To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Psychosociale risico’s op het werk - Bent u met alles in orde?

02/18/2019

De nieuwe reglementering betreffende de preventie van psychosociale risico’s is van toepassing sinds 1 september 2014. In 2018 hadden 28.000 Belgen te kampen met een burn-out en in 2017 is het aantal werknemers met een risico op een burn-out gestegen van 10 % in 2014 tot 17 %.

Bovendien hebben Belgische werknemers steeds vaker het gevoel dat ze het slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag op het werk. Uit een recente studie van Securex blijkt dat, of het nu gaat om pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, agressie of discriminatie, alle soorten van grensoverschrijdend gedrag in één jaar tijd sterk toegenomen zijn: +28 % voor ongewenst seksueel gedrag, +14 % voor pesterijen en +13 % voor agressie.

Daarom lijkt het ons nuttig om na te gaan of u wel de nodige maatregelen getroffen hebt. Beter voorkomen dan genezen…

Welke verplichtingen hebt u op het vlak van psychosociale risico’s?

Het principe is het volgende: u moet vermijden dat het werk een psychosociale belasting veroorzaakt. En als die psychosociale belasting ondanks alles toch optreedt, moet die situatie efficiënt aangepakt worden.

Welke concrete stappen moet u ondernemen?

Een risicoanalyse maken

Bij deze risicoanalyse moet u de situaties identificeren die psychosociale risico’s kunnen teweegbrengen[1]. U moet rekening houden met situaties die kunnen leiden tot:

 • een burn-out;
 • stress ;
 • willekeurig gedrag.

Eens u de situaties geïdentificeerd hebt die psychosociale risico’s kunnen veroorzaken, moet u die risico’s evalueren rekening houdend met de gevaren verbonden aan de elementen van de:

 • arbeidsorganisatie;
 • arbeidsinhoud;
 • arbeidsvoorwaarden;
 • arbeidsomstandigheden;
 • interpersoonlijke relaties op het werk.

Uitgaand van deze risicoanalyse moet u vervolgens preventiemaatregelen nemen.

Preventiemaatregelen treffen

Op basis van deze risicoanalyse moet u preventiemaatregelen treffen om de psychosociale risico’s op het werk te bestrijden. Deze preventiemaatregelen nemen 3 vormen aan:

 • het gevaar elimineren: bijvoorbeeld een gedragscode invoeren;
 • de schade vermijden: bijvoorbeeld, de arbeidsomstandigheden of -voorwaarden aanpassen;
 • de schade beperken: bijvoorbeeld, een aangepaste begeleiding invoeren voor werknemers die het slachtoffer zijn van geweld door derden waarmee, enerzijds, overmatige posttraumatische stress en, anderzijds, een te snelle werkhervatting vermeden kan worden. 
Procedures invoeren waarmee de werknemers een verzoek tot psychosociale interventie kunnen indienen

U moet procedures invoeren waarmee de werknemers een verzoek tot formele en informele psychosociale interventie kunnen indienen.

Kort samengevat bestaat de procedure tot formele psychosociale interventie in een verzoek aan de werkgever om maatregelen te treffen die een oplossing bieden voor een psychosociale problematiek van de werknemer die daarom vraagt. Deze procedure kan individueel of collectief ingesteld worden. De procedure tot informele psychosociale interventie bestaat erin op informele wijze te zoeken naar een oplossing door middel van het voeren van gesprekken, een interventie bij een andere persoon van de onderneming of een verzoeningspoging.

Deze procedures moet u opnemen in uw arbeidsreglement.

Een preventieadviseur psychosociale aspecten aanduiden

U moet over een preventieadviseur psychosociale aspecten beschikken. Hij maakt in principe ofwel deel uit van uw interne dienst, ofwel van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk waarbij u aangesloten bent[2].

De preventieadviseur psychosociale aspecten is een expert die een adviesbevoegdheid heeft ten aanzien van de werkgever en de werknemers. Hij is ook bevoegd voor alle psychosociale risico’s op het werk, zowel voor wat het informele als het formele luik betreft.

Informeren en opleiden

Tot slot moet u de interne betrokkenen informeren (vertrouwenspersoon[3], leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk, hiërarchische lijn, werknemers) en hun de nodige opleiding verstrekken.

Uw arbeidsreglement is nog niet aangepast?

Al deze principes moesten ten laatste op 1 maart 2015 opgenomen zijn in uw arbeidsreglement.

Als u die verplichtingen niet naleeft, riskeert u sancties van niveau 3, dat wil zeggen, ofwel een strafrechtelijke boete van 800 tot 8.000 euro, ofwel een administratieve boete van 400 tot 4.000 euro.

Om dit te vermijden kunt u onze e-Shop raadplegen. U kunt er een model van bijlage bestellen dat u bij uw arbeidsreglement dient te voegen. Dat document zet de interne procedures uiteen die uw onderneming moet invoeren voor de werknemers die aan een psychosociaal risico blootgesteld zijn.

U kunt ook terecht bij onze preventieadviseurs die gespecialiseerd zijn in de psychosociale aspecten. Zij kunnen:

 • u adviseren en helpen om de risicoanalyse uit te voeren of interne procedures op te stellen;
 • informatie- en sensibiliseringssessies organiseren voor de verschillende doelgroepen in uw onderneming.

Wenst u meer info? Neem dan contact op met onze collega’s van de psychosociale cel via mail: health-safety@securex.be.

 


[1] Dat is de kans dat één of meerdere werknemers psychische schade ondervinden, die al dan niet gepaard kan gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact hebt en die objectief een gevaar inhouden. Bijvoorbeeld: angst, depressie, slapeloosheid.

[2] Als u minder dan 50 werknemers tewerkstelt, dient u een preventieadviseur in te schakelen voor psychosociale aspecten die deel uitmaakt van de externe dienst. Als u meer dan 50 werknemers tewerkstelt, kan uw psychosociale preventieadviseur deel uitmaken van uw interne dienst of externe dienst. Als u beslist een interne preventieadviseur te benoemen, moet u de toestemming vragen van de comité voor preventie en bescherming op het werk.

[3] U bent niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te duiden.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/18/2019