To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Valse hybrides - Begrip overeenstemmend voertuig

10/04/2019

Het begrip ‘vals hybride voertuig’ is belangrijk in het belastingrecht om de omvang van de aftrekbare kosten[1] van de onderneming en de waarde van het voordeel van alle aard[2] dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van deze wagens te bepalen.

De wetgever heeft de hoofdlijnen van deze wetgeving vastgelegd in verschillende wetten[3] die we hebben besproken in ons artikel van 7 juni 2019. Om deze wetgeving te kunnen toepassen, ontbrak alleen de manier waarop de CO²-uitstoot van deze ‘valse hybrides’ moet worden bepaald. Het koninklijk besluit van 5 september 2019 geeft hier een antwoord op. Het KB omschrijft het begrip ‘overeenstemmend voertuig’ en verplicht de Belgische autofabrikanten en -invoerders om informatie mee te delen aan de FOD Financiën.

Begrip overeenstemmend voertuig

De C0²-uitstoot die in aanmerking moet worden genomen voor deze “valse hybride voertuigen” wordt vastgesteld ten opzichte van de uitstoot van een overeenstemmend voertuig dat voorzien is van een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof.

Met overeenstemmend voertuig wordt het voertuig bedoeld dat op basis van het Europees gelijkvormigheidsattest hetzelfde merk, hetzelfde model en hetzelfde koetswerktype heeft en waarvan de verhouding tussen zijn vermogen in kW en het vermogen van het ‘valse hybride voertuig’ in kW het dichtst 1 benadert. Die verhouding moet tussen 0,75 en 1,25 liggen.

Als die voorwaarden niet zijn vervuld, wordt de coëfficiënt 2,5 toegepast.

Als twee of meerdere voertuigen in aanmerking komen, wordt het voertuig met de hoogste CO²-uitstoot als overeenstemmend voertuig in aanmerking genomen[4].

Verplichtingen van de Belgische autofabrikanten en -invoerders

De Belgische autofabrikanten en invoerders moeten voor elk “vals hybride voertuig” het overeenstemmend voertuig bepalen en al die informatie en technische gegevens aan de FOD Financiën bezorgen bij de marktintroductie van het betreffende hybride voertuig. Bedoeling van die maatregel is dat de FOD Financiën het voertuig kan identificeren en opnemen in de lijst van de voertuigen die ‘overeenstemmen’ met “valse hybride voertuigen”. 

De fabrikant en invoerder moeten deze informatie uiterlijk op 20 april 2020 aan de FOD meedelen voor ‘valse’ hybride voertuigen die vóór 1 januari 2020 op de markt zijn gebracht.

Rol van de FOD Financiën

De FOD Financiën moet de informatie bepalen die hij nodig heeft en de manier waarop de technische gegevens moeten worden verstrekt om het overeenstemmend voertuig correct te bepalen.

Op de website van de FOD Financiën zal een lijst van de ‘valse’ hybride voertuigen (die niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden) worden gepubliceerd.

Inwerkingtreding

Deze regeling voor ‘valse hybride voertuigen’ is van toepassing vanaf 1 januari 2020.

 


[1] Art 66 van het WIB 1992.

[2] Art 36, § 2 van het WIB 1992.

[3] Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschappen (BS van 25 december 2017) en wet houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I (BS van 15 mei 2019).

[4] Artikel 19 van het KB tot uitvoering van het WIB 1992.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10/04/2019