To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Einde van het boekjaar in zicht? Heeft u al eens aan winstpremies gedacht?

19/12/2018

Sluit u uw boekjaar ook af op 31 december? En wil u (een deel van) de winst aan uw medewerkers toekennen? Overweeg dan zeker eens de “nieuwe” winstpremies. Deze zijn sinds 1 januari 2018 niet alleen sterk vereenvoudigd (toekenningsprocedure)[1], maar ook financieel (sociaal en fiscaal) bijzonder interessant.

Winstpremies- de troeven op een rij

Het systeem van winstpremies is eigenlijk niet nieuw. De wet van 22 mei 2001 regelde al de deelname van werknemers in de winst en in het kapitaal van vennootschappen. Omdat deze wetgeving relatief rigide was (voornamelijk qua invoeringsmodaliteiten), hervormde de regering het systeem van deelnames van werknemers in de winst tot “winstpremies”.

Deze “nieuwe winstpremies” moeten het de ondernemingen enerzijds mogelijk maken om werknemers op een simpele en flexibele manier een deel van hun winst als premie toe te kennen. Anderzijds zijn ze zowel op sociaal als op fiscaal vlak erg aantrekkelijk om de werknemers te motiveren.

Onderstaand vindt u een overzicht de troeven van het nieuwe systeem in een nutshell:

WINSTPREMIES VANAF 1 JANUARI 2018

Wat?

-Bedrag in geld dat 2 vormen kan aannemen:

*identieke winstpremie: gelijk bedrag of gelijk percentage van het loon voor alle werknemers

*gecategoriseerde winstpremie: verschillend bedrag; hoogte van dit bedrag is afhankelijk van een verdeelsleutel op basis van objectieve criteria

 

Eenvoudige invoeringsprocedure voor identieke winst-premies

Loutere beslissing van de algemene vergadering (gewone meerderheid van de stemmen en verplichte vermeldingen in notulen) + schriftelijke informatieverstrekking op ondernemingsniveau vereist[2]

Lage taxatie

Bevrijdende fiscale inhouding van amper 7% in hoofde van de werknemer.

De winstpremie is wel niet aftrekbaar voor de werkgever.  

Gunstige sociale behandeling

Geen patronale bijdrage, wel 13,07% solidariteitsbijdrage in hoofde van de werknemer

Limiet

Totaalbedrag van de premie mag bij afsluiting van het betreffende boekjaar de limiet van maximum 30% van de totale brutoloonmassa niet overschrijden

 

Omdat cijfers soms meer zeggen dan woorden…

Onderstaand voorbeeld illustreert ongetwijfeld wat de concrete impact is van deze troeven. Als hypothese is uitgegaan van een beschikbare winst vóór belastingen van 3.000 euro. Een vennootschapsbelastingtarief van 29,58%, d.w.z. een basistarief van 29% en een bijkomende crisisbijdrage van 2% (29% x 2%).

WINSTPREMIE vanaf 1 januari 2018

Beschikbaar resultaat (winst) vóór belastingen

3.000

Vennootschapsbelasting (29,58%[3]) op 3.000,00 euro

 

- 887,40

Bruto winstpremie

2.112,60

Sociale bijdrage werknemer/solidariteitsbijdrage (13,07%)

- 276,12

Belastbaar

1.836,48

Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belasting(bevrijdend) van 7%

- 128,55

Netto winstpremie

1.707,93

*Bovenstaande berekeningen zijn simulaties. Afwijkingen zijn dus steeds mogelijk. In deze berekeningen wordt bovendien rekening gehouden met de situatie per einde december 2018.

Ter herinnering- cumul met loonbonus mogelijk

De toekenning van winstpremies is (zoals de naam het zegt) steeds gelinkt aan de realisatie van winst. Niets belet echter om binnen uw onderneming nog andere te bereiken doelstellingen te definiëren en hieraan de toekenning van een loonbonus CAO nr. 90 bis te koppelen.

Beide systemen kunnen immers gecumuleerd worden.

Let op! Mogelijk wijzigingen op komst

Omdat er het afgelopen jaar veel onduidelijkheden waren rond de toepassing van de huidige pro rata berekening van winstpremies[4] (bv. onderscheid vrijwillige en onvrijwillige schorsingen), zouden er nu wijzigingen worden doorgevoerd aan dit principe.

Op basis van deze wijzigingen zou de “berekening pro rata de effectieve arbeidsprestaties” van de werknemer tijdens het boekjaar de regel worden.

Bovendien zouden bepaalde schorsingen van de arbeidsprestaties worden gelijkgesteld met arbeidsprestaties. Concreet zou het gaan om volgende situaties:

  • als de werknemer recht heeft op loon tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst;
  • tijdens de moederschapsrust, het vaderschapsverlof, het adoptie- en het pleegverlof;
  • dagen arbeidsongeschiktheid gedekt door gewaarborgd loon in geval van ziekte, ongeval, arbeidsongeval of beroepsziekte

 Deze wijzigingen zouden reeds gelden voor de winstpremies die in 2019 zullen toegekend worden met betrekking tot de winst in 2018.

Maar let op! Deze wijzigingen zijn nog niet officieel en gezien de huidige stand van zaken met betrekking tot de regering, hebben we geen enkel zicht op een eventuele datum van inwerkingtreding.

Wat kan Securex voor u doen?

Securex beschikt over de nodige modeldocumenten die, zowel bij toekenning van een identieke als van een gecategoriseerde winstpremie, dienen opgesteld te worden. Voor meer informatie hierover alsook over de toepasselijke procedure (die zoals bovenstaand uiteengezet vrij eenvoudig is voor identieke winstpremies) kunt u uw Legal Advisor contacteren.

Contacteer deze persoon ook zeker op het ogenblik dat u een beslissing neemt over de eventuele toekenning van een winstpremie. Zo kunt u samen met hem/ haar bekijken wat de stand van zaken is van de wetgeving (zie bovenstaande wijzigingen rond de pro rata berekening) en wat de impact hiervan is op uw concreet dossier.

 


[1] In geval van toekenning van een zogenaamde “identieke winstpremie”.

[2] Voor de gecategoriseerde winstpremie geldt de strikte procedure via CAO of toetredingsakte die ook in de vroegere wetgeving van toepassing was voor de invoering van het participatieplan.

[3] Exclusief de aanvullende crisisbijdrage van 2%.

[4] Op basis van de huidige wetgeving kan geproratiseerd worden in geval van vrijwillige schorsing of beëindiging van de arbeidsovereenkomst, behoudens wegens dringende reden ten laste van de werknemer.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 19-12-2018