To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Bedrijfswagen: referentie-CO2-uitstoot zal niet meer stijgen

11/05/2021

Sinds 2012 wordt het voordeel van alle aard van bedrijfswagens forfaitair geraamd op basis van de cataloguswaarde (6/7) en de CO2-uitstoot. Hoe meer de CO2-waarde de wettelijke referentiewaarde voor de CO2-uitstoot overschrijdt, hoe hoger het voordeel van alle aard is waarop de werknemer wordt belast. De referentie-CO2-uitstoot wordt elk jaar bij koninklijk besluit vastgesteld.

In 2021 zijn de referentie-CO2-uitstootwaarden sterk gedaald ten opzichte van 2020. Dit leidt tot een aanzienlijke verhoging van het belastbare voordeel van alle aard (VAA).

Maar dat is nog niet alles! Met de wet van 8 december 2020 heeft het Parlement ervoor gezorgd dat de regering vanaf dit jaar de referentie-emissies alleen nog maar kan verlagen of gelijk kan houden. De referentie-CO2-uitstoot kan dus niet meer hoger zijn dan die van het voorgaande jaar. 

 

Identieke of lagere referentie-CO2-uitstoot 

De wet van 8 december 2020 bepaalt dat de referentie-CO2-uitstoot vanaf 1 januari 2021 nooit hoger mag zijn dan die van het vorige belastbare tijdperk. In het geval dat deze hoger is, worden de referentie-CO2-emissiewaarden van het voorgaande jaar gebruikt in de formule voor de berekening van het VAA.

Concreet kunnen de voor 2022 berekende waarden niet hoger zijn dan die voor 2021. De voor 2021 berekende waarden zijn dus het maximum dat niet mag worden overschreden in 2022, terwijl de waarden voor 2022 het maximum voor 2023 zullen bepalen, enzovoort.

 

Een stijgend voordeel van alle aard (VAA)

Het doel van de wetgever is duidelijk: de referentie-CO2-waarde doen dalen om het VAA van bedrijfswagens te verhogen. Als we ervan uitgaan dat de andere factoren in de berekeningsformule van het VAA gelijk blijven, zal het voordeel altijd hoger zijn dan of gelijk zijn aan dat van het vorige belastbare tijdperk.

De referentie-CO2-uitstoot wordt immers gebruikt voor de berekening van het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens die ook voor privédoeleinden mogen worden gebruikt. Die waarde wordt elk jaar vastgesteld op basis van de gemiddelde CO2-uitstoot van auto's die als nieuw zijn ingeschreven.

In 2021 werd al een aanzienlijke daling van de referentiewaarden ten opzichte van 2020 vastgesteld. De referentie-CO2-uitstoot voor het kalenderjaar 2021 werd als volgt vastgelegd:

Motor aangedreven op

2021

2020

benzine, LPG of aardgas

102 g/km

111 g/km

diesel

84 g/km

91 g/km

Dit resulteert in een sterke stijging van het voordeel van alle aard in 2021, en dus van de fiscale kostprijs van bedrijfswagens.

 

Toename van VAA in de lijn van de algemene trend

Sinds enkele jaren is er een algemene trend naar een stijging van de kosten van bedrijfswagens. Verschillende maatregelen dragen hiertoe bij, bijvoorbeeld in het kader van de aftrekbaarheid van wagens, valse hybrides, WLTP...

In 2019 en 2020 werd echter een daling van het VAA vastgesteld wegens nieuwe methodes die worden gebruikt voor de CO2-uitstoot. Dit was echter niet de intentie van de wetgever. Daarom was het belangrijk dat de CO2-uitstootwaarde daalde. Het is dan ook niet verrassend dat de wet in die zin is gewijzigd.

 

Wilt u graag meer informatie hierover?

Log in en raadpleeg onze fiche: Bedrijfswagen - 3. Fiscale behandeling van het voordeel van alle aard.

 

Bron:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 11-05-2021