To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Aangifte Vennootschapsbelasting, RPB en BNI/vennootschappen 2017

14/06/2017

Recent werden de aangifteformulieren voor aanslagjaar 2017 voor de vennootschaps- en rechtspersonenbelasting, alsook voor de belasting niet-inwoners (vennootschappen) gepubliceerd[1]. De aangiften kunnen sinds 1 juni ingediend worden via Biztax.

Wat zijn de uiterste indieningsdata in 2017?

De uiterste wettelijke datum van indiening is steeds de laatste dag van de maand na die van de algemene vergadering, zonder meer dan 6 maanden vanaf het afsluiten van het boekjaar te vallen[2].

  • Periode tot en met 27 september 2017. Valt deze uiterste wettelijke datum van indiening in de periode tot en met 27 september 2017, dan beschikken de vennootschappen en rechtspersonen automatisch over een bijkomende periode tot en met 27 september 2017 voor het indienen van de aangifte.
  • Periode na 27 september 2017. Valt de uiterste wettelijke datum van indiening daarentegen na 27 september 2017, dan moeten de aangiften ten laatste op deze uiterste wettelijke datum ingediend worden. Is deze datum 31 december 2017? Dan wordt automatisch een bijkomende periode tot en met 15 januari 2018 toegestaan.

Biztax is geopend!

In een bericht van 1 juni 2017 liet de fiscus weten dat de aangiften voor bovenvermelde belastingen vanaf die datum via de toepassing Biztax ingediend kunnen worden[3].

Wat met papieren aangiften?

Sinds aanslagjaar 2015 moeten de aangiften waarvan sprake verplicht langs elektronische weg gebeuren.

Vennootschappen, rechtspersonen of hun mandataris[4] kunnen echter een vrijstelling bekomen van deze verplichting (en hun aangifte toch nog op papier indienen) wanneer ze niet over de nodige informaticamiddelen zouden beschikken. In dat geval zijn bovenvermelde indieningstermijnen eveneens van toepassing.

 


[1] 3 koninklijke besluiten van 22 mei 2017 tot vastlegging van het model van aangifteformulier inzake respectievelijk rechtspersonenbelasting, vennootschapsbelasting en belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz…), Belgisch Staatsblad van 31 mei 2017.

[2] Valt de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag, dan is de eerstvolgende werkdag in dat geval de datum van indiening.

[3] Opmerking: de aangifte en haar bijlagen in het Duits zijn nog niet volledig beschikbaar in Biztax.

[4] Sinds aanslagjaar 2013 werd de mogelijkheid voor mandatarissen (belastingadviseurs, boekhouders,…) om een algemene aanvraag in te dienen tot verlenging van de termijn voor de belastingaangifte afgeschaft. Individuele aanvragen tot uitstel blijven wel mogelijk.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 14-06-2017