To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Minimale arbeidsvoorwaarden die bij een detachering nageleefd moeten worden

25/03/2015

De regering Michel beschouwt de bestrijding van de sociale fraude als één van haar topprioriteiten[1]. We zullen het in dit artikel vooral hebben over de kwestie van de grensoverschrijdende fraude gekoppeld aan de detachering. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) heeft namelijk in een recent arrest van 12 februari 2015 de regels herhaald die men bij detachering van werknemers binnen de Europese Unie moet naleven. Hierbij worden in hoofdzaak de detacheringen geviseerd waarbij het minimumloon in het werkland niet wordt nageleefd.

Een “harde kern” van beschermingsregels

Volgens de “detacheringsrichtlijn”[2] moet de werkgever die personeel naar een andere lidstaat detacheert een aantal dwingende bepalingen tot minimale bescherming naleven die opgelegd zijn door de wetgeving van het land waar de detachering plaatsvindt.

Dat heeft het HJEU nog eens duidelijk herhaald in het arrest van 12 februari 2015[3]. De zaak handelde over enkele Poolse werknemers die door een Poolse onderneming met een arbeidsovereenkomst in dienst genomen waren. Ze werden naar een Fins filiaal gedetacheerd waar ze elektriciteitswerkzaamheden op een bouwterrein moesten uitvoeren. Hoewel er een Poolse arbeidsovereenkomst bestond, eisten de gedetacheerde werknemers de naleving van de meer voordelige arbeidsvoorwaarden gegarandeerd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van de Finse elektriciteitssector op.

Het Hof heeft erop gewezen dat de Poolse vennootschap een kern van dwingende bepalingen tot minimale bescherming diende te verzekeren. Daartoe behoren niet alleen het minimumloon, maar ook de verblijfskosten en de vergoedingen voor het dagelijkse traject die niet als terugbetaling van onkosten beschouwd worden. Bovendien moet men ook om het bedrag van het vakantiegeld te bepalen, het minimumloon in acht nemen waarop die werknemers recht hebben tijdens de detacheringsperiode.

De strijd tegen de fraude in België

Uiteraard zijn deze principes ook bij ons van toepassing. Eender wie personeel in België tewerkstelt, moet de Belgische minimumlonen naleven, ook al gaat het om gedetacheerde werknemers[4]. We herinneren eraan dat er in een aantal “risicosectoren” een systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden ingevoerd werd wanneer een werknemer onder het minimumloon betaald wordt[5].

De regering heeft ook een actieplan 2015 tegen sociale dumping goedgekeurd waarmee ze dit fenomeen wil bestrijden en een aantal concrete maatregelen zal invoeren (bijvoorbeeld: uitvoeren van doelgerichte controles via het systeem van datamining/datamatching)[6].

Meer info?

Het principe van de naleving van een harde kern van arbeidsvoorwaarden in het gastland wordt vaak miskend omdat de socialezekerheidsbijdragen in het land van herkomst van de gedetacheerde werknemers betaald moeten worden.

Detacheert u personeel naar België en wenst u meer te weten over de arbeidsvoorwaarden en formaliteiten die u moet vervullen? Aarzel niet om uw legal advisor te contacteren.[1] Lees hiervoor ook ons artikel van 7 november 2014.

[2] Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”), Publicatieblad EG van 28 mei 2014.

[3] HJEG 12 februari 2015, nr. C-396/13.

[4] Deze werknemers zijn niet onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid.

[5] Lees hier meer over in onze fiche “Loon - 1. Bescherming van het loon” in de rubriek Sociaal/Dossiers/Loon.

[6] Dat plan zal begin dit jaar opgenomen worden in het federale actieplan van de strijd tegen de sociale fraude.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 25-03-2015