To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wet onbelast bijverdienen vernietigd

06/05/2020

Het Grondwettelijk Hof heeft de maatregel die “onbelast bijverdienen” tot 6.000 euro per jaar mogelijk maakte, vernietigd. Volgens het Hof is de regeling op verschillende punten strijdig met het beginsel van gelijkheid en niet- discriminatie. Het systeem blijft wel overeind voor prestaties geleverd tot eind dit jaar.

Onbelast bijverdienen: waarover gaat het weer?

Sinds 15 juli 2018 konden werknemers en bedrijfsleiders op basis van deze maatregel onder bepaalde voorwaarden tot 6.000 euro per jaar bijverdienen[1], vrij van RSZ en belastingen. Prestaties in dit stelsel leiden bovendien niet tot de opbouw van sociale rechten.

Dit “bijklussen’ werd onderverdeeld in 3 categorieën en moest bijgevolg gebeuren onder één van volgende 3 pijlers:

  • verenigingswerk;
  • diensten van burger aan burger;
  • activiteiten in de deeleconomie.  

Afhankelijk van de categorie waren verschillende spelregels van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan de activiteiten in de deeleconomie die moesten gefaciliteerd worden via een erkend deeleconomieplatform.

Maatregel kende reeds van bij begin een hobbelig parcours

Nog vóór de wetgeving destijds in werking trad, was al duidelijk dat zij geen makkelijk leven tegemoet ging.

Verschillende amendementen werden ingediend op de ontwerptekst en diverse organisaties lieten weten dat ze naar het Grondwettelijk Hof zouden stappen als de wet in zijn huidige vorm zou gestemd worden. “Ze werkt namelijk deloyale concurrentie tegenover zelfstandigen in de hand”, zo luidde het.

Zo gezegd, zo gedaan. Want buiten enkele kleine wijzigingen werd de wet in de toenmalige vorm gepubliceerd.

Grondwettelijk Hof is vernietigend: wat zijn de bezwaren?

Het Hof is van oordeel dat de regeling van het onbelast bijverdienen op verschillende punten in strijd is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie.

De hoofdreden is dat personen die activiteiten uitoefenen in het kader van het onbelast bijverdienen zonder redelijke verantwoording zeer verschillend behandeld worden van personen die diezelfde activiteiten uitoefenen, maar dan als werknemer of zelfstandige. Deze verschillende behandeling geldt zowel op het vlak van de arbeidswetgeving als op het vlak van sociale zekerheid en fiscaliteit.

De doelstelling van de overheid om via onbelast bijverdienen zwartwerk te vermijden biedt volgens het Hof geen afdoende verantwoording voor een volledige vrijstelling van de arbeidswetgeving, van het socialezekerheidsstelsel en van fiscale verplichtingen.

Via het Arrest 53/2020 wordt de wetgeving rond onbelast bijverdienen dan ook vernietigd.

Overgangsregeling tot het einde van het jaar

Om te vermijden dat de vernietiging van de wet nadelige gevolgen heeft voor personen die onbelast bijverdienen, behoudt het Hof de gevolgen van de vernietigde bepalingen voor de activiteiten gepresteerd tot en met 31 december.

Tot die datum zullen dus nog prestaties kunnen geleverd worden onder het huidige systeem.

 


[1] Wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, Belgisch Staatsblad van 26 juli 2018.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06-05-2020