To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het UBO-register: bent u al op de hoogte?

02/12/2019

Heeft u al gehoord van het UBO-register?

Wat is het nut hiervan?

Houdt dit verplichtingen in voor u en uw onderneming?

U komt het hier te weten.

 

Sinds wanneer?

Sinds 31 oktober 2018 is het koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register in werking getreden.

Wat is het UBO-register?

UBO = Ultimate Beneficial Owner of Register van de Uiteindelijke Begunstigden.

Dit UBO-register is ingevoerd in het kader van de anti-witwaswetgeving. Het register houdt informatie bij over de “uiteindelijke begunstigden” van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Deze informatie was tot nu niet beschikbaar. Het register wordt beheerd door de FOD Financiën.

Wie is de uiteindelijke begunstigde (UBO) van uw vennootschap?  

  • De natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks minstens 25% van de aandelen of het kapitaal van uw vennootschap bezit of minstens 25% van de stemrechten heeft. (*)
  • De natuurlijke persoon die op een andere manier de macht binnen uw vennootschap heeft, bijvoorbeeld via het recht om de leden van de raad van bestuur te benoemen, vetorecht of andere via de aandeelhoudersovereenkomst.
  • Indien op basis van bovenstaande twee criteria geen uiteindelijke begunstigde kan bepaald worden, de natuurlijk persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel.

(*) Als uiteindelijke begunstigde moet altijd een natuurlijke persoon opgegeven worden. Indien uw vennootschap wordt bestuurd door één of meer vennootschappen, moet er verder gekeken worden wie daar dan weer het bestuur / de aandelen in handen heeft. Voor (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts en andere juridische constructies gelden andere, doch vergelijkbare regels. Deze kunnen geraadpleegd worden op de website van de FOD Financiën: https://financien.belgium.be/nl/ubo-register.

Wat moet u concreet doen?

Nadat de uiteindelijke begunstigden bepaald zijn, moeten bepaalde gegevens over die natuurlijke personen ingeschreven worden in het UBO-register.

Het inbrengen van gegevens gebeurt via MyMinFinPro-Portal ( klik hier en kies 'UBO-register'). Men kan zich aanmelden met een eID-kaartlezer, via een token, ...

Welke gegevens moet u meedelen aan de FOD Financiën?

De lijst van de te verstrekken informatie is afhankelijk van het type ‘uiteindelijke begunstigde’ (UBO). Per UBO moet men info overmaken over zijn identiteit, datum en categorie UBO, informatie i.v.m. zijn aandelen/stemrechten, de omvang van zijn uiteindelijk belang in de vennootschap, enz.

Opgelet : de bewijsstukken m.b.t. de meegedeelde informatie moeten bijgevoegd worden in het UBO-register.

Timing?

  • U heeft tijd tot 31 maart 2019 om uw ‘uiteindelijke begunstigden’ voor de eerste maal te registreren. Aangezien ook bewijsstukken moeten bijgevoegd worden, start u best niet te laat met het verzamelen van al deze stukken.
  • U dient de opgenomen gegevens ook up-to-date te houden: bij wijziging van de gegevens van de geregistreerde persoon of indien na verloop van tijd een andere persoon als ‘uiteindelijke begunstigde’ moet worden beschouwd, moet dit geregistreerd worden in het UBO-register binnen de maand na de wijziging  

Sancties?

Er kunnen administratieve boetes toegekend worden aan de bestuurders en andere wettelijk vertegenwoordigers, en dit van € 250 tot € 50.000.

Wat kan Securex voor u doen?

Weet u niet hoe hieraan te beginnen?

Wenst u bijstand voor de samenstelling van uw informatiedossier en/of de update hiervan?

Neem contact met ons op: knowledge@securex.be.

 

Info FOD Financiën: https://financien.belgium.be/nl/ubo-register

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/12/2019