To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Internationale mobiliteit - Onze anti-dumpingwet maakt Europa boos

27/04/2015

Begin 2013 zijn nieuwe bepalingen van kracht geworden[1] waardoor het omzeilen van de regels die bepalen welk socialezekerheidsstelsel bij internationale mobiliteit van werknemers van toepassing is, kan worden bestreden.

De Europese Commissie heeft nu besloten om België voor het Europees Hof van Justitie te dagen om de intrekking van deze wet te bekomen, tot grote ergernis van de Belgische bouwsector.

Wat is het probleem?

Bij grensoverschrijdende tewerkstelling binnen de Europese Unie gelden er nauwkeurige regels om te bepalen in welk land een werknemer of een zelfstandige onderworpen is aan de sociale zekerheid. Het gaat meer bepaald om de Verordening (EG) 883/2004, de basisverordening op dat vlak[2].

De partijen mogen dus niet vrij kiezen waar de sociale bijdragen worden betaald. In de praktijk worden er echter heel wat misbruiken vastgesteld, meer bepaald wanneer de partijen de voorwaarden van de reglementering niet naleven om zich te onttrekken aan de toepassing van de Belgische socialezekerheidswetgeving.

Voorbeeld: een Belgische onderneming stelt tijdelijk Roemeense werknemers te werk. Ze komt met een Roemeense onderneming overeen dat deze onderneming zich officieel voordoet als de werkgever van die werknemers, zodat ze voor die werknemers niet onderworpen is aan de Belgische socialezekerheidsregels. Zo kunnen de werknemers worden ‘gedetacheerd', d.w.z. dat de toepassing van de socialezekerheidswetgeving in hun land van herkomst (Roemenië) wordt behouden tijdens de duur van hun opdracht.

Bovendien loopt de samenwerking met de bevoegde diensten van het land van oorsprong van de werknemer niet van een leien dakje, waardoor moeilijk nagekeken kan worden of de werknemer er effectief aan de sociale zekerheid onderworpen is.

De oplossing van de Belgische wetgever

In dergelijke situaties hebben de nieuwe bepalingen het mogelijk gemaakt dat zowel de rechter als de bevoegde nationale socialezekerheidsinstellingen (RSZ, RIZIV …) en de sociale inspecteurs de Belgische socialezekerheidswetgeving toch zullen toepassen op een werknemer.

Dat is eveneens mogelijk wanneer wordt vastgesteld dat de werknemer ten onrechte is aangesloten bij de sociale zekerheid van een ander land. In dat geval worden de bevoegde overheden van dat land volgens de gebruikelijke procedures ingelicht.

Voorbeeld: we gaan er in het bovenstaande voorbeeld van uit dat een inspecteur vaststelt dat de Belgische vennootschap in werkelijkheid het gezag uitoefent (dat normaal toebehoort aan de werkgever) over die werknemers. Hij kan dan de Belgische socialezekerheidswetgeving toepassen, en dit vanaf de eerste dag waarop de voorwaarden voor de toepassing ervan zijn vervuld, d.w.z. vanaf de eerste dag van de vermeende ‘detachering', en zelfs vóór de intrekking van het door Roemenië uitgegeven detacheringsformulier A1[3].

Bewijslast

De instelling of de inspecteur die het misbruik inroept (d.w.z. het voornemen om zich aan de toepassing van de Belgische wetgeving te onttrekken), moet er het bewijs van leveren. In dat kader is het gemeen recht van toepassing.

De Europese Commissie aanvaardt deze oplossing niet

De Europese wetgeving laat niet toe dat de autoriteiten van het land van bestemming meer eisen dan het kunnen voorleggen van het A1-formulier. Door verder te gaan, worden immers de beslissingen die genomen werden door de bevoegde socialezekerheidsinstelling van de andere lidstaat in vraag gesteld.

Om deze reden had de Commissie dan ook aan België gevraagd om deze wet vrijwillig in te trekken en nu dit niet gebeurd is, heeft ze aangekondigd dat ze de zaak voor het Hof van Justitie zal brengen.

De bouwsector van haar kant vraagt dat er nieuwe regels komen waardoor de sociale fraude beter aangepakt kan worden (bijvoorbeeld door te voorzien dat gedetacheerde werknemers in het land van bestemming onderworpen moeten worden).

Wordt ongetwijfeld vervolgd…


[1] Programmawet van 27 december 2012. Deze bepalingen zijn op 10 januari 2013 in werking getreden.

[2] Contacteer uw legal advisor voor meer informatie.

[3] De verjaringstermijn van 7 jaar die van toepassing is op ambtshalve regularisaties na vaststelling van bedrieglijke handelingen moet echter worden nageleefd.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 27-04-2015