To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Internationaal transport - Hou rekening met de formaliteiten!

22/02/2017

Internationale transportondernemingen moeten, net zoals andere werkgevers, een aantal formaliteiten naleven wanneer ze werknemers naar of vanuit België detacheren.

Omdat het om een gevoelige sector gaat, worden in tal van landen specifieke formaliteiten opgelegd voor het vervoer. Hieronder vindt u een woordje uitleg, waarbij de focus ligt op detachering in België... een gewaarschuwd werkgever telt voor twee!

Limosa of detacheringsattest

Detachering in België

Wanneer een werknemer die door een buitenlandse werkgever wordt tewerkgesteld in België wordt gedetacheerd moet de werkgever een Limosa-aangifte verrichten. Die aangifte levert de RSZ een aantal inlichtingen over de detachering. De aangifte kan worden verricht via de onlinedienst van de portaalsite van de sociale zekerheid. Het bewijs van de Limosa-1-aangifte moet altijd voorgelegd kunnen worden aan de inspectiediensten die daarom vragen.

Detachering in andere landen

In andere landen werd een gelijkaardige formaliteit ingevoerd. Bij detachering in Frankrijk moet in de transportsector bijvoorbeeld een ‘detacheringsattest’ worden opgesteld[1]. Dit attest moet sinds 1 januari 2017 verplicht worden opgesteld via de SIPSI-website [2].

Ook andere landen zoals Italië, Oostenrijk, ... leggen formaliteiten op[3]. De hoofddoelstelling van die formaliteit is een betere controle van de gedetacheerde werknemers in het gastland mogelijk te maken.

A1-document of ander detacheringsformulier

Detachering in België

De aangifte/het attest waarvan hierboven sprake is stelt u niet vrij van de verplichting om bij controle A1-documenten voor te leggen als bewijs dat uw werknemer aan de sociale zekerheid van zijn land van herkomst is onderworpen.

In België worden A1-formulieren ook aangevraagd via een onlinedienst van de portaalsite van de sociale zekerheid (Werken in het buitenland).

Detachering in Frankrijk : opgelet !

Vanaf 1 april 2017 moet een gedetacheerde werknemer in Frankrijk zijn A1-documenten, die afgeleverd zijn door de administratie van zijn land van oorsprong, VOOR zijn vertrek naar Frankrijk ter beschikking stellen aan de Franse sociale inspectie op de werkplaats, bij de opdrachtgever of op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Bovendien is het erg aangeraden om dit document ook voorhanden te hebben in de vrachtwagen zelf!

Overtredingen zullen duur uitvallen: er wordt een boete van maximum 3269 euros per werknemer voorzien die verdubbeld wordt bij recidive binnen de twee jaar. De boete zal echter niet verschuldigd zijn, indien de werkgever of de werknemer tijdens de controle een bewijs leveren dat ze een aanvraag hebben ingediend om het document te verkrijgen.

Verbindingspersoon of vertegenwoordiger van de vennootschap

Detachering in België

Een werkgever die personeel detacheert in België moet vóór het begin van de detachering een verbindingspersoon aanstellen. Het kan gaan om de werkgever zelf, de werknemer of eventueel een derde. Deze persoon hoeft niet in België gedomicilieerd te zijn.

Zoals de benaming aangeeft, zorgt deze persoon voor de verbinding tussen de werkgever en de Belgische ambtenaren. Die ambtenaren kunnen te allen tijde contact opnemen met die persoon om de noodzakelijke documenten te ontvangen (zie hierna). Opgelet: de verbindingspersoon handelt voor rekening van de werkgever. Alleen de werkgever blijft dus juridisch aansprakelijk voor het bezorgen van de hierboven vermelde documenten.

De modaliteiten van aanwijzing van de verbindingspersoon moeten nog officieel worden bekrachtigd. Zijn gegevens zouden moeten worden vermeld in de Limosa-aangifte die we eerder hebben besproken.

Detachering in andere landen

Frankrijk legt, net als andere staten, de verplichting op om een vertegenwoordiger aan te stellen als een werknemer op zijn nationaal grondgebied wordt gedetacheerd. Doe navraag telkens u een werknemer detacheert!

Documenten voor de inspectiediensten

Detachering in België

Onlangs hebben we u gemeld dat op verzoek van de inspectiediensten voortaan bepaalde documenten moeten worden bezorgd om een doeltreffende controle mogelijk te maken.

Opgelet! Deze verplichting is van toepassing vanaf het begin van de detachering tot een jaar na het einde van de detachering.

De wet legt dezelfde verplichtingen op voor de loondocumenten van de in België gedetacheerde werknemers die aan de inspectiediensten moeten worden bezorgd. Het gaat om de loonfiche en de individuele rekening. Die documenten moeten ook tot een jaar na het einde van de detachering ter beschikking worden gehouden van de inspectie.

Detachering in andere EU-lidstaten

Deze verplichting vloeit voort uit de omzetting van een Europese richtlijn in Belgisch recht. De andere lidstaten van de Europese Unie hebben analoge maatregelen genomen of moeten die nog nemen om de controle van de situatie van gedetacheerde werknemers te verbeteren (dit geldt overigens niet alleen voor de transportsector).

Voor Frankrijk vindt u wat informatie via deze link. De loonfiches (bulletins de paie) moeten onder meer ter beschikking worden gehouden van de inspectiediensten.

Welke wet toepassen op de arbeidsovereenkomst?

De Belgische Ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd die een aantal principes invoert in het Belgisch recht om bij een wetsconflict de wet te bepalen die van toepassing is op de arbeidsovereenkomst van werknemers die in de transportsector zijn tewerkgesteld.

Jammer genoeg komt sociale dumping vaak voor in het kader van internationale transportactiviteiten. Door deze wet kan worden vermeden dat de Belgische arbeidsvoorwaarden niet gelden voor werknemers die hoofdzakelijk in België zijn tewerkgesteld. Zij zouden in de toekomst een betere bescherming genieten. Wij houden u op de hoogte.

Hebt u vragen over internationale tewerkstelling? Neem dan zeker contact op met uw Legal advisor.

 


[1] De andere sectoren moeten een detacheringsaangifte verrichten.

[2] Système d’information sur les prestations de service internationales (Informatiesysteem over internationale dienstverrichtingen).

[3] Deze lijst is niet limitatief. Als u werknemers detacheert in het buitenland raden we u aan om inlichtingen in te winnen over uw verplichtingen in het gastland.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 22-02-2017