To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

NAR-CAO nr. 90/3 opent de weg naar een elektronische niet-recurrente resultaatgebonden bonus

26/12/2018

Met de CAO nr. 90/3[1] opent de Nationale Arbeidsraad (NAR) de weg naar de invoering van de elektronische loonbonus CAO nr. 90 (niet-recurrente resultaatgebonden voordelen). Er werd ook gebruik gemaakt van deze CAO om gehoor te geven aan enkele voorstellen aangebracht door de administratie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD WASO), wat resulteert in een aantal administratieve vereenvoudigingen.

De e-loonbonus CAO 90 is naar alle waarschijnlijkheid nog niet meteen beschikbaar op de website van de FOD WASO, maar het nieuwe model van cao en het nieuwe model van toetredingsakte, respectievelijk bijlage 1 en 2 van CAO 90/3 moeten met ingang van 1 januari 2019 wel gebruikt worden.  

De loonbonus CAO 90. Even bondig verduidelijken  

Via het stelsel van de niet-recurrente resultaatgebonden voordelen kunnen werkgevers hun werknemers een loonbonus toekennen op basis van duidelijke, transparante, meetbare en verifieerbare collectieve doelstellingen waarvan de verwezenlijking kennelijk onzeker. De CAO 90 en een wet van 21 december 2007 vormen het wettelijke kader.

Voor de loonbonus CAO 90 geldt een voordelig regime zowel voor de werknemer als de werkgever. We verwijzen hier naar de actua van 4 december 2018 op Lex4You.

Het invoeren van een loonbonus CAO 90 is verbonden aan het opstellen van een plan van toekenning mee op te nemen in een op ondernemingsniveau gesloten collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of een toetredingsacte.

De CAO 90 bepaalt een aantal verplichte en facultatieve vermeldingen op te nemen in het plan van toekenning dat deel uitmaakt van de cao of de toetredingsakte.

Is er een vrije keuze cao of toetredingsakte? Neen, wanneer er voor bepaalde werknemers een vakbondsafvaardiging in de onderneming is, moet de loonbonus CAO 90 voor die werknemers uitsluitend door een collectieve arbeidsovereenkomst worden ingevoerd. Is dat niet het geval dan heeft de werkgever de keuze tussen een cao of een toetredingsakte.

Voor bijkomende info, raadpleeg onze fiche "Loonbonus - Niet recurrente resultaatsgebonden voordelen" in de rubriek Sociaal > Dossiers > Loon.

Welke wijzigingen brengt de CAO 90/3 mee?

Aanpassing van de verplichte vermeldingen in het toekenningsplan

Punten 6 en 7 in het huidige standaardmodel van toekenningsplan worden samengevoegd en gewijzigd. De bepaling ‘geldigheidsduur van het plan’ wordt opgeheven. Die bepaling zorgde voor verwarring met de bepaling omtrent de duur van de overeenkomst of toetredingsakte opgenomen in het model van cao en het model van toetredingsakte.

Nieuw is dat in het toekenningsplan de onderneming nu moet verklaren dat ze niet is overgegaan tot een procedure van inlichting en raadpleging met betrekking tot het collectief ontslag met sluiting van de onderneming. Voor deze onderneming is het namelijk uitgesloten om van een loonbonus CAO 90 te genieten[2].

Wijziging van de te bereiken doelstellingen kan enkel betrekking hebben op de toekomst

Voor zover dit nog niet het geval was, verduidelijkt CAO 90/3 nu dat elke wijziging van de te bereiken doelstellingen of niveaus slechts betrekking kan hebben op de toekomst, en dus niet op de referteperiode die verstreken of aan de gang is. Te bereiken doelstellingen of niveaus kunnen gaandeweg niet gewijzigd worden als overduidelijk blijkt dat ze niet behaald kunnen worden, teneinde ze terug te brengen tot een doelstelling of niveau die/dat reeds behaald of bijna behaald is.  

Elektronische loonbonus of “e-bonus”

Met de CAO 90/3 wordt de basis gelegd voor een verplicht elektronisch standaardformulier en voor de neerlegging via elektronische weg van een toetredingsakte en een collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van de niet recurrente resultaatsgebonden voordelen. In een eerste fase zal verplicht gebruik moeten gemaakt worden van het elektronische formulier (model) van toetredingsakte en vervolgens ook van de collectieve arbeidsovereenkomst met het oog op de toekenning van een niet recurrente resultaatgebonden bonus.

Op termijn zullen de papieren modellen dus verdwijnen en in een latere fase zouden de elektronische formulieren worden geïntegreerd in een digitaal platform voor het sociaal overleg.

De bijgevoegde commentaar bij CAO 90/3 alsook het Advies nr. 2.107 van de NAR verduidelijken dat bij het elektronisch model het zal gaan om “intelligente” formulieren, d.w.z. dat de werkgever (of het sociaal secretariaat) begeleid zal worden bij het correct invullen van de formulieren en dat ze zullen blokkeren indien men een rubriek vergeet of fouten maakt. Sommige rubrieken zullen automatisch worden ingevuld, via een kruising met de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Opgelet: eventuele brieven met bijvoorbeeld melding van materiële fouten in de objectieven of een weigering van de toetredingsakte of cao door de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO zullen naar het adres opgenomen in de KBO worden verstuurd.

De FOD WASO en de FOD Financiën onderzoeken ook technische oplossingen met het oog op een elektronische ondertekening van de formulieren en de garantie van de identiteit van de gebruiker van het toekomstige digitaal platform van de FOD WASO.

En intussen?

CAO 90/3 treedt in werking vanaf 1 januari 2019.

Het nieuwe model van toetredingsakte en toekenningsplan en het nieuwe model van collectieve arbeidsovereenkomst moeten dus vanaf die datum worden gebruikt en moeten worden neergelegd op de griffie van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO.

Een legal advisor bij Securex kan u een model doorsturen en desgevallend begeleiden bij de toetsing van uw loonbonus CAO 90 naar de wettelijkheid.

Het nieuwe model van cao en het nieuwe model van toetredingsakte, respectievelijk bijlage 1 en 2 van CAO 90/3 zijn beschikbaar op Lex4You en te raadplegen onder Sociaal > Standaarddocumenten > Formulieren > Loonbonus.

 


[1] Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90/3 van 27 november 2018 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatgebonden voordelen.

[2] Dit vloeit voort uit artikel 79 van de programmawet van 25 december 2017, die de werkgever die overgaat tot sluiting van de onderneming, uitsluit van de toepassing van de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 26-12-2018