelen aangenomen om de detachering van werknemers op het Franse grondgebied te regelen[2]. De meeste van deze maatregelen zijn op 1 juli 2019 in werking getreden. Bepaalde formaliteiten werden versoepeld.

Frankrijk heeft ook de nieuwe Europese richtlijn over detachering omgezet. Vanaf 30 juli 2020 worden de na te leven arbeidsvoorwaarden aangescherpt.

Hierna vindt u een overzicht van deze veranderingen.

Uw belangrijkste verplichtingen

We hernemen kort de belangrijkste regels die gelden bij detachering naar Frankrijk[3]:

 • een werkgever die personeel detacheert moet de harde kern van de Franse sociale wetgeving naleven (minimumlonen, arbeidsduur, enz.);
 • vóór de aanvang de arbeidsprestatie moet hij een elektronische verklaring van detachering (SIPSI) bezorgen aan de inspectiediensten die bevoegd zijn voor de plaats van tewerkstelling;
 • transportondernemingen (wegvervoer en binnenscheepvaart) moeten over een attestering van detachering beschikken die een aantal verplichte gegevens bevat[4];
 • bij controle van de arbeidsinspectie moet de werkgever een aantal documenten kunnen voorleggen (arbeidsovereenkomst, loonfiche, enz.);
 • de werkgever moet een vertegenwoordiger in Frankrijk aanstellen die fungeert als contactpersoon met de inspectie en de autoriteiten en de nodige documenten bijhoudt;
 • als de verplichtingen niet worden nageleefd, kunnen sancties worden opgelegd.

Wat veranderde er in 2019 in de formaliteiten?

Er werden een aantal versoepelingen ingevoerd:

 • Voortaan moet de aanwijzing van een vertegenwoordiger in Frankrijk niet langer gebeuren via een specifieke procedure, maar is dit mogelijk via de elektronische detacheringsaangifte SIPSI.
 • De werkgevers van 4 werknemerscategorieën zijn voortaan vrijgesteld van de verplichting om een SIPSI verklaring uit te voeren en van de verplichting om een vertegenwoordiger in Frankrijk aan te duiden: kunstenaars, onderzoekers en wetenschappers, stagiairs die stage lopen bij een Franse onderneming en sportbeoefenaars (met inbegrip van scheidsrechters). Opgelet: om in aanmerking te komen voor de vrijstelling moeten een aantal voorwaarden worden nageleefd. Daarnaast beschikt de werkgever over een termijn van 15 dagen om de bovenvermelde documenten aan de Franse inspectiediensten te bezorgen.
 • Voor buitenlandse werkgevers die voor eigen rekening werknemers detacheren in Frankrijk (bijvoorbeeld buitenlandse ondernemingen die werknemers uitzenden om nieuwe afzetmarkten te verkennen, werkvergaderingen bij te wonen) en zonder dat er een overeenkomst bestaat met een Franse opdrachtgever, geldt een vrijstelling van de verplichting om een SIPSI verklaring te verrichten en om een vertegenwoordiger in Frankrijk aan te stellen

Er zijn ook wijzigingen aangebracht in de vermeldingen van de SIPSI-aangifte (met name de vermelding van het brutomaandloon, dat een uurloon wordt).

Op het vlak van de sancties kan een werkgever die zijn verplichtingen niet naleeft een tijdelijk activiteitenverbod van 2 maanden oplopen (er bestond al een mogelijkheid tot tijdelijke schorsing). De verjaringstermijn voor de invordering van de geldboetes is voortaan 5 jaar.

Wat verandert er in 2020 in het toepasselijk arbeidsrecht?

Iedereen weet dat sociale dumping de eerlijke concurrentie tussen de ondernemingen ondermijnt. Sociale dumping doet zich vooral in bepaalde sectoren voor. Dat is niet anders in Frankrijk.

Een nieuwe Europese richtlijn probeert hieraan te verhelpen door het principe in te voeren dat alle werknemers die op dezelfde plaats dezelfde arbeidsprestaties verrichten op identieke wijze moeten worden bezoldigd, ongeacht het land waar ze gewoonlijk worden tewerkgesteld.

Deze richtlijn werd omgezet in Frankrijk[5]. Vanaf 30 juli 2020 zal de ‘harde kern’ van de Franse rechtsregels die bij detachering moet worden nageleefd worden verruimd. Het zal dan bijvoorbeeld ook gaan om regels over:

 • arbeidsduur, inhaalrust, feestdagen, betaalde jaarlijkse vakantie, arbeidsduur en nachtarbeid van jonge werknemers;
 • voorwaarden voor aansluiting bij vakantiefondsen en slechte weersomstandigheden;
 • brutoloon, betaling van het loon, inclusief de toeslagen voor overuren;
 • regels over gezondheid en veiligheid op het werk;
 • moederschapsbescherming/-verlof;
 • gelijkheid tussen mannen en vrouwen;

Raadpleeg uw Legal Advisor voor meer informatie.

 


[1] Zie de actua van de rubriek Internationaal op Lex4You.

[2] Met name het Franse uitvoeringsdecreet nr. 2019-555.

[3] Zie voor meer details ons artikel van 26 juli 2016.

[4] Zie ook onze artikels van 29 december 2016 en van 29 november 2017.

[5] Franse ordonnantie van 20 februari 2019.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 24-07-2019