To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kilometerheffing in Vlaanderen: wat zijn de gevolgen voor de transportsector?

17/06/2015

Vanaf 1 april 2016 zal voor alle vrachtwagens van meer dan 3,5 ton een heffing per gereden kilometer gelden[1]. Dit zal uiteraard gevolgen hebben voor de transportsector.

De heffing in de praktijk

Vanaf 2016 zullen vrachtwagens (ook buitenlandse) op bepaalde Vlaamse wegen belast worden op basis van tonnage, emissieklasse en wegtype.

Praktisch gezien zal er in elk voertuig dat onderworpen is aan de heffingsplicht, een elektronisch registratiesysteem (‘on board unit' genoemd) ingebouwd moeten worden. Het is dan aan de chauffeur van het voertuig om te controleren of dergelijk toestel aanwezig is in het voertuig vooraleer hij de weg op gaat. Het toestel werkt via satelietnavigatietechnologie.

Het elektronisch registratiesysteem zal aangeboden worden door een dienstverlener, die ook instaat voor de inning en doorstorting van deze kilometerheffing.

Uiteraard zijn er administratieve en strafsancties voorzien voor de transporteurs die deze regelgeving niet naleven.

Fiscale en sociale maatregelen

Om de pil wat te verzachten, werd een aantal bijkomende maatregelen voorzien:

    • de kilometerheffing is aftrekbaar in de vennootschaps- en personenbelasting;
    • de bestaande verkeersbelasting wordt verlaagd of afgeschaft;
    • de transportsector krijgt een loonlastenverlaging van 40 miljoen euro.

Zodra wij hier meer concrete informatie over hebben, komen wij hier op terug.

Morgen, 18 juni, actie van de transportfederatie

De transportsector ziet de invoering van de kilometerheffing niet zitten. De sector werd immers al hard getroffen door de crisis en heeft ook te kampen met een belangrijke loonhandicap in vergelijking met onze buurlanden. Zij stellen dat de kilometerheffing enkel de tarieven zal verhogen.

De federatie vraagt dan ook begeleidingsmaatregelen om hun concurrentiepositie te vrijwaren. Om hun standpunt te benadrukken, wordt nu donderdag een manifestatie gehouden in Brussel. Deze actie dreigt het verkeer in de war te sturen.

Verstoring van het verkeer door deze actie: een reden om afwezig te zijn op het werk?

Uw werknemers die normaalgezien in Brussel werken, moeten ook morgen gewoon naar het werk komen. De manifestatie verantwoordt geenszins de afwezigheid van uw werknemer.

De werknemers moeten dan ook alles in het werk stellen om tijdig op de arbeidsplaats aan te komen. De werknemers die er de voorkeur aan geven niet naar Brussel te komen, kunnen aan hun werkgever een dag verlof aanvragen (wettelijk verlof of inhaalrust). Waar mogelijk en indien een werknemer over de nodige werkmiddelen beschikt, kan deze ook vragen om een dag te mogen telewerken. Deze twee laatste alternatieven vereisen echter het expliciet akkoord van de werkgever.

Te laat aankomen op het werk of afwezig zijn: is het loon verschuldigd?

De actie werd op voorhand aangekondigd en ving aan vooraleer de werknemer zijn woonst verlaat om zich naar het werk te begeven.

De werknemers hebben dan ook de verplichting alles in het werk te stellen om hun prestaties aan te vatten op het voorziene uur (bijvoorbeeld: vroeger vertrekken omwille van de voorziene verkeerschaos).

De werknemers die te laat op het werk aankomen of die zelfs niet op het werk arriveren, hebben geen recht op het loon voor de niet gepresteerde uren. Het recht op gewaarborgd dagloon zoals voorzien in de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten is in dit geval immers niet van toepassing[2].[1] Het betreft een ontwerp van decreet dat de Vlaamse Codex Fiscaliteit zal aanpassen. De tekst is dus nog niet officieel.

[2] Artikel 27, 1° van de wet van 3 juli 1978. De arbeidsgeschikte werknemer die zich normaal naar het werk begeeft heeft slechts recht op gewaarborgd loon indien de oorzaak van de vertraging of afwezigheid op het werk hem overkomt op de weg naar het werk en onafhankelijk is van zijn wil.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 17-06-2015