To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Covid-19 en overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting

24/06/2020

Wegens de pandemie hebben de regeringen van België en zijn buurlanden maatregelen genomen om verplaatsingen van werknemers op hun respectievelijke grondgebied tot een minimum te beperken. Deze ‘covid-19’-maatregelen zullen naar verwachting gevolgen hebben voor de belastingheffing op grensarbeiders.

Minnelijke overeenkomsten

Om de weerslag van de maatregelen op de belasting van hun inwoners te beperken, hebben België en zijn buurlanden minnelijke akkoorden gesloten. Doel van die akkoorden is de fiscale gevolgen van deze maatregelen te neutraliseren alsof de pandemie niet bestaat.

Welke landen hebben deze akkoorden met België ondertekend en hoe lang gelden ze?

De door Duitsland, Luxemburg en Nederland geratificeerde akkoorden gelden voor de periode van 11 maart 2020 tot en met 30 juni 2020, het akkoord met Frankrijk voor de periode van 14 maart tot en met 30 juni 2020.

Wat is de inhoud van die akkoorden?

Arbeidsdagen die werden gepresteerd in de woonplaats van de werknemers worden fictief beschouwd als zijnde verricht in de staat waar ze gepresteerd zouden zijn als de Covid-19 maatregelen niet waren genomen.

Dit principe is van toepassing op de vier minnelijke akkoorden die België en zijn buurlanden hebben gesloten.

Frankrijk

Anderzijds worden in de met Frankrijk gesloten overeenkomst de dagen die de grensarbeider in zijn woonplaats doorbrengt, niet meegerekend bij de berekening van het aantal dagen dat de werknemer het grensgebied verlaat.

Nederland

De overeenkomst met Nederland bepaalt dat het inkomen van werknemers die thuis blijven zonder te werken met behoud van loon of met recht op een Belgische uitkering tijdelijke werkloosheid wordt belast in de staat waar het loon dat ze voor de daadwerkelijk uitgeoefende dienstbetrekking ontvangen wordt belast.

Zo worden uitkeringen tijdelijke werkloosheid die de RVA betaalt aan een Nederlandse inwoner die in België werkt in België belast.

In de praktijk

U moet voor die vier landen telkens analyseren of de arbeidsprestaties die in de woning van de werknemer worden verricht er al dan niet worden uitgevoerd ten gevolge van de door de staat genomen Covid-19-maatregelen. Als dat niet het geval is, moet de overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting worden toegepast.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 24-06-2020