To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Bedrijfsvoorheffing - Bijlage III en sleutelformule voor 2019

03/01/2019

Recent verscheen de bijgewerkte versie van bijlage III in het Belgisch Staatsblad[1]. Dit document bevat de regels en schalen tot vaststelling van de op de inkomsten verschuldigde bedrijfsvoorheffing. Deze aanpassingen gelden voor de inkomsten die worden toegekend of betaald vanaf 1 januari 2019.

Wat is bijlage III?

Het gaat om de derde bijlage bij het koninklijk uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 1992 (afgekort KB/WIB 92) die zoals gezegd de regels en schalen inzake de bedrijfsvoorheffing bevat. Bijlage III wordt minstens één keer per jaar aangepast om te zorgen dat de bedragen die erin staan overeenstemmen met de kosten van het levensonderhoud, alsook om de bedrijfsvoorheffing in overeenstemming te brengen met de nieuwe wetgeving.

De tekst van bijlage III is onderverdeeld in twee delen.  In het eerste deel staan alle regels met betrekking tot de bepaling van de bedrijfsvoorheffing.  In het tweede deel staan de forfaitaire bedrijfsvoorheffingsbarema’s die van toepassing zijn op de maandelijks toegekende lonen.

Ook de zgn. “sleutelformule” werd aangepast

Samen met bijlage III werd traditiegetrouw ook de zgn. sleutelformule[2] aangepast. Deze wordt  gebruikt voor de automatische verwerking van de berekening van de bedrijfsvoorheffing.

Welke specifieke nieuwigheden?

Naast de klassieke indexering van een aantal bedragen, merken we volgende nieuwigheden op:

Stijging van de fiscale werkbonus

De fiscale werkbonus is een vermindering van bedrijfsvoorheffing voor werknemers met een laag inkomen die recht hebben op een vermindering van sociale zekerheidsbijdragen (de zgn. sociale werkbonus).

Deze fiscale werkbonus wordt op 1 januari 2019 verhoogd van 28,03% naar 33,14%

Invoering van een vermindering van bedrijfsvoorheffing van 30% in het kader van vrij aanvullend pensioen voor werknemers

Meer informatie hierover kan u nalezen in ons artikel van 11 december op Lex4You .

Deze maatregel trad in werking op 1 januari 2019[3] (aanslagjaar 2020 – inkomstenjaar 2019).

Verdere doorwerking van de taxshift

Na de verschillende fases in 2016 en 2018, brengt de doorwerking van de taxshift in 2019 (inkomstenjaar) nog volgende wijzigingen met zich mee:

In eerste instantie zal nog slechts één hoger basisbedrag belastingvrije som gelden in de eindbelasting. In de bedrijfsvoorheffing vertaalt deze wijziging zich in de afschaffing van de vermindering van bedrijfsvoorheffing voor werknemers met een laag loon (deze bedroeg 7 euro in inkomstenjaar 2018).

Verder verbreedt de belastingschijf van 40% nogmaals in 2019. Hierdoor wordt een groter stuk van het inkomen onderworpen aan de lagere belastingtarieven.

Bovenstaande belastingmaatregelen worden onmiddellijk toegepast in de nieuwe schalen van bedrijfsvoorheffing voor 2019, waardoor ze direct voelbaar zullen zijn voor de werknemers. In het algemeen zullen werknemers dus ook in 2019 netto meer overhouden).

Een concreet voorbeeld

Peter verdient 2.800 euro bruto. Hij is gehuwd en zijn vrouw heeft eigen inkomsten. Het stel heeft geen kinderen. We vergelijken hoeveel bedrijfsvoorheffing er maandelijks op Peter zijn loon werd ingehouden in 2018, en wat het verschil zal zijn in 2019.  

 

Inkomstenjaar 2018

Inkomstenjaar 2019

Bruto

2.800

2.800

RSZ

-365,96

-365,96

Belastbaar

2.434,04

2.434,04

Bedrijfsvoorheffing

-588,27

-545,43

Bijz.bijdrage sociale zekerheid

-25,31

-25,31

Netto

1.820,46

1.863,3

*Bovenstaande berekening is louter een simulatie die rekening houdt met de bedrijfsvoorheffing van inkomstenjaar 2019. In realiteit kan de netto uitkomst verschillend zijn in functie van de specifieke omstandigheden (bv. toepassing van bepaalde verminderingen van bedrijfsvoorheffing)

Zoals u kan zien, zal er in 2019 meer dan 40 euro per maand minder bedrijfsvoorheffing worden ingehouden op het loon van Peter, waardoor hij dus netto meer overhoudt.

Wat doet Securex voor u?

Bovenvermelde wijzigingen worden zoals ieder jaar in ons berekeningssysteem aangepast, opdat de loonberekening vanaf 2019 correct kan gebeuren.

Wenst u zelf de nieuwe barema’s bedrijfsvoorheffing te consulteren? Geen probleem, u vindt ze hier .

 


[1] Koninklijk besluit van 7 december 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk bedrijfsvoorheffing, Belgisch Staatsblad van 13 december 2018.

[2] Dit document is gratis beschikbaar op de website van de FOD financiën.

[3] Wet van 6 december 2018 tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen (1). (Numac : 2018032500)

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03-01-2019