To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Fiscale rulings voortaan voor iedereen toegankelijk

31/03/2021

De Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (hierna DVB) biedt de belastingplichtigen de mogelijkheid om een toekomstige verrichting aan haar voor te leggen teneinde deze te laten goedkeuren. De verstrekte voorafgaande beslissing, ook ruling genoemd, bindt immers de administratie ten opzichte van de belastingplichtige.

Maar wat met de overige belastingplichtigen en administratieve diensten? Zijn zij op de hoogte van die beslissingen? De voorafgaande beslissingen worden in principe gepubliceerd in de vorm van individuele of collectieve samenvattingen. In de praktijk stellen we echter vast dat dit niet altijd het geval is. Daarom moest een wettelijk kader gecreëerd worden en de transparantie van de DVB verbeterd worden. Dat doel heeft de wetgever voor ogen gehouden in de nieuwe wet van 16 maart 2021 door de individuele publicatie van elke ruling verplicht te maken.

 

Administratieve autonomie bedreigd

De DVB is een autonome dienst van de FOD Financiën die bekend staat voor haar expertise en beroepsethiek. Zij dient de belastingplichtigen rechtszekerheid te bieden door zich uit te spreken over de voorafgaande vragen met betrekking tot de toepassing van de fiscale wetgeving voor een bepaalde situatie of verrichting die op fiscaal vlak nog geen uitwerking gehad heeft.

Hoewel deze dienst een grote administratieve autonomie geniet, wordt deze momenteel in vraag gesteld omdat haar standpunten wel eens botsen met een aantal operationele diensten, zoals de bijzondere belastinginspectie (BBI). Het gaat dan vooral over de wettelijkheid en de uitvoering van de beslissingen van de DVB.

Deze onenigheid heeft de regering De Croo ertoe aangezet om het systeem van de rulings te hervormen.

 

De individuele publicatie van de rulings is voortaan verplicht

In principe moeten de voorafgaande beslissingen anoniem gepubliceerd worden, in de vorm van individuele of collectieve samenvattingen. In de praktijk worden vele rulings echter niet individueel gepubliceerd, hetzij omdat het onmogelijk is om de voorwaarde van anonimiteit na te leven, hetzij omdat ze gewoonweg niet interessant genoeg zijn.

Wanneer een beslissing niet individueel gepubliceerd wordt, moet ze normaliter collectief opgenomen worden in het jaarverslag. Maar ook hier stellen we vast dat dit principe niet altijd nageleefd wordt.

Hierdoor zijn de andere belastingplichtigen en administratieve diensten niet op de hoogte van vorige beslissingen en kunnen zij zich er niet op beroepen.

Bovendien draagt de afwezigheid van een wetgevend kader en gedragslijn bij tot een gevoel van willekeur in de behandeling van de vragen waarbij elke beslissing overgelaten wordt aan het oordeel van de geraadpleegde diensten.

De wet van 16 maart 2021 wil de rulingpraktijk zorgvuldiger omkaderen en de Dienst Voorafgaande Beslissingen transparanter doen werken door haar te verplichten om elke verplichte voorafgaande beslissing individueel te publiceren. De enige uitzondering is dat identieke beslissingen in de vorm van collectieve samenvattingen gepubliceerd mogen worden. Door een wettelijk kader te scheppen, wil de wetgever niet alleen de rulingpraktijk stimuleren, maar vooral ook de rechtszekerheid garanderen.

 

Meer info?

Log in op Lex4You en raadpleeg onze fiche voor verdere informatie hierover.

 

Wat doet Securex voor u?

Voor bepaalde materies die maximale rechtszekerheid vereisen (bv. de invoering van een beleid inzake onkostenvergoedingen of een auteursrechtenregeling binnen uw onderneming, enz.) kan ons team van consultants u bijstaan bij het opstellen en indienen van een rulingaanvraag (en/of prefiling) bij de rulingcommissie. U kan hen contacteren via consultinglegal@securex.be.

 

Bron(nen):

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 31-03-2021