To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Asielzoekers kunnen sneller een arbeidskaart C verwerven

13/11/2015

De asielcrisis is nog volop aan de gang, dus het koninklijk besluit dat asielzoekers toelaat om sneller aan het werk te gaan, komt niets te vroeg[1].

In de praktijk moet u een onderscheid maken naargelang de situatie van de betrokken persoon. De in België erkende vluchteling is vrijgesteld van arbeidskaart, de kandidaat-vluchteling is dat niet! Deze laatste kan, sinds 9 november 2015, echter al na 4 maanden (in plaats van 6) een arbeidskaart C verkrijgen.

Snellere toekenning van een arbeidskaart voor asielzoekers

Er bestaan verschillende soorten van arbeidskaarten. De arbeidskaart C is een arbeidskaart die door de werknemer zelf aangevraagd moet worden. De arbeidskaart C is geldig bij elke werkgever en in de drie regio's. Ze is geldig voor een beperkte duur (geldigheidsduur van het verblijf met een maximum van één jaar) en hernieuwbaar. De werkgever dient in dit geval geen arbeidsvergunning aan te vragen.

De arbeidskaart C kan onder meer uitgereikt worden aan de buitenlandse onderdanen die een asielaanvraag hebben ingediend en die vier maanden na hun asielaanvraag nog geen betekening van de beslissing hebben gekregen van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, en dit totdat een beslissing wordt betekend door deze laatste, of, in geval van beroep, totdat een beslissing wordt betekend door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen[2].

De termijn van 4 maanden waarvan hierboven sprake, bedroeg tot voor kort 6 maanden, maar omwille van de huidige omstandigheden achtte de regering het opportuun om hem in te korten.

Meer info?

Voor meer informatie kunt u onze fiches over de buitenlandse werknemers raadplegen in de rubriek Sociaal/Info+ of uw Legal advisor contacteren.[1] Koninklijk besluit van 29 oktober 2015, Belgisch Staatsblad van 9 november 2015.

[2] Indien de asielzoeker het statuut van erkende vluchteling krijgt, zal hij vrijgesteld zijn van arbeidskaart.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 13-11-2015