To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Binnenkort gecombineerde verblijfs- en arbeidsvergunning in België

06/09/2016

De Europese richtlijn betreffende de gecombineerde vergunning[1] verplicht de lidstaten ertoe om aan buitenlandse werknemers (die geen onderdaan van de EU zijn)[2] één enkele titel af te leveren die zowel het aspect verblijf als het aspect werk regelt. De richtlijn stelt ook een aantal specifieke rechten vast op basis waarvan die werknemers een gelijke behandeling kunnen genieten.

Deze richtlijn moet nog in Belgisch recht worden omgezet. Wegens de regionalisering zal dat in meerdere stappen gebeuren.

Wat bepaalt de richtlijn?

De bedoeling is om de aanvragen te centraliseren en zo bij te dragen tot een vereenvoudiging. Het schema dat op Europees niveau werd uitgewerkt, bepaalt dat het gewest, na ontvangst van het volledig aanvraagdossier (uitgaande van de kandidaat-werknemer, ingediend via de kandidaat-werkgever), een kopie van het dossier doorstuurt naar de Dienst Vreemdelingenzaken, die over een termijn van maximaal 60 dagen beschikt om te beslissen over het aspect verblijfsrecht.  Ondertussen kan het bevoegde Gewest al het werkaspect onderzoeken. Zodra de Dienst Vreemdelingenzaken een gunstige beslissing neemt over het verblijf kan de beslissing over beide aspecten worden meegedeeld aan de kandidaat-werknemer en aan de kandidaat-werkgever.

Eenvormig model

Het formaat van de gecombineerde vergunning is identiek aan het formaat dat wordt beschreven in een Europese verordening[3] betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen.

Aspect verblijf

Om dit aspect te regelen ligt de bal in het kamp van de federale staat. Er werd een voorontwerp van wet goedgekeurd[4] om in de verblijfsreglementering[5] een nieuw hoofdstuk in te voegen over onderdanen van derde landen die in België verblijven of wensen te verblijven om er te werken.

Aspect werk

Om dit aspect te regelen, ligt de bal gedeeltelijk in het kamp van de federale staat en gedeeltelijk bij de gewesten. De bevoegdheden voor de arbeidskaart zijn immers verdeeld.

Arbeidskaarten A en B

De gewesten zijn bevoegd voor het afleveren van de arbeidskaarten A en B. Elk gewest (alsook de Duitstalige Gemeenschap[6]) moet zijn procedures aanpassen om de richtlijn om te zetten[7].

Arbeidskaart C

Aangelegenheden die verband houden met de bijzondere verblijfssituatie van de werknemer blijven federaal (met name de regels met betrekking tot de arbeidskaart C).

De ministerraad keurde[8] drie voorontwerpen van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed tot omzetting van de richtlijn:

  • Het eerste voorontwerp en het ontwerp van koninklijk besluit zorgen ervoor dat buitenlandse onderdanen die zich in een bijzondere verblijfssituatie bevinden toegang hebben tot de arbeidsmarkt zonder dat ze, naast hun verblijfstitel, ook nog een arbeidskaart moeten aanvragen.
  • Het tweede wetsontwerp voegt nieuwe bepalingen in het Sociaal Strafwetboek in indien de bepalingen van deze nieuwe wet over de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, overtreden zou worden.
  • Tot slot verduidelijkt het laatste voorontwerp van wet dat voor bepaalde categorieën van buitenlandse onderdanen de nieuwe wet over de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden niet van toepassing is voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk.

Wij houden u uiteraard op de hoogte.

 


[1] Richtlijn 2011/98 EU van het Europees Parlement en van de Raad van 13 december 2011.

[2] Die legaal in een lidstaat van de Europese Unie verblijven. De richtlijn geldt niet voor personen die de status van langdurig ingezetene hebben verworven, en over die status beschikken.  

[3] Verordening(CE) nr. 1030/2002.

[4] Ministerraad van 20 mei 2016.

[5] Wet van 15 december 1980 over de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

[6] De Duitstalige Gemeenschap is hier al mee begonnen (decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 25 april 2016 houdende maatregelen inzake werkgelegenheid). 

[7] Zowel het Vlaams, het Waals als het Brussels Hoofdstedelijk gewest is bezig met de opmaak van de teksten.  De bedoeling is om deze teksten voor de herfst af te hebben, zodat ze in december officieel gemaakt kunnen worden en 1 januari 2017 in werking kunnen treden.  We houden u op de hoogte.

[8] 20 mei 2016. Zie het persbericht dat hierover werd gepubliceerd.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06-09-2016