To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Detachering van personeel naar Frankrijk - Strengere formaliteiten

26/07/2016

Belgische bedrijven die personeel detacheren naar (uitlenen aan) een Franse gebruiker moeten een aantal formaliteiten vervullen en een aantal dwingende bepalingen van de Franse sociale wetgeving respecteren. Het betreft hier zowel de tewerkstelling te land als te water.

Deze verplichtingen kaderen in het beleid van Frankrijk dat er op gericht is sociale dumping, waardoor werknemers onvoldoende sociale bescherming genieten, tegen te gaan.

Voorafgaande verklaring

De werkgever die buiten Frankrijk gevestigd is en één of meerdere werknemers wenst te detacheren naar Frankrijk moet een verklaring overmaken aan de sociale inspectie van de plaats waar de tewerkstelling zal aanvangen, of de eerste plaats van tewerkstelling indien de werknemer op meerdere plaatsen zal werken.

Deze verklaring moet in het bezit zijn van de sociale inspectie vóór de tewerkstelling aanvangt. Ze moet opgesteld worden in het Frans.

De modeldocumenten die hiervoor verplicht gebruikt moeten worden zijn terug te vinden via deze link.  Opgelet, deze documenten zijn niet te verwarren met de  “attestering van detachering” ("attestation de détachement") die transportbedrijven moeten opmaken voor hun chauffeurs. Deze bedrijven moeten dus geen verklaring van detachering ("déclaration de détachement") uitvoeren.

 Zie hierover ons artikel van 7 juli 2016.

Afhankelijk van de situatie, dient volgend document gebruikt te worden:

 1. Detachering van werknemers door een werkgever gevestigd buiten Frankrijk voor het verrichten van prestaties in het kader van internationale diensten of een verrichting voor eigen rekening
 2. Detachering van werknemers tussen zetels van dezelfde onderneming of tussen ondernemingen van dezelfde groep
 3. Detachering van werknemers door een werkgever die een tijdelijke activiteit uitoefent buiten Frankrijk

Aanduiden van een vertegenwoordiger

De werkgever die buiten Frankrijk gevestigd is en één of meerdere werknemers wenst te detacheren naar Frankrijk moet een vertegenwoordiger aanstellen die in Frankrijk gevestigd is. Gedurende de looptijd van de detachering moet deze  vertegenwoordiger optreden als contactpersoon met de sociale inspectie, de officiers van de politie, de belastingautoriteiten en de douanes.

De aanstelling van de vertegenwoordiger moet schriftelijk gebeuren en in het Frans. Het document moet, verplicht, volgende zaken vermelden:

 • naam en voornaam;
 • plaats en datum van geboorte;
 • e-mail adres en verblijfplaats in Frankrijk;
 • handelsnaam en telefonische coördinaten van de vertegenwoordiger;
 • aanvaarding door de vertegenwoordiger van zijn aanstelling;
 • datum waarop de aanstelling ingaat;
 • aanduiding van de plaats waar documenten bewaard worden.

Bijhouden van een aantal documenten

De vertegenwoordiger moet een aantal documenten bewaren en ter beschikking houden van de sociale inspectie. Het betreft de volgende documenten:

 • de loonfiches van de gedetacheerde werknemers;
 • het bewijs van betaling van het loon;
 • een kopie van het document van de aanstelling;
 • de titel van de cao’s die van toepassing zijn in de sector;
 • de documenten die aantonen dat de onderneming in regel is met de sociale verplichtingen indien het een onderneming betreft die buiten de Europese Unie gevestigd is;
 • de documenten die aangeven hoeveel contracten uitgevoerd worden in het land waar de onderneming gevestigd is en in Frankrijk;
 • een attest met het omzetcijfer dat gerealiseerd wordt in het land waar de onderneming gevestigd is en in Frankrijk.

Verantwoordelijkheid van de projecteigenaars en opdrachtgevers

De projecteigenaars en de opdrachtgevers die werknemers detacheren naar Frankrijk moeten er op toezien dat de sociale wetgeving van Frankrijk gerespecteerd wordt. Ze zijn medeverantwoordelijk voor de werkomstandigheden van de gedetacheerde werknemers.

Overzicht van de te respecteren bepalingen

Hieronder vind u overzichten die de minimale verplichtingen opneemt van de Franse sociale wetgeving en deze vergelijken met de Belgische minimale sociale verplichtingen.

 

FRANKRIJK

BELGIE

Arbeidsrecht

Conventionele bronnen

Collectieve arbeidsovereenkomsten :

-       minimumlonen

-       functieclassificatie

-       pensioen en voorzieningen

-       arbeidsduur

Collectieve arbeidsovereenkomsten onderhandeld op interprofessioneel niveau, op het niveau van de sector of onderneming :

-       minimum barema en verloning

-       functieclassificatie

-       loonvoorwaarden

-       arbeidsduur enz

Het statuut van de loontrekkenden

-       arbeiders /bedienden

-       techniekers / "agents de maîtrise"

-       kaderleden

-       arbeiders

-       bedienden

Arbeidsduur

Wettelijke arbeidsduur

35 uren per week

38 uren per week

Beroep op overuren

-       jaarcontingent respecteren

-       overloontoeslag (25 of 50 %) of inhaalrust

-       in bepaalde specifieke situaties behalve in het geval van structurele afwijking

-       overloontoeslag (50% of 100%) en/of inhaalrust

Betaalde vakantie

Duur van de vakantie

Verwerving van 2,5 arbeidsdagen per maand, hetzij 30 arbeidsdagen per jaar in een 6 dagen week (25 dagen in een 5 dagen week)

Verwerving van 2 dagen per maand, hetzij 24 dagen per jaar in een 6 dagen week

Organisatie van de vakantie

Van de 1ste juni van het jaar N tot 31 mei van het jaar N+1

Van 1 januari tot 31 december

Vergoeding

Behoud van het salaris of 10de van het jaarsalaris

Enkel en dubbel vakantiegeld

Minimumloon

-       het wettelijk minimum (SMIC)  is 9,67 euro bruto/uur sinds 01/01/16

-       minimum salarissen voorzien bij collectieve arbeidsovereenkomst

-       het interprofessioneel GMMI is vastgesteld op 1.531,93 euro sinds 01/06/16 of  9,3032 euro bruto/uur

-       minimum salarissen voorzien door de paritaire comités

Automatische indexatie van de lonen

neen (met uitzondering van het wettelijk minimum (SMIC))

ja

Eindejaarspremie

-       neen, tenzij de collectieve overeenkomst dit voorziet

-       ja, krachtens de collectieve arbeidsovereenkomsten

 

 

FRANKRIJK

BELGIE

Socialezekerheidsrecht

Patronale lasten en loonlasten

-       voor een niet-kaderlid

> patronale last : 37 - 42 %

> loonlast : 18 - 22 %

 

-       voor een kaderlid

> patronale last : 40 - 45 %

> loonlast : 18 - 22 %

-       voor een arbeider 

> patronale last : ongeveer 50 % (berekend op het loon aan  108%)

> persoonlijke last : 13,07 %

 

-       voor een bediende 

> patronale last : ongeveer 35 %

> persoonlijke last : 13,07%

Wijze van inning van de bijdragen

Onmiddelijke betaling bij de  betreffende instelling ("URSSAF", pensioenkas, de voorzieningskas…)

Betaling aan het sociaal secretariaat die de bijdragen doorstort naar de RSZ die vervolgens verdeelt over de verschillende betalingsinstellingen  (RVP,RVA, RKW…)

Verzekering arbeidsongevallen

Ingesloten in de bijdragen gestort aan "l’URSSAF"

Te onderschrijven bij een erkende privé verzekeringsmaatschappij

Begrippen "mutuelle" in Frankrijk en "mutualiteit" in België

Bijkomende gezondheidsverzekering

Betalingsinstelling van sommige sociale zekerheidsprestaties (arbeidsongeschiktheidsvergoeding, terugbetaling gezondheidszorgen…)

Arbeidsfiscaliteit

Belastingsysteem

Jaarlijkse aangifte en directe betaling door de loontrekkende

(voor de werknemers die in het buitenland wonen en werken in Frankrijk wordt aan de bron ingehouden en op die manier vermeld op de loonfiche)

Bedrijfsvoorheffing onmiddellijk ingehouden “aan de bron” en definitieve belasting op het ogenblik van de fiscale aangifte

Met wat komt het netto te betalen loon aan de bediende op de loonfiche overeen ?

Aan het netto inkomen vóór belasting op het inkomen

Aan het netto inkomen na inhouding van de bedrijfsvoorheffing

Sancties

De Franse wetgever voorziet verschillende soorten van sancties, afhankelijk van de overtreding.

Een administratieve sanctie, opgelegd door de sociale inspectie, van 2000 euro (4000 euro in geval van herhaling) per gedetacheerde werknemer:

 • Voor de werkgever die geen voorafgaande verklaring overmaakt, geen vertegenwoordiger aanduidt of niet de nodige documenten ter beschikking stelt;
 • De opdrachtgever of projecteigenaar die medeverantwoordelijk is voor een overtreding van zijn medecontractant.
Schorsing van de activiteiten

De activiteiten van de Belgische werkgever die werknemers detacheert naar Frankrijk kunnen met onmiddellijk ingang, tot maximaal 1 maand geschorst worden indien:

 • de minimum lonen niet gerespecteerd worden
 • de dagelijkse en wekelijkse arbeids- en rusttijden niet gerespecteerd worden
 • de nodige documenten niet kunnen voorgelegd worden die aantonen dat de reglementeringen gerespecteerd worden
 • de huisvesting niet strookt met de menselijke waardigheid.
Illegale tewerkstelling

In sommige situaties wordt de tewerkstelling in overtreding als illegaal beschouwd met strafrechtelijke sancties tot gevolg. Eventueel kan de rechter dan bevelen om de werkgever, de opdrachtgever of de projecteigenaar voor een periode van maximum 2 jaar op een zwarte lijst te zetten.

Hoe kan Securex u helpen?

Indien u vragen heeft omtrent de toepassing van deze verplichtingen of hulp wenst bij het aanstellen van een vertegenwoordiger, aarzel dan niet om uw legal advisor te contacteren.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 26-07-2016