To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Een ongeval op uw personeelsfeest?

11/19/2018

Zoals gewoonlijk plant u rond de eindejaarsfeesten een personeelsfeest voor uw werknemers. Maar wat als dit feest slecht afloopt en één van uw werknemers het slachtoffer wordt van een ongeluk? Kan men in zulke omstandigheden van een arbeidsongeval spreken?

De wet[1] definieert een arbeidsongeval als “elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt”. Maar is deze definitie hier van toepassing?

 

Wat zeggen de rechters?

Volgens de rechtspraak wordt een personeelsfeest als een arbeidsprestatie beschouwd indien de volgende elementen cumulatief aanwezig zijn:

  • het feest wordt door de werkgever betaald;
  • de werkgever oefent een morele dwang op zijn werknemers uit om aanwezig te zijn;
  • de werknemers staan tijdens het feest onder het gezag van de werkgever (zelfs virtueel);
  • een leidinggevende is aanwezig op het feest.

Het maakt hierbij weinig uit of het personeelsfeest tijdens de werkuren of buiten de onderneming georganiseerd wordt.

Als al deze voorwaarden vervuld zijn (ongeval, letsel en arbeidsprestaties), zal het ongeluk dat uw werknemer overkomt als een arbeidsongeval gekwalificeerd worden. Naar analogie zal het ongeluk dat hem op de normale weg van de feestzaal naar huis (of omgekeerd) overkomt als een arbeidswegongeval beschouwd worden.

 

Een met drank overgoten feest?

Zeker en vast niet! Vergeet niet dat u een alcohol- en drugsbeleid in uw onderneming hebt ingevoerd. Deze verplichting vloeit immers voort uit de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100, gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

En als mijn werknemer ten gevolge van het feest schade veroorzaakt aan derden of het verkeersreglement overtreedt?

Uw aansprakelijkheid kan worden ingeroepen. De wet bepaalt immers dat de werkgever burgerlijk aansprakelijk is voor de schade die aan derden wordt veroorzaakt door toedoen van de werknemer die hij tewerkstelt wanneer het schadelijke feit werd veroorzaakt tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Deze notie wordt heel ruim geïnterpreteerd.

Nadat de werkgever het slachtoffer heeft vergoed, kan hij alleen verhaal uitoefenen op de werknemer indien deze zich heeft schuldig gemaakt aan bedrog, een zware fout of een gewoonlijke lichte fout[2].

Ten slotte bent u burgerlijk aansprakelijk voor de betaling van de boetes die aan uw werknemer worden opgelegd indien hij een overtreding begaat in de uitoefening van zijn functie.

 

Ons advies: ga na welke bepalingen u in uw arbeidsreglement hebt opgenomen voor personeelsfeesten. Als alcoholverbruik is toegestaan, beperk het verbruik dan en vergewis u ervan dat al uw medewerkers veilig de weg op gaan (carpooling, openbaar vervoer ...)!

 

 


[1] Wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen.

[2] Artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 beperkt immers de aansprakelijkheid van de werknemer tot die drie situaties. Elk beding dat die aansprakelijkheidsregeling verzwaart wordt als nietig beschouwd.

 

 

 

 

 

SECUREX Externe Dienst Preventie en bescherming 11/19/2018