To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Fiscale controles 2019 - Werkelijke beroepskosten bedrijfsleiders prioriteit

07/10/2019

Enige tijd geleden kondigde de fiscus zijn controleacties voor 2019 aan. Eén van de thema’s waarop zal gecontroleerd worden, zijn de werkelijke beroepskosten die door bedrijfsleiders worden toegepast. Een opfrissing.

Forfait versus werkelijke beroepskosten?

Het belastbaar inkomen wordt gevormd door het totale bruto inkomen te verminderen met de kosten die de belastingplichtige in de loop van het jaar gemaakt heeft om zijn beroepsactiviteit te kunnen uitoefenen (bv. verplaatsingskosten, een kantoor, publiciteit, …).

Bedrijfsleiders hebben, net zoals werknemers, belastingplichtigen met een vrij beroep (baten) en sinds 1 januari 2018 ook de genieters van winsten (handelaars, nijveraars, landbouwers, …) automatisch recht op een algemeen kostenforfait. Zij kunnen er echter ook voor kiezen om hun werkelijke kosten te bewijzen (in de regel als die hoger zijn dan dit algemene forfait).

Forfaitaire beroepskosten

Wie in zijn belastingaangifte kiest voor de aftrek van forfaitaire kosten, hoeft deze niet te bewijzen.

Het bedrag van dit forfait is verschillend voor werknemers, bedrijfsleiders, genieters van baten en genieters van winsten.

Voor bedrijfsleiders bedragen de forfaitaire kosten 3%, toe te passen op het volledige beroepsinkomen (met een maximum van 2.540 euro inkomstenjaar 2019)[1].

Werkelijke beroepskosten

Wie daarentegen meent dat de door hem gemaakte kosten hoger liggen dan het algemeen forfait (dat dus verschillend is naar gelang de categorie van belastingplichtige), kan steeds kiezen voor de aftrek van zijn werkelijk gemaakte beroepskosten.

Voor die kosten dient dan wel het bewijs te worden geleverd dat u ze werkelijk gemaakt en betaald heeft. Dit brengt uiteraard de nodige administratie met zich mee!

Werkelijke beroepskosten bewijzen

Wie zijn werkelijke beroepskosten wil inbrengen, dient rekening te houden met de volgende 4 voorwaarden:

  • de kosten moeten tijdens het belastbaar tijdperk zijn gemaakt of gedragen;
  • met het oog op het verwerven of behouden van belastbare inkomsten;
  • er moet een verband bestaan tussen de gemaakte kosten en de beroepswerkzaamheid (bv. verplaatsingskosten maken om naar een klant te gaan);
  • de echtheid en het bedrag van de kosten dient bewezen te worden. 

Met betrekking tot deze punten worden in de praktijk vaak onregelmatigheden vastgesteld (bv. in die zin dat de hoogte van de onkosten vaak niet afdoende kan gestaafd worden).

Zorg er dan ook voor dat u alle documenten, zoals overschrijvingen, facturen, BTW- bonnetjes, … zorgvuldig bijhoudt opdat u alle door u gemaakte en ingebrachte kosten[2] kan bewijzen.

De fiscale controles in 2019 zullen immers in belangrijke mate gericht zijn op bedrijfsleiders die voor de aftrek van hun werkelijke beroepskosten kiezen. Wanneer deze beroepskosten niet aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, dan zullen ze verworpen worden (niet aftrekbaar en belast als bedrijfsleidersbezoldiging).

Kiest u graag voor rechtszekerheid?

Dankzij onze artikels over de fiscale controles van 2019 weet u perfect waar u moet op letten om in orde te zijn. Wil u echter niets aan het toeval overlaten, denk dan zeker ook eens aan onze fiscale rechtsbijstandsverzekering.

Securex - ARAG: fiscale rechtsbijstandsverzekering

Securex heeft samen met ARAG een product “fiscale rechtsbijstandsverzekering” ontwikkeld dat de werkgever en de zelfstandige beschermt tegen de kosten die volgen uit:

  • belastingcontroles (zowel van de directe als indirecte belastingen) verbonden met de professionele activiteit;
  • betwistingen van een belasting van zodra dat deze betwiste beslissing genomen wordt door de fiscale administratie.

Meer informatie over deze dienstverlening vindt u terug via onze website: www.securex.be/fiscale-rechtsbijstand.

 

 


[1] In vergelijking met werknemers, die recht hebben op een forfaitaire kostenaftrek van 30% met een maximum van 4.810 euro (inkomstenjaar 2019), zijn de forfaitaire beroepskosten voor bedrijfsleiders bijzonder laag. Hier dient onder andere rekening mee te worden gehouden wanneer een belastingplichtige in een vennootschap én een bezoldigd mandaat als bedrijfsleider zou uitoefen én een functie als werknemer. Op basis van het zgn. “attractiebeginsel”, zal het geheel van de inkomsten (als bedrijfsleider én als werknemer) dan beschouwd worden als “bedrijfsleidersbezoldiging”, met alle gevolgen van dien (o.a. de veel lagere kostenaftrek).

[2] Bv. kosten voor de verplaatsing van en naar uw werkplaats, kosten voor de inrichting van een bureau in uw woning, kosten voor de aankoop van beroepsliteratuur,…

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07/10/2019