To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuwe wet diverse fiscale bepalingen : een allegaartje van maatregelen

13/07/2021

Vorige week werd een nieuwe wet gepubliceerd die verschillende fiscale maatregelen bijstuurt. Omdat deze maatregelen een impact kunnen hebben op uw loonbeleid, zetten we ze onderstaand op een rij:

 

 

Fiscale vrijstelling voor opleiding: nu toch ook voor autonome overheidsbedrijven 

Met ingang van 1 januari 2021 kunnen volgende autonome overheidsbedrijven retro- actief genieten van de fiscale gunstmaatregel voor opleiding:

 

  • Proximus
  • Bpost
  • HR Rail (met uitzondering van het door haar ter beschikking gesteld personeel aan de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel in het kader van hun activiteiten van openbare dienstverlening)

 

Oorspronkelijk waren zij uitgesloten van deze maatregel. Dit wordt nu rechtgezet.

Ter herinnering : Op basis van deze maatregel mogen werkgevers 11,75% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing bijhouden in plaats van naar de fiscus door te storten. De basisvoorwaarde is wel dat de werknemers opleiding(en) volgen om hun vaardigheden aan te scherpen.

Meer info over deze vrijstelling vindt u hier.

   

Een aantal afrondingsregels voor bedrijfswagens

De nieuwe wet voert verder een aantal afrondingsregels in voor de fiscale behandeling van plug-in-hybrides enerzijds en de aftrekbaarheid van auto- en brandstofkosten anderzijds.

 

Fiscale behandeling plug-in-hybrides

Een valse hybride is een wagen die deels rijdt op brandstof en deels op een elektrische batterij (die via een externe energiebron moet opgeladen worden).

Het voertuig heeft:

 

  • Ofwel een elektrische batterij met een energiecapaciteit van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht
  • Ofwel een uitstoot van meer dan 50 gram CO2 per kilometer

 

Voor de berekening van de energiecapaciteit wordt sinds 1 januari 2020 bepaald dat het verkregen resultaat afgerond moet worden tot het hogere of lagere tiende, naargelang het cijfer van de honderdsten al dan niet 5 bereikt.

Dit principe stond al in de circulaire 2019/C/56 van 28 juni 2019, maar werd nu wettelijk verankerd.

 

Bijvoorbeeld:

  • 0,4892 kWh/ 100 kg wordt na afronding 0,5 kWh/ 100 kg
  • 0,4466 kWh/ 100 kg wordt na afronding 0,4 kWh/ 100 kg

 

Ter herinnering:

Voor de forfaitaire berekening van het voordeel van alle aard voor valse hybrides, moet bij het bepalen van de CO2- uitstoot rekening worden gehouden met de uitstoot van de overeenstemmende niet-hybride versie van het voertuig. Via deze link vindt u de laatst aangepaste lijst van overeenstemmende voertuigen.

Bestaat er geen overeenstemmend voertuig met een motor op uitsluitend dezelfde brandstof als die van de ‘valse hybride’? Dan wordt de uitstootwaarde van de ‘valse hybride’ met 2,5 vermenigvuldigd.

 

Aftrekbaarheid auto- en brandstofkosten

Ook voor de berekening van auto- en brandstofkosten wordt sinds 1 januari 2020 in een afronding op de formule voorzien. Het betreft dezelfde afronding op het hogere of lagere tiende, al naargelang het cijfer van de honderdsten al dan niet 5 bereikt.

 

Ter herinnering

Sinds 1 januari 2020 wordt de aftrekbaarheid van auto- en brandstofkosten zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting via volgende formule bepaald:

 

120% - (0,5% x aantal gram CO2 x coëfficiënt brandstoftype)

 

Aanslag geheime commissielonen verder versoepeld

Om aftrekbaar te zijn voor de werkgever, moeten lonen, andere voordelen en kosten eigen aan de werkgever op een fiscale fiche worden vermeld.

Gebeurt dit niet, dan kan de fiscus de zogenaamde sanctie “aanslag geheim commissieloon” opleggen.

Deze bedraagt 100% van de niet- aangegeven lonen, voordelen en onkosten. Is de verkrijger een rechtspersoon, dan bedraagt het tarief 50%

 

Ontsnappingsroute versoepeld

De aanslag geheime commissielonen is niet verschuldigd wanneer de fiscus de genieter van de lonen of voordelen “tijdig en op ondubbelzinnige wijze” kan identificeren. Daarbij is het niet van belang of de fiscus de bedragen al belast had of niet.

Met tijdig wordt bedoeld uiterlijk binnen 2 jaar en 6 maanden vanaf 1 januari van het betrokken aanslagjaar.

Identificeert de fiscus de verkrijger buiten deze periode van 2 jaar en 6 maanden? Dan kon de fiscus de aanslag geheime commissielonen opleggen, zelfs wanneer al een belasting had plaatsgevonden. Daar komt met deze wet verandering in…

 

De fiscus mag de bijzondere aanslag voortaan ook niet meer opleggen wanneer de lonen en voordelen binnen de normale of bijzondere aanslagtermijnen en mét diens akkoord in hoofde van de binnenlandse verkrijger belast worden.

 

Onkostenvergoedingen: fiscus wil vinger aan de pols

De fiscus wil een beter zicht hebben op de vergoedingen die door werkgevers aan hun werknemers en bedrijfsleiders betaald worden op basis van werkelijke kosten.

Daarom zal er vanaf inkomstenjaar 2022 een ficheverplichting in het leven worden geroepen voor de terugbetaling van onkosten op basis van bewijsstukken.

 

Bronverwijzing:

  • Wet van 27 juni 2021 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (1), Belgisch Staatsblad 30 juni 2021.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 13-07-2021