To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Transportsector - Een plan voor eerlijke concurrentie!

08/06/2016

Op 3 februari 2016 werd er in de transportsector net zoals in de bouwsector een plan voor eerlijke concurrentie afgesloten. Dit plan bevat 30 concrete maatregelen om de sociale fraude en sociale dumping in de transportsector aan te pakken.

De sociale fraude en sociale dumping in de transportsector hebben zowel een invloed op de werknemer, de werkgever als op de zelfstandige. Het niet naleven van de nationale, Europese en internationale regelgeving doet immers afbreuk aan de rechten van de werknemer of de zelfstandige in kwestie, omdat de opdrachtgever of transporteur een oneerlijk verkregen concurrentieel voordeel geniet dat hij zonder de overtreding van de regelgeving niet zou kunnen bekomen hebben. Bovendien verliest de overheid hierdoor inkomsten.

Over welke maatregelen gaat het ?

De maatregelen kunnen worden ingedeeld in nationale, Europese en internationale maatregelen.

Richtlijnen over de interpretatie, door de inspectiediensten, van de Europese en Belgische regelgeving

De inspectiediensten van de SIOD[1], FOD Financiën en FOD Mobiliteit zullen, concrete voorstellen formuleren die hen in staat stellen om de Europese en nationale regels correct en eenvoudig toe te passen en te controleren, en dit in samenspraak met de sociale partners.  De sociale partners zullen de prioritaire thema’s oplijsten die ze wensen geconcretiseerd te zien in deze richtlijnen. Deze richtlijnen zullen nadien gepubliceerd worden op een publieke website.

Evenwicht tussen wegcontroles en zetelcontroles

Wanneer de controles sociale dumping enkel via zetelcontroles gebeuren, riskeert men enkel de Belgische transportondernemingen te controleren en laat men de buitenlandse ondernemingen ongemoeid. De bevoegde ministers zullen instructies geven aan hun inspectiediensten om voldoende aandacht te besteden aan zowel de zetelcontroles als de wegcontroles.

Meer controles op voertuigen < 3,5 ton

Deze voertuigen blijven vaak onder de radar omdat ze niet moeten voldoen aan een aantal verplichtingen zoals tachograaf, vervoersvergunning,… Toch zijn er nog andere controles mogelijk, zoals het naleven van de arbeidswetgeving en socialezekerheidswetgeving (zwartwerk), technische regelgeving, vereisten inzake verkeersveiligheid. Ook hier zullen de inspectiediensten opdracht krijgen om voertuigen van < 3,5 ton meer te controleren, en dit in eerste instantie via doelgerichte acties op deze categorie van voertuigen.

Samen met de andere Benelux-plus-landen zoekt men bovendien naar een draagvlak om op Europees vlak een tachograafverplichting in te voeren onder 3,5 ton.

Toegang tot het beroep voor voertuigen < 500kg

Alle partners erkennen de noodzakelijkheid van de uitbreiding van de regels inzake de toegang tot het beroep van wegvervoerder naar elke vorm van vervoer voor rekening van derden, en dit in samenspraak met Europa en de Benelux.

Sociaal overleg - protocolakkoord

Er is nood aan een protocolakkoord tussen overheid (inspectiediensten) en de transportsector (werkgevers en werknemers). Het structureel overleg tussen sociale partners en inspectiediensten (FOD Mobiliteit, SIOD) zal opnieuw worden opgestart.

Uniformering van de aanpak door de arbeidsauditoraten

De niet-publieke richtlijn van het College van Procureurs-Generaal i.v.m. de aanpak van sociale dumping in ondermeer de transportsector die een “zero-tolerance” voorschrijft zal geëvalueerd worden. Ter herinnering, sinds oktober 2015 bestaat het meldpunt eerlijke concurrentie waarbij de werkgevers- en werknemersorganisaties hun dossiers kunnen overmaken aan dit meldpunt.

Meldpunt voor eerlijke concurrentie

Eén aanspreekpunt voor het melden van sociale fraude moet het ook specifiek in de transportsector mogelijk maken om gevallen van sociale dumping aan te geven met het oog op een efficiëntere opvolging/behandeling van deze meldingen. De sectorale organisaties kunnen rechtstreeks dossiers indienen en kunnen een globale feedback krijgen over de meldingen “sociale dumping”. De sociale partners kunnen eveneens hun inbreng doen binnen het opvolgingscomité van dit plan voor een eerlijke concurrentie. Aan de sociale partners wordt ook gevraagd om dossiers van ongeoorloofd lage prijzen via het meldpunt eerlijke concurrentie over te maken aan de inspectiediensten.

Problematiek van de loonkost

In het kader van de actualisatie van het ‘plan zuurstof voor de sector’ zullen de sociale partners over de problematiek van de loonkost in de sector gemeenschappelijke aanbevelingen doen aan de regering.

Procedure onmiddellijke inning herbekijken

Er wordt onder meer voorgesteld om te werken met een andere procedure, waardoor de boete voor onmiddellijke inning, in bepaalde gevallen, niet langer aan de chauffeur gericht wordt, maar wel aan de opdrachtgever of transporteur die aan de basis ligt van bijvoorbeeld overlading. Er zal hiertoe een werkgroep met de sociale partners opgericht worden.

Omzetting van de handhavingsrichtlijn (2014/67/EU) in Belgisch recht

Er wordt bekeken op welke wijze het arrest Koelzsch[2] omgezet kan worden in Belgisch recht en toepassing gemaakt kan worden van het beginsel dat de arbeidsovereenkomst wordt beheerst ‘door het recht van het land of het land van waaruit de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht'.

Cabotageregels

Cabotage is het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land. Binnen Benelux(plus) en West-Europa wordt er naar een draagvlak gezocht om de cabotageregels op Europees niveau aan te passen. De regels zouden aangepast kunnen worden met het oog op een betere bescherming van de rechten van de chauffeurs. De controles zullen strenger uitgevoerd worden onder meer in het kader van het Benelux-verdrag transport. Er zal een strikte controle worden gevoerd op de toepassing van de detacheringsrichtlijn en de controle daarop in het kader van de illegale cabotage.

Daarnaast wil men ook geen verdere versoepeling van de cabotageregels zolang er nog te veel verschillen bestaan tussen de lidstaten op vlak van de sociale, de fiscale en de arbeidswetgeving.

Boetes afstemmen

Er wordt een inventaris gemaakt van de boetes in de verschillende Benelux-pluslanden en de minister zal overleg plegen met deze landen om een verdere harmonisatie en een gelijklopende interpretatie te bespreken, met als uitgangspunt het niveau van de Belgische boetes. De boete op de lange rust zal in geen geval verlaagd worden.

Wekelijkse rust

Er zal binnen een Benelux-plus en parallel met de planning van de tachograaf met GPS op Europees vlak via bijkomende controles toegezien worden op de correcte toepassing van de normale wekelijkse rust (van minimaal 45u). Hierbij zal er over gewaakt moeten worden dat deze controles geen discriminatie binnen de transportsector teweegbrengen. Deze maatregel beoogt een betere veiligheid en welzijn van de chauffeurs.

Europees minimumloon

Een Europees minimumloon (per sector of interprofessioneel) zou ingesteld moeten worden waaronder geen werk mag worden aangeboden. Deze grens is geen absolute grens maar een relatieve grens die bepaald wordt van land tot land: bijvoorbeeld op basis van de armoedegrens die door de EU wordt vastgesteld op minstens 60% van het mediaaninkomen. De ronde tafel bepleit op Europees vlak dat het minimumloon van een bepaalde lidstaat steeds van toepassing is op transportactiviteiten.

Gelijk loon voor gelijk werk

De Staatssecretaris voor fraudebestrijding zal initiatief nemen om de reële toepassing van dit principe bij Europees commissaris Marianne Thyssen te bepleiten.

Aanpassing sociale wetgeving

Een aanpassing van de sociale wetgeving is wenselijk op Europees vlak om onder meer het fenomeen van postbusvennootschappen (in de zin van verordening 883/2004) en illegale detacheringen (in de zin van richtlijn 96/71/EG) verder te bestrijden. Minister Peeters en staatssecretaris Tommelein zullen dit aankaarten bij de bevoegde Europese commissarissen.

Voor het volledige plan, klik hier. Daarnaast werd de strijd tegen de sociale dumping en sociale fraude in het algemeen ook versterkt.

 


[1] Sociale Inlichtingen en -Opsporingsdienst.

[2] Het Europees Hof van Justitie heeft in dit arrest geoordeeld dat ook wanneer de werknemer in meerdere landen werkt het criterium van de plaats van gewoonlijke tewerkstelling in principe moet worden toegepast.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08-06-2016