To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Detachering in Frankrijk: veranderingen op til voor ondernemingen langs de grens

12/06/2018

Een onderneming waarvan de zetel in België is gevestigd kan tijdelijk werknemers detacheren voor een opdracht bij een andere onderneming die in Frankrijk is gelegen. Na de start van de arbeidsprestaties moet een voorafgaande verklaring van detachering worden bezorgd aan de plaatselijke inspectiediensten, zelfs als het om één enkele werkdag gaat. Een Frans wetsontwerp wil de huidige regels echter versoepelen[1].

Huidige regels

We nemen kort de belangrijkste regels door die gelden bij detachering naar Frankrijk[2]:

  • Een werkgever die personeel detacheert moet de harde kern van de Franse sociale wetgeving naleven (minimumlonen, arbeidsduur, enz.);
  • Vóór de aanvang de arbeidsprestaties moet hij een elektronische verklaring van detachering bezorgen aan de inspectiediensten die bevoegd zijn voor de plaats van tewerkstelling[3];
  • Transportondernemingen (wegvervoer en binnenscheepvaart) moeten over een attestering van detachering beschikken die een aantal gegevens moet bevatten[4];
  • Bij controle van de arbeidsinspectie moet de werkgever een aantal documenten kunnen voorleggen (arbeidsovereenkomst, loonfiche, enz.);
  • De werkgever moet een vertegenwoordiger in Frankrijk aanstellen die fungeert als contactpersoon met de inspectie en de autoriteiten en de nodige documenten bijhoudt;
  • Als de verplichtingen niet worden nageleefd, kunnen sancties worden opgelegd.

Ademruimte voor de Belgische grensoverschrijdende bedrijven

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste veranderingen, die vooral Belgische ondernemingen die langs de grens zijn gevestigd zullen verheugen.

Grensgebied

België en Frankrijk kunnen een internationale overeenkomst sluiten die in België een zogenaamd grensgebied vaststelt. Belgische ondernemingen die er bepaalde activiteiten uitoefenen kunnen personeel detacheren in Frankrijk en komen in aanmerking voor een versoepeling van de huidige voorwaarden (zie onderstaand overzicht).

Vrijstelling

Een Frans ministerieel besluit kan een vrijstelling van die verplichtingen toekennen voor een aantal activiteiten in het kader van prestaties van korte duur of van occasionele evenementen.

Financiële aspecten

Nog enkele andere veranderingen die een financiële weerslag hebben voor de werkgever:

  • De administratieve bijdrage (‘zegelrecht’ genoemd) wordt geschrapt;
  • De maxima van de administratieve sancties bij fraude tegen de harde kern van de Franse sociale wetgeving worden daarentegen opgetrokken: van 2.000 tot 3.000 euro en van 4.000 tot 6.000 euro bij herhaling binnen een termijn van 2 jaar;
  • De mogelijkheid om de detacheringsprestaties bij niet-betaling van de administratieve boetes bij gemotiveerde beslissing te schorsen voor een periode van 2 verlengbare maanden en naargelang van de ernst van de feiten;
  • Het beroep dat de Belgische detacherende onderneming instelt tegen de kennisgeving en de vordering tot invordering van de administratieve geldboetes schorst niet langer de uitvoering ervan.

Meer informatie?

Deze veranderingen zijn momenteel nog niet officieel. Het wetsontwerp moet nog worden goedgekeurd voordat het in werking kan treden (in principe tegen het einde van dit jaar). In volgende artikel bezorgen we u zeker meer informatie.

Ondertussen kunt u met uw eventuele vragen terecht bij uw Legal Advisor.

 


[1] Wetsontwerp ‘pour la liberté de choisir son avenir professionnel’ van 27 april 2018.

[2] Zie voor meer details ons artikel van 26 juli 2016.

[3] Toegang tot de onlinediensten om de verklaring in te dienen: https://www.sipsi.travail.gouv.fr.

Transportondernemingen hebben een attestering van detachering nodig.

[4] Zie ook onze artikels van 29 december 2016 en van 29 november 2017.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12-06-2018