To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

U behoort tot een risicosector? Hoedt u voor dumpingprijzen!

13/04/2015

Wees op uw hoede als uw medecontractant aan zeer voordelige prijzen werkt! Ook al werkt hij met buitenlandse werkkrachten, dan nog moet het Belgisch minimumloon nageleefd worden als dit personeel arbeidsprestaties in België verricht.

Een mechanisme van loonaansprakelijkheid zorgt ervoor dat zelfs de meest hardleerse werkgever ertoe aangezet worden zich in orde te stellen. Maar er is nog heel wat werk aan de winkel op het vlak van de bestrijding van sociale dumping. Wat heeft onze staatssecretaris voor bestrijding van de sociale fraude voor ons in petto?

Naleving van de Belgische barema's

Bouw, transport, vlees, schoonmaak, … allemaal sectoren waarin sociale dumping welig tiert, vooral door het gebruik van ‘goedkope' werkkrachten uit het buitenland.

Welnu, zelfs in geval van detachering[1] moeten de werknemers die op Belgische bodem tewerkgesteld worden aan het Belgische minimumloon bezoldigd worden[2]. Wees dus op uw hoede als men u extreem lage prijzen aanbiedt[3]! U bent immers mede aansprakelijk.

Loonaansprakelijkheid: hoe werkt dat?

Er werd een systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden ingevoerd met het oog op een efficiëntere fraudebestrijding[4].

Dit mechanisme zal echter enkel bij een ernstige tekortkoming worden toegepast, d.w.z. wanneer aan een werknemer minder wordt betaald dan het minimumloon van de sector.

Schriftelijke kennisgeving van de inspectiediensten

Een opdrachtgever, een aannemer of een onderaannemer wordt in principe pas hoofdelijk aansprakelijk veertien werkdagen nadat hij door de inspectiediensten schriftelijk in kennis werd gesteld dat één van de ondernemingen onder hem in de productieketen zijn personeel te weinig betaalt (d.w.z. minder dan het minimumloon van de sector).

Tijdens die termijn heeft hij de kans om de maatregelen te nemen die hij ontleent aan de overeenkomsten die hij heeft gesloten met de aannemers onder hem in de keten (voornamelijk de verbreking van de contractuele relatie met deze aannemers)[5]. Dankzij deze maatregelen zal hij aan de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden kunnen ontsnappen[6].

De kennisgeving van de inspectiediensten moet op iedere plaats waar werknemers tewerkgesteld worden (en op de plaats van de uitvoering van de activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks door een intermediaire aannemer worden uitgevoerd) aangeplakt worden. De kennisgeving legt de periode vast waarin de hoofdelijke aansprakelijkheid van toepassing is. Deze periode vangt aan na een termijn van 14 werkdagen na de kennisgeving en mag niet langer duren dan een jaar.

Bevel tot betaling

Als de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk is, moet hij uitdrukkelijk worden aangemaand om het loon te betalen. De inspectiediensten of een betrokken werknemer kunnen deze aanmaning uitvoeren[7].

Er is dus geen verplichting tot spontane betaling, zoals geldt voor de werkgever. De hoofdelijk aansprakelijke aannemer moet echter ook de socialezekerheidsbijdragen (werkgevers- en persoonlijke bijdragen) op het loon betalen.

Indien de betrokken werknemer(s) aan het Belgische socialezekerheidsstelsel onderworpen is/zijn, stuurt de inspectie deze staten door naar de RSZ. Indien hij/zij in het buitenland onderworpen is/zijn, dan maakt ze deze documenten over aan het bevoegde buitenlandse inningsorganisme van de sociale bijdragen.

Begrip loon

Alleen het loon dat eisbaar is geworden tijdens de periode van hoofdelijke aansprakelijkheid zoals bepaald in de kennisgeving van de inspectiediensten, wordt beoogd. De vergoedingen waarop de werknemer aanspraak kan maken ten gevolge van de verbreking van de arbeidsovereenkomst komen niet in aanmerking.

Beoogde activiteiten/diensten

Raadpleeg onze overzichtstabel voor een overzicht van de beoogde activiteiten/diensten.

Opgelet! De wetgever voorziet in strafsancties van niveau 2 bij niet-betaling van het loon door de hoofdelijk aansprakelijke of bij niet-aanplakking van de kennisgeving van de inspectiediensten.

Loonaansprakelijkheid in de praktijk

In zijn antwoord op een parlementaire vraag over dat onderwerp[8] heeft de staatssecretaris belast met de bestrijding van de sociale fraude gezegd dat het Toezicht op de sociale wetten (TSW) “een uitvoerige campagne gevoerd heeft in een aantal risicosectoren om het systeem grondig en goed uit te leggen. De TSW zal in eerste instantie aansturen op spontane loonregularisaties. Het gaat bijna steeds om buitenlandse dienstverrichters. Deze regularisatie gebeurt in drie vierden van de gevallen”.

Bovendien heeft hij er nog aan toegevoegd dat "een kennisgeving zoals bepaald in de wet in de praktijk pas afgeleverd wordt wanneer alle overige maatregelen faalden. Tot hiertoe werden 45 officiële kennisgevingen afgeleverd door TSW. Deze werden gevolgd door regularisaties in meer dan de helft van de gevallen. In een aantal gevallen werd de overeenkomst met de onderaannemer effectief verbroken, enkele geschillen werden voor de arbeidsrechtbank gebracht en ongeveer tien gevallen kregen geen enkel gevolg omdat de onderaannemer met de noorderzon vertrokken was”.

Hij zal bovendien overleggen met de verschillende sectoren om het systeem verder te optimaliseren.

Andere actiepunten

Onze staatssecretaris is ook van plan om:

  • een single point of contact te creëren waar alle nuttige informatie ingezameld zal worden om de sociale fraude doeltreffender te bestrijden;
  • de reeds bestaande samenwerking binnen de Benelux uit te breiden tot andere Europese landen;
  • te ijveren voor Europese controlemechanismen en een betere uitwisseling van informatie met de officiële instanties van de overige lidstaten[9] (ondanks het feit dat Europa niet happig is om maatregelen te treffen die het vrije verkeer van diensten belemmeren);
  • te streven naar strengere controles in het kader van de openbare aanbestedingen (leeft de goedkoopste onderneming wel haar sociale verplichtingen na?);
  • het overleg met de sociale partners voort te zetten om het registratiemechanisme van de aanwezigheden tot alle bouwplaatsen uit te breiden;
  • binnenkort de Europese detacheringsrichtlijn om te zetten.

Zie ook het actieplan 'sociale dumping' dat de regering in de ministerraad van 5 december 2014 goedgekeurd heeft. We houden u op de hoogte. De Staatssecretaris heeft bovendien aangekondigd dat de maatregelen om de sociale dumping te bestrijden die beslist werden als gevolg van het overleg met de bouwsector, uitgewerkt zullen worden tegen het bouwverlof.


[1] De werknemers blijven in dat geval onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel van hun land van herkomst. Tal van werkgevers leiden daaruit ten onrechte af dat ze de Belgische loonbarema's niet moeten naleven.

[2] Zie eveneens ons artikel van 25 maart 2015 over een recent arrest van het Europese Hof van Justitie betreffende de naleving van de toepasbare arbeidsvoorwaarden in het gastland.

[3] Onlangs nog liet de Confederatie Bouw aan haar leden weten dat ze beter geen zaken zouden doen met het bedrijf Albatros Trading, een firma die als “oplossing” om de loonkost in uw onderneming te verlagen, voorstelt om gebruik te maken van hun Bulgaarse werknemers voor 15,94 euro per uur, een tarief dat een pak lager ligt dan wat in België verplicht is.

[4] Programmawet (I) van 29 maart 2012. Dit mechanisme is op 16 april 2012 in werking getreden.

[5] In bepaalde sectoren werden hierover eenvormige regels vastgesteld. Raapleeg hiervoor onze overzichtstabel hieronder.

[6] Deze termijn maakt het spijtig genoeg ook mogelijk voor sommige fraudeurs om aan de inspectiediensten te ontsnappen.

[7] Voor meer informatie, raadpleeg ons dossier Loon onder Sociaal/Dossiers, en in het bijzonder de fiche "Loon – 1. De bescherming van het loon".

[8] Vraag gesteld in de Commissie voor de Sociale Zaken op 11 februari 2015.

[9] Het is bijvoorbeeld moeilijk voor onze inspectiediensten om in bepaalde lidstaten informatie te verkrijgen over de (niet) betaling van de socialezekerheidsbijdragen door de werkgever die personeel detacheert in België.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 13-04-2015