To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wetenschappelijk onderzoek door bachelors - Fiscale gunstmaatregel verhoogd vanaf 2020

12/18/2019

Sinds 1 januari 2018 is de fiscale vrijstelling voor wetenschappelijk onderzoek ook van toepassing voor ondernemingen die onderzoekers met een bachelorsdiploma tewerkstellen. Vanaf 2020 mag de werkgever 80% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing bijhouden, in plaats van door te storten naar de fiscus. In 2018 en 2019 bedroeg die vrijstelling slechts 40% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing.

Wat is de fiscale gunstmaatregel?

Ondernemingen die onderzoekers met een master- of doctoraatsdiploma tewerkstellen in het kader van onderzoeksprojecten, kunnen aanspraak maken op een “gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing”. Dit betekent concreet dat een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet moet doorgestort worden aan de fiscus.

Die vrijstelling is gelijk aan 80% van de bedrijfsvoorheffing die werd berekend op de lonen die aan die onderzoekers werden betaald of toegekend. Voorwaarde is wel dat op die lonen 100% van die voorheffing werd ingehouden.

Uitbreiding van de vrijstelling tot bachelors

Voor 2018 was de maatregel enkel gericht op onderzoekers met een master- of doctoraatsdiploma in bepaalde studiegebieden[1]. Op 1 januari 2018 werd de vrijstelling echter uitgebreid tot onderzoekers met een academische of professionele bachelor[2] die werd behaald in een specifieke door de wet bepaalde richting[3].

Hoeveel bedraagt het voordeel?

Het percentage van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor bachelors is in twee fasen geëvolueerd.

Periode 2018-2019

Voor de periode 2018-2019 was die vrijstelling slechts van toepassing op 40% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing voor bachelors.

Dat percentage is bovendien beperkt:

  • tot 25% van het totaal bedrag van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers met een master- of doctoraatsdiploma die tewerkgesteld zijn aan een onderzoeksprogramma;
  • tot 50% van dat bedrag voor vennootschappen die voldoen aan de voorwaarden om te worden erkend als kleine vennootschappen[4] 

Wat verandert er in 2020?

Op 1 januari 2020 wordt het vrijstellingspercentage voor bachelors eveneens opgetrokken tot 80 % van de bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op hun lonen.

Het percentage van gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor bachelors zal vanaf dat ogenblik dus overeenstemmen met het percentage voor houders van een master- of doctoraatsdiploma.

Opgelet: de beperking tot 25% (of 50%) van het bedrag van de vrijstelling die werd berekend voor onderzoekers met een master- of doctoraatsdiploma blijft echter van toepassing in 2020.

Bijgevolg blijven de bachelor- en mastervrijstelling aan elkaar gekoppeld op het niveau van de onderneming: er kan enkel een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing worden berekend op het loon van een bachelor als er een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing wordt berekend op het loon van een master of van een doctor.

Wilt u meer info over de gunstmaatregel?

Raadpleeg dan onze informatiefiche op Lex4You.

Wat doet Securex voor u?

Heeft u bachelors in dienst die recht kunnen geven op de vrijstelling? Dan ontving u van ons een persoonlijke e-mail met een link naar uitleg en voorwaarden. Als u via die e-mail uw akkoord gaf, zal Securex de fiscale gunstmaatregel voor u berekenen.

 


[1] Artikel 275³ WIB 92.

[2] Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, BS, 29 december 2017.

[3] Artikel 275³ WIB 92.

[4] Voor het aanslagjaar dat betrekking heeft op het belastbaar tijdperk waarin de lonen werden betaald.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12/18/2019