To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Limosa - Welke verplichtingen hebt u bij onderaanneming?

19/07/2016

Stelt u rechtstreeks of via onderaanneming een gedetacheerde werknemer tewerk? Weet dan dat u in dat geval aan de werkgever van deze werknemer of aan diens lasthebber het ontvangstbewijs van de Limosa-melding moet vragen.

Het is dus niet omdat u niet zelf de werkgever van deze werknemer bent, dat u niets hoeft te doen…

En wat als de werkgever geen ontvangsbewijs Limosa-1 kan voorleggen?

Kan de werkgever geen ontvangstbewijs voorleggen, dan moet u zelf via elektronische weg, vóór het begin van de tewerkstelling, de identiteitsgegevens van deze werknemers aan de RSZ melden[1].  Na deze melding ontvangt u dan een ontvangstbewijs.

De melding moet de volgende gegevens bevatten:

  • identificatiegegevens van wie de melding doet (ondernemingsnummer of identificatienummer bij de sociale zekerheid);
  • identificatiegegevens van de gedetacheerde werknemers (rijksregisternummer of identificatienummer van de Kruispuntbank, indien mogelijk);
  • identificatiegegevens van de werkgever van de gedetacheerde werknemers (ondernemingsnummer of identificatienummer bij de sociale zekerheid, indien mogelijk).

Indien u deze verplichting niet naleeft, kan u zware sancties oplopen. Het gaat immers om een sanctie van niveau 3, met name:

  • een strafrechtelijke geldboete van 600 tot 6.000 euro;
  • of een administratieve boete van 300 tot 3.000 euro.

Deze bedragen moeten nog vermenigvuldigd worden met het aantal betrokken werknemers.

Opgelet: de melding door de eindgebruiker (de opdrachtgever) stelt de werkgever van de gedetacheerde werknemer niet vrij  van zijn meldingsplicht. U vindt meer uitleg over deze verplichting in onze fiche "Limosa" in de rubriek Info+.

Concreet

De voorafgaande melding met op elektronische wijze gebeuren via de site www.limosa.be. Om de webapplicatie te kunnen gebruiken, moet u over een gebruikersnaam en een paswoord beschikken.  Het is dus noodzakelijk om u in te schrijven op de site!

Het oordeel van het Europees Hof van Justitie

Het Europees Hof van Justitie kreeg de vraag voorgelegd of deze verplichting voor de eindgebruiker geen belemmering vormt voor het vrij verkeer van diensten.

Het Hof heeft geoordeeld dat er geen sprake is van belemmering indien deze verplichting:

  • beantwoordt aan een dwingende reden van algemeen belang, zoals de bescherming van werknemers of de strijd tegen sociale fraude;
  • geschikt is om de verwezenlijking van het nagestreefde doel te waarborgen; en
  • niet verder gaat dan ter verwezenlijking van dat doel noodzakelijk is[2].

Rekening houdend met dit arrest heeft de verwijzende rechter geoordeeld dat hoewel deze verplichting een belemmering vormt voor het vrij verkeer van diensten[3], deze 'belemmering' gerechtvaardigd is omwille van de doeleinden ervan, met name de strijd tegen de oneerlijke concurrentie, de strijd tegen de sociale fraude en de bescherming van gedetacheerde werknemers.

De verplichting tot aangifte is bovendien noodzakelijk[4] en geschikt om deze doeleinden te verwezenlijken.  De rechtbank stelt tenslotte dat de verplichting die op de eindgebruiker ligt niet disproportioneel is (er worden immers maar weinig gegevens gevraagd)[5].

 


[1] Indien u echter een natuurlijke persoon bent en de tewerkstelling van de gedetacheerde werknemers voor strikte privédoeleinden plaatsvindt, is er geen melding nodig.

[2] Arrest van 3 december 2014 in de zaak nr. C 315/13, Edgard Jan De Clercq ea / Thermotec NV.

[3] Deze verplichting ontmoedigt ondernemingen immers om een beroep te doen op buitenlandse dienstverleners die aan de Limosa-verplichting onderworpen zijn.

[4] Zonder de aangifte door de eindgebruiker zou er immers geen effectieve controle mogelijk zijn.

[5] Vonnis van 26 juni 2015 van de correctionele rechtbank van Antwerpen (afdeling Mechelen).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 19-07-2016