To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuwe outplacementregeling bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht

05/08/2019

Sinds 29 april 2019 is er een nieuwe specifieke outplacementregeling van toepassing indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens een door de werkgever ingeroepen medische overmacht. Deze nieuwe regeling maakt deel uit van de sociale maatregelen van de jobsdeal die onlangs officieel werden[1].

Voor welke werknemers?

In principe geldt het recht op outplacement alleen voor werknemers die aan een aantal voorwaarden voldoen en die werden ontslagen.

Voortaan moet een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens medische overmacht[2] die werd ingeroepen door de werkgever een schriftelijk outplacementaanbod ontvangen van zijn werkgever.

Het gaat in dat geval niet om een ontslag maar om de vaststelling van het einde van de arbeidsovereenkomst om medische redenen. Aan deze vaststelling moet een re-integratietraject voorafgaan. Meer informatie over dat traject vindt u in ons dossier Schorsingen van de arbeidsovereenkomst/Arbeidsongeschiktheid/4a. Re-integratie van de werknemer.

Deze verplichting is dus niet van toepassing:

  • Wanneer de werknemer geen re-integratietraject heeft gevolgd;
  • Wanneer een re-integratietraject werd gevolgd maar er niet toe heeft geleid dat de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer de definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer heeft vastgesteld;
  • Wanneer de medische overmacht niet officieel werd ingeroepen;
  • Wanneer de medische overmacht officieel werd ingeroepen door de werknemer.

Procedure en aanbod

De werkgever moet schriftelijk en binnen de 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst een outplacementaanbod doen voor een waarde van 1.800 euro.

Dat aanbod moet voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria[3] en moet op maat zijn van de werknemer met een gezondheidsproblematiek.

De werknemer heeft 4 weken de tijd om schriftelijk in te stemmen met het aanbod. Opgelet! Dit document mag enkel gaan over outplacement als zodanig. Als de werknemer niet tijdig reageert, heeft hij geen recht meer op outplacement.

Inhoud en duur van de outplacement

De werknemer heeft recht op een outplacementbegeleiding van ten minste 30 uur gedurende een maximumperiode van 3 maanden vanaf de datum van aanvaarding van het aanbod.

Als de werknemer een nieuwe betrekking vindt of een zelfstandige activiteit begint, kan de begeleiding via een melding van de werknemer worden onderbroken.

Als de werknemer zijn nieuwe betrekking verliest binnen de 3 maanden na de indiensttreding hervat de begeleiding op vraag van de werknemer in de fase van onderbreking en voor de nog overblijvende uren.

In elk geval eindigt de outplacement 6 maanden na de aanvang van de procedure.

Adviserend geneesheer van het ziekenfonds

De adviserend geneesheer van het ziekenfonds wordt ingelicht over de aanvang en de inhoud van de outplacementbegeleiding binnen de 15 dagen na aanvang ervan:

  • ofwel door het outplacementbureau met toestemming van de werknemer;
  • ofwel door de werknemer zelf.

Deze begeleiding en de resultaten ervan kunnen eventueel worden besproken tijdens het medisch-sociaal onderzoek in het kader van het re-integratietraject dat gericht is op sociaalprofessionele re-integratie van de werknemer.

Vrijstelling

Werkgevers die ressorteren onder een paritair comité dat een gelijkwaardige begeleiding organiseert ten laste van een sectoraal Fonds voor bestaanszekerheid hoeven bij medische overmacht die door de werkgever wordt ingeroepen geen outplacement te organiseren.

Verduidelijking

Deze nieuwe maatregel mag niet worden verward met de uitzondering die vorig jaar werd ingevoerd in het kader van de algemene outplacementregeling.

Die bepaalt dat werknemers die om medische redenen niet in staat zijn om outplacement te volgen geen recht meer hebben op die outplacement. De werkgever mag in dat geval niet langer 4 weken loon aftrekken van de opzeggingsvergoeding.

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij uw Legal advisor.

 


[1] Wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, Belgisch Staatsblad van 19 april 2019, 2e editie. Binnenkort zullen andere actua de sociale aspecten van de jobsdeal in detail toelichten.

[2] Artikel 34 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Het gaat niet om een ontslag maar om de vaststelling van het einde van de arbeidsovereenkomst om medische redenen. Aan deze vaststelling moet een re-integratietraject voorafgaan.

[3] Die identiek zijn aan de criteria in het kader van de algemene outplacementregeling.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/08/2019