To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

5 vragen en antwoorden over het A1-formulier

06/03/2018

Onlangs velde het Europees Hof van Justitie een belangrijk arrest over het A1-formulier (zie ons artikel van 26/02/2018). Wij maken van deze gelegenheid gebruik om enkele vragen en antwoorden over dat formulier toe te lichten.

Wanneer is een A1-formulier vereist?

Het A1-formulier is een document dat moet worden aangevraagd bij detachering of gelijktijdige tewerkstelling in meerdere lidstaten binnen de Europese Economische Ruimte.

Voorbeeld van gelijktijdige tewerkstelling: een werknemer die in België woont, werkt 50% in België en 50% in Frankrijk voor een Belgische werkgever. In dat geval moet hij aangesloten zijn bij het Belgisch socialezekerheidsstelsel. Een A1-formulier is vereist.

Voorbeeld van detachering: een werknemer die gewoonlijk in België is tewerkgesteld wordt voor een periode van 12 maanden uitgezonden naar een ontvangende onderneming in Frankrijk. Bij een detachering (tijdelijke opdracht in het buitenland[1]) wordt de aansluiting bij het Belgisch socialezekerheidsstelsel behouden. Een A1-formulier is vereist.

Voorbeeld van detachering (zakenreis): een werknemer die gewoonlijk in België is tewerkgesteld, gaat voor een dag naar Frankrijk in het kader van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst. Bij een detachering (tijdelijke opdracht in het buitenland) wordt de aansluiting bij het Belgisch socialezekerheidsstelsel behouden. Zelfs bij een opdracht van heel korte duur is een A1-formulier vereist. Hetzelfde geldt voor werknemers die in het kader van hun werk een opleiding gaan volgen in het buitenland.

Waarvoor dient het A1-formulier?

Het A1-formulier is een attest dat bij internationale tewerkstelling verklaart welk socialezekerheidsstelsel van toepassing is. Via dit formulier kan de werknemer aan de bevoegde autoriteiten in alle landen waar hij werkt, aantonen dat hij reeds in een ander land onderworpen is (en daar bijdragen betaalt).

Voorbeeld: een gedetacheerde werknemer is aangesloten bij het Belgisch socialezekerheidsstelsel: dat wordt bewezen aan de hand van het A1-formulier dat door de Belgische autoriteiten wordt uitgereikt.

Voorbeeld: een werknemer die gelijktijdig in meerdere lidstaten is tewerkgesteld, is aangesloten bij het Nederlands socialezekerheidsstelsel: dat wordt bewezen aan de hand van het A1-formulier dat door de Nederlandse autoriteiten wordt uitgereikt.

Hoe lang is het A1-formulier geldig?

Bij detachering wordt het formulier voor de duur van de detachering uitgereikt, met een maximum van 24 maanden[2]. Bij gelijktijdige tewerkstelling wordt het formulier uitgereikt voor de duur van de gelijktijdige tewerkstelling, met een maximum van een jaar. Het kan worden verlengd, telkens voor maximaal 12 maanden.

Wanneer moet de aanvraag van het A1-formulier worden ingediend? Loopt u een sanctie op als u het formulier te laat aanvraagt?

Het A1-formulier moet vóór de aanvang van de internationale tewerkstelling worden aangevraagd. Het kan echter met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Opgelet! In Frankrijk kunt u een boete van 3.269 euro oplopen als uw werknemer niet in het bezit is van zijn A1-formulier[3]! In Oostenrijk kunnen administratieve geldboetes worden opgelegd.

Waar en hoe moet de aanvraag van het A1-formulier worden ingediend?

De aanvraag moet worden ingediend bij de socialezekerheidsautoriteiten van het land waar uw werknemer aan de sociale zekerheid onderworpen zal zijn.

In België is dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Het A1-formulier (detachering of internationale tewerkstelling) kan worden aangevraagd via 'Werken in het buitenland’ op de portaalsite van de sociale zekerheid. U ontvangt een ontvangstbewijs en als uw dossier in orde is en u aan alle voorwaarden voldoet, wordt het A1-formulier binnen de 24 uur afgeleverd.

 


[1] Neem voor meer informatie over de exacte voorwaarden van detachering contact op met uw Legal advisor.

[2] Een afwijking is echter mogelijk in het belang van de werknemer, waarbij een detachering tot 5 jaar kan worden toegelaten.

[3] Zie voor Frankrijk artikel 27 van de Wet nr. 2016-1827 van 23 december 2016 ‘de financement de la sécurité sociale 2017’ (in werking getreden op 1 april 2017) en artikel L. 114-15-1 van de ‘Code de la sécurité sociale’.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06-03-2018