To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Hoeveel zal het jaar 2018 u kosten?

10/06/2017

Het einde van het jaar nadert. Als vooruitziend ondernemer bent u al bezig met de voorbereiding van uw budget 2018. Om u hierbij te helpen, herinneren we u hieronder aan een aantal kosten die een invloed kunnen hebben op dat budget. Het gaat om de gangbare uitgaven voor elke werkgever. We zetten dit jaar ook het opleidingsbudget in de kijker, aangezien de wet Peeters de regels hiervoor op punt heeft gesteld.

Volgende week zullen we dan een artikel wijden aan de weerslag van de regeringsmaatregelen op uw budget.

Opleidingsbudget

Alle werkgevers moeten investeren in opleiding van hun werknemers, en dit in het kader van levenslang leren. Nadat de wetgeving inzake de opleidingsinspanningen door de Raad van State naar de prullenbak was verwezen, heeft de wet Peeters een nieuwe regeling uitgewerkt. Deze voorziet op termijn in een opleidingsdoelstelling van gemiddeld 5 dagen per jaar per voltijds equivalent. Een volledige uitleg over deze nieuwe regeling vindt u in ons artikel van 30 maart 2017.

Momenteel hebben de werknemers al recht op gemiddeld 2 opleidingsdagen per jaar uitgedrukt in voltijds equivalent, tenzij een sectorale cao  een andere regeling voorziet of er gewerkt wordt met een individueel vormingskrediet.  Vergeet dus zeker niet om budget te voorzien om deze opleidingsdoelstelling te kunnen financieren!

Loonsverhogingen en indexeringen

De loonnorm voor de periode 2017-2018 werd op 1,1% vastgesteld.  Verschillende sectoren hebben dan ook loonsverhogingen of alternatieve voordelen voorzien in hun tewerkstellingsakkoorden voor de periode 2017-2018. Ga dus zeker na of er in uw sector nog een loonaanpassing voorzien is in 2018!  Hiervoor kan u terecht in de rubriek Sectoraal/ Tewerkstellingsakkoorden.

Naast de in de tewerkstellingsakkoorden voorziene loonsverhogingen, moet u ook rekening houden met de indexeringsregels die van toepassing zijn in uw sector. Deze bepalen wanneer en op welke wijze de lonen aan de levensduurte aangepast worden.  In verschillende sectoren is bepaald dat er jaarlijks op 1 januari een indexering van de lonen gebeurt. Dit betekent dus dat de werkgevers uit deze sectoren op 1 januari 2018 met een loonindexering geconfronteerd zullen worden.

Wilt u weten of er een indexering aankomt in uw sector, klik dan op ‘Indexprognoses' in de rubriek Sectoraal/Index.

Tegemoetkoming in de vervoerskosten

De meeste sectoren hebben hun eigen collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten over de tegemoetkoming in de vervoerskosten. Ga daarom altijd na of hierover in uw sector akkoorden werden gesloten. U vindt die informatie in de rubriek Sectoraal/Barema’s en bedragen/Vervoerskosten van Lex4You. 

CO2-solidariteitsbijdrage op bedrijfswagens

Deze bijdrage is voor uw rekening en zal voor het jaar 2018 worden herzien. De indexeringscoëfficiënt zal op 1 januari 2018 van 1,2488 naar 1,2708 wijzigen. Het bedrag van de CO2-bijdrage mag in geen geval lager zijn dan 26,47 euro per maand.

Bedrijfsvoorheffing: aanpassing van bijlage III

Elk jaar wordt bijlage III, die de tabellen voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing bevat (wat men de ‘barema’s’ noemt), aangepast om rekening te houden met de indexering.

In 2018 zal de tabel opnieuw worden aangepast. Ook de sleutelformule aan de hand waarvan de bedrijfsvoorheffing wordt berekend op de lonen, pensioenen of stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag die periodiek worden uitbetaald zal worden aangepast. Meer informatie over de bedrijfsvoorheffing vindt u in Fiscaal/Info+.

Vakantiegeld

(Vertrek-)vakantiegeld voor bedienden

U betaalt vakantiegeld voor uw bedienden. Dat vakantiegeld bestaat uit het enkel vakantiegeld (d.i. de betaling van het loon tijdens de dagen waarop de bediende zijn vakantie neemt) en het dubbel vakantiegeld (dat gelijk is aan 92% van het maandloon van de bediende). 

Als de bediende de onderneming verlaat, moet u hem vertrekvakantiegeld betalen. Het vertrekvakantiegeld is een vergoeding voor de vakantiedagen die de bediende heeft opgebouwd maar niet meer kan opnemen.

Ook als een bediende zijn arbeidsprestaties in de loop van het jaar heeft verminderd, moet u hem in december een “vertrekvakantiegeld” betalen, voor de opgebouwde vakantierechten die de werknemer wegens de vermindering van zijn arbeidsprestaties niet kon opnemen.

Als u ten slotte werknemers tewerkstelt die in 2017 bijkomende (of Europese) vakantiedagen hebben opgenomen, dan moet u in 2018 een regularisatie uitvoeren.  Het vakantiegeld dat u naar aanleiding van die bijkomende vakantie hebt uitbetaald, was immers een voorschot op het dubbel vakantiegeld van het jaar 2018[1].

Werkgeversbijdragen voor de jaarlijkse vakantie van arbeiders

U betaalt het vakantiegeld van arbeiders niet rechtstreeks. Zij ontvangen hun vakantiegeld in de vorm van één enkele jaarlijkse vakantiecheque via de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie of een bijzonder vakantiefonds.

U betaalt het vakantiegeld echter onrechtstreeks wanneer u werkgeversbijdragen stort aan de RSZ. Een deel van die bijdragen wordt per kwartaal geïnd samen met de andere bijdragen. Die kwartaalbijdrage werd reeds drie maal verlaagd en zal op 1 januari 2018  voor een laatste keer worden verminderd van 5,61% naar 5,57%.

Het overige deel (10,27% van de lonen tegen 108%) is tegen 31 maart van elk jaar verschuldigd en moet uiterlijk op 30 april aan de RSZ worden gestort, op hetzelfde tijdstip als de bijdragen voor het 1ste kwartaal. Op dat vlak verandert er niets.

Eindejaarspremie

In heel wat sectoren moet een eindejaarspremie worden betaald (die vaak overeenstemt met een 13de maand). De toekenningsmodaliteiten van die premie verschillen naargelang van de sector. In veel sectoren is de eindejaarspremie ook verschuldigd als werknemers de onderneming verlaten[2]

Preventie en bescherming op het werk

Ook het welzijn op het werk neemt een hap uit uw budget. Voor de externe preventiediensten betaalt u immers een bijdrage per werknemer die voor al uw personeelsleden hetzelfde is, ongeacht of ze onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht of niet.  Het tarief per werknemer wordt bepaald door:

  • de grootte van uw onderneming (aantal werknemers);
  • de hoofdactiviteit van uw onderneming.Om de toepasselijke bedragen te kennen, verwijzen we u naar www.securex.be/welzijn, en meer bepaald de rubriek tarifering.
  • Vergeet ook niet om rekening te houden met de kosten die verband houden met uw jaarlijks actieplan op het gebied van preventie en bescherming op het werk, en meer bepaald met de opleiding van uw preventieadviseurs of de bijscholing van uw bedrijfshulpverleners. Raadpleeg voor meer informatie de rubriek Preventie/Bescherming/Info+.

Arbeidsongevallenverzekering

U moet uw werknemers, met inbegrip van de studenten, verzekeren tegen arbeidsongevallen. Houd in uw budget rekening met de kost van uw verzekeringspremies. Raadpleeg de rubriek Arbeidsongevallen voor meer informatie.

 


[1] Raadpleeg voor meer informatie onze fiches over jaarlijkse vakantie in de rubriek Sociaal/Dossiers/Jaarlijkse vakantie.

[2] In november zullen we op Lex4You een artikelenreeks wijden aan de eindejaarspremie. Wilt u al nagaan of u een eindejaarspremie verschuldigd bent en weten wat de modaliteiten en het bedrag van de premie zijn? Selecteer dan uw paritair comité in de rubriek Sectoraal/Paritaire comités en klik vervolgens op het trefwoord ‘Eindejaarspremie’.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10/06/2017