To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Telewerkkosten - Aanvaard door de fiscus!

29/07/2020

De algemene administratie van de fiscaliteit publiceerde op 14 juli 2020 een circulaire over eigen kosten van de werkgever in het kader van telewerk[1].

Deze circulaire stelt de toekenningsvoorwaarden vast van een forfaitaire vergoeding voor werknemers, inclusief ambtenaren, die regelmatig en structureel telewerken. Als deze voorwaarden vervuld zijn is de vergoeding vrij van belastingen.

Principes

De werkgever kan aan zijn werknemers een forfaitaire vergoeding toekennen van maximaal 126,94 euro per maand, die na indexering op 1 april 2020 werd verhoogd tot 129,48 euro per maand.

Deze indexering (2%) zou tegelijk met die van de bezoldigingen van Staatsambtenaren moeten gebeuren.

Kan de vergoeding worden verlaagd?

Het bedrag van de vergoeding hoeft niet te worden verminderd tijdens de jaarlijkse vakantieperiode of in verhouding in geval van deeltijdse prestaties, en dit ongeacht het aantal uren van de arbeidsovereenkomst.

De terugbetaling van kosten wordt verminderd in geval van 'salary split' in verhouding tot de in België uitgeoefende werkzaamheid of in geval van langdurige afwezigheid wegens andere redenen dan jaarlijkse vakantie.

Welke kosten dekt deze vergoeding?

Deze vergoeding dekt de bureaukosten die de werknemer voor rekening van zijn werkgever maakt. Dit zijn kosten gerelateerd aan de inrichting en het gebruik van een bureau (huur, afschrijvingen), printer- en computermateriaal, kantoorbenodigdheden, nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, verwarming, onderhoud, verzekering, onroerende voorheffing, ...) in de privéwoning van de werknemer.

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden van deze vergoeding?

Dit zijn toekenningsvoorwaarden van deze thuiswerkvergoedingen:

  • Er moet minstens 5 werkdagen per maand effectief regelmatig en structureel aan thuiswerk wordt gedaan door de werknemers.
  • Deze vergoeding als terugbetaling van eigen kosten van de werkgever, die wordt beschouwd als zijnde toegekend volgens ernstige normen, moet jaarlijks worden vermeld op de fiche 281.10 in vak 26 'diverse inlichtingen', met de vermelding 'JA – ernstige normen'.
  • Er moet permanent een namenlijst van de werknemers die de telewerkvergoeding voor een bepaald aanslagjaar ontvangen ter beschikking worden gehouden.
  • Wanneer werknemers in hun belastingaangifte hun werkelijke kosten bewijzen moeten ze deze forfaitaire vergoeding in mindering brengen, voor zover deze vergoeding betrekking heeft op die werkelijke kosten.
  • Een werkgever die deze forfaitaire telewerkvergoeding toekent mag geen werkelijke kosten meer ten laste nemen op basis van bewijstukken.
Andere overwegingen 

Deze circulaire gaat enkel over bureaukosten die in het kader van telewerk worden toegekend. Volgens de administratie kan de werkgever nog altijd een beslissing vragen van de Dienst Voorafgaande beslissingen, zelfs over bestanddelen die gedekt worden door deze vergoeding voor bureaukosten. 

Inwerkingtreding 

Deze maatregel treedt in werking op 1 maart 2020. 

Wat doet Securex voor u?

Uw Legal advisor kan u helpen om het telewerk in te voeren. Als u vragen heeft over de betaling van de vergoeding, kan u terecht bij uw Client Advisor.

 


[1] Circulaire 2020/C/100 over kosten eigen aan de werkgever voor thuiswerk.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 29-07-2020