To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Bestrijding van de sociale dumping - Hoever staat men?

08/07/2015

In een recent persbericht hebben de minister van Werk en de staatssecretaris voor bestrijding van de sociale fraude een stand van zaken geschetst van de strijd tegen sociale dumping. Welke zijn de meest recente initiatieven? Hoe kan men verhinderen dat de tijdelijke detachering van werknemers sociale dumping in de hand werkt?

Nieuwe actiepunten link

Dit is de lijst van de meest recente initiatieven ter zake:

  • de omzetting van de “uitvoeringsrichtlijn[1] en de vereenvoudiging van de site www.minimumlonen.be om ze gebruiksvriendelijker te maken. Dat is een belangrijk punt want de buitenlandse ondernemingen verzuimen regelmatig om de Belgische loonbarema’s toe te passen in geval van tijdelijke detachering in België, wat concurrentievervalsend werkt;

  • de versterking van de inspectiediensten;

  • de evaluatie van de wet op de arbeidsbetrekkingen[2] om de strijd tegen de schijnzelfstandigheid aan te wakkeren;

  • de Benelux-samenwerking waardoor fictieve constructies beter bestreden kunnen worden;

  • de oprichting van een ‘gecentraliseerde referentiedienst’, soort van gespecialiseerd meldpunt opgezet binnen de FOD Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal overleg (FOD WASO) om de klachten inzake sociale dumping naar de juiste dienst door te verwijzen;

  • de sectorale benadering die erin bestaat dat doelgerichte maatregelen getroffen worden voor de zwaarst getroffen sectoren, zoals de bouwsector. Het bericht verkondigt dat in die sector:

   • de elektronische kaart C3.2A die de werknemer in geval van economische werkloosheid gebruikt, ingevoerd wordt in plaats van de papieren versie;

   • het aantal verlengingen van detacheringen in de bouwsector beter gecontroleerd zal worden en carrousels van opeenvolgende tijdelijke detacheringen tegengegaan zullen worden door een betere samenwerking tussen de FOD WASO en de fiscus;

   • de economische inspectie meer en gerichtere controles op de CE-markering (Europese conformiteit) van bouwmaterialen zal uitvoeren, want het gebruik van niet conforme bouwmaterialen leidt eveneens tot oneerlijke concurrentie en dumpingprijzen.

Op sectoraal vlak zullen de economische inspecties hun gezamenlijke acties in de transportsector opdrijven want ook die sector is zwaar getroffen door de sociale dumping. Tot slot verwijzen we nog naar een andere maatregel die binnenkort van kracht wordt: de verplichte registratie van de aanwezigheden in de vleessector[3]

RSZ-bijdragen in België innen om ze terug te storten aan het land van herkomst?

De tijdelijke detachering van werknemers maakt het mogelijk om de werknemer in zijn land van herkomst te blijven onderwerpen aan de socialezekerheidsbijdragen.

Voorbeeld: een Roemeens bedrijf stuurt tijdelijk werknemers naar België. Indien de detacheringsvoorwaarden vervuld zijn, kunnen die werknemers niet in België onderworpen worden, maar blijven ze bijdrageplichtig in Roemenië.

Men heeft helaas moeten vaststellen dat de RSZ-bijdragen vaak noch in België, noch in het land van herkomst betaald worden.Dat is een dubbele concurrentievervalsing: niet alleen liggen de werkgeverslasten lager omwille van de detachering (geen bijdrageplicht in België, maar in het buitenland, waar doorgaans minder sociale bijdragen betaald moeten worden), maar de frauderende onderneming verzuimt ook nog eens haar verplichtingen in het land van herkomst.

Vandaar het idee om de buitenlandse sociale bijdragen in België te innen om ze daarna door te storten naar het land van herkomst. “Door dit bedrag in België te innen en het door te storten, vangen we twee vliegen in één klap. Door de extra inkomsten voor het oorsprongsland zal de bereidheid om mee te werken groeien en roepen we tegelijkertijd de sociale dumping in ons land een halt toe”, zo verklaart de staatssecretaris voor bestrijding van de sociale fraude. Dat actiepunt staat ook in het actieplan sociale dumping van de regering[4].

We houden u uiteraard op de hoogte van de verdere evolutie van dat dossier.


[1] Ter herinnering, deze richtlijn voert een hele reeks antimisbruikmaatregelen in met het oog op een betere uitvoering van de detacheringsrichtlijn.

[2] Meer informatie hierover vindt u in de fiches “Werknemer of zelfstandige” in onze rubriek Sociaal/Dossiers/Contracten-clausules.

[3] We zullen deze maatregel binnenkort verder uitdiepen. Uit informele bron vernemen wij dat deze verplichting op 1 oktober 2015 zou moeten ingaan.

[4] En staat ook in een voorstel van resolutie betreffende de gedetacheerde werknemers dat momenteel besproken wordt in de Kamer.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08-07-2015