To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Winstpremies en de loonnorm - een goed huwelijk

26/06/2019

Hoezo u wil uw werknemers iets extra geven en u denkt dat de loonnorm u in de weg staat? Dan heeft u zeker nog niet aan winstpremies gedacht! Winstpremies zijn namelijk één van die voordelen die niet meetellen voor de stijging van de loonkost en dus buiten de zgn. loonnorm vallen.

De loonnorm- stijging van de loonmassa aan banden

De loonnorm is de maximale marge waarover werkgevers beschikken om de loonmassa in hun bedrijf te laten stijgen. Voor de periode 2019- 2020 bedraagt hij maximum 1,1%.

Meer informatie hierover vindt u in ons artikel van 21 juni. 

Maar sommige voordelen ontspringen de dans

Gelukkig vallen niet alle voordelen onder de loonnorm. Artikel 10 van de loonnormwet[1] geeft een opsomming van de voordelen die niet meegerekend worden voor de berekening van de loonkostenontwikkeling.

Dit is onder meer het geval voor het loonbonusplan (CAO nr. 90 bis), de innovatiepremies en de winstpremie. In dit artikel belichten we dit laatste voordeel.

Winstpremies - zoveel voordelen…

Winstpremies vormen enerzijds een eenvoudige manier om een deel van de winst toe te kennen aan de werknemers. Anderzijds zijn ze zowel op sociaal als op fiscaal vlak bijzonder aantrekkelijk voor de werkgever en de werknemer.

Concreet kunnen de troeven van de nieuwe winstpremies als volgt samengevat worden:

  • eenvoudige invoeringsprocedure voor identieke winstpremies: identieke winstpremies kunnen worden ingevoerd via een loutere beslissing van de algemene vergadering (+ schriftelijke informatieverstrekking op ondernemingsniveau vereist)[2];
  • lage taxatie: werknemers betalen slechts 7% belastingen op de winstpremies;
  • gunstige sociale behandeling: werkgevers zijn geen patronale bijdragen op de winstpremies verschuldigd. De werknemers zijn wel een solidariteitsbijdrage van 13,07% verschuldigd. 
En wat betekent dit nu concreet in cijfers?

Een werknemer die een bruto winstpremie krijgt van 1.420 euro zal hier 1.148 euro netto aan overhouden (dus na inhouding van de solidariteitsbijdrage van 13,07% en de belasting van 7%).

De kostprijs voor de werkgever blijft 1.420 euro (geen patronale bijdragen). Let wel! De reële kostprijs voor de werkgever zal 2.000 euro bedragen, aangezien de toe te kennen winst door de werkgever steeds de winst na belasting betreft.

Onderstaand voorbeeld verduidelijkt deze cijfers en maakt een vergelijking met een cash bonus.

Vertrekken we in beide gevallen van een kostprijs van 2.000 euro voor de werkgever, dan houdt de werknemer hier in het geval van een winstpremie dus 1.148 euro aan over. Bij een cash bonus bedraagt het netto voor de werknemer slechts 646,76 euro[3]. Trekt u zelf maar de conclusies.

 

WINSTPREMIE

KLASSIEKE CASH BONUS

Reële kost werkgever

2.000

2.000

Vennootschapsbelasting (29%)

-580

/

Kostprijs

1.420

2.000

Patronale bijdrage werkgever

/

-400 (25%)

Bruto bonus

1.420

1.600

Solidariteitsbijdrage werknemer (13,07%)

-185,59

-209,12

Belastbaar

1.234,41

1.390,88

Belastingen

-86,41

-744,12 (max.53,5%)

Netto bonus

1.148

646,76

*Bovenstaande berekeningen zijn simulaties. Afwijkingen zijn dus steeds mogelijk. In deze berekeningen wordt bovendien rekening gehouden met de situatie op 1 januari 2019.

Hoe kan Securex u helpen?

Securex beschikt over de nodige modeldocumenten die, zowel bij toekenning van een identieke als van een gecategoriseerde winstpremie, dienen opgesteld te worden. Voor meer informatie hierover alsook over de toepasselijke procedure (die zoals bovenstaand uiteengezet vrij eenvoudig is voor identieke winstpremies) kunt u uw Legal Advisor contacteren.

 


[1] Wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, B.S. 1 augustus 1996.

[2] Voor gecategoriseerde winstpremies geldt nog wel de strikte procedure via CAO of toetredingsakte voor de invoering van het participatieplan.

[3] Rekening houdende met het maximumpercentage van aan exceptionele bedrijfsvoorheffing van 53,5%.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 26-06-2019