To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Fiscale regularisatie buiten het attest 281.25 om - Ga nu reeds tot actie over

23/06/2021

De meeste fiscale fiches zijn de deur uit. Mocht u nog onrechtmatige betalingen vaststellen met betrekking tot inkomstenjaar 2020, ga dan nu reeds tot actie over. Hoewel de rechtzetting ervan tot en met 31 juli 2021 kan gebeuren buiten de toepassing van het attest 281.25 om, houdt u best rekening met de vakantieperiode in aantocht.

 

Waarover gaat het?

Wanneer een schuldenaar van bedrijfsvoorheffing (werkgever) in de loop van een vorig jaar teveel bezoldigingen en/of pensioenen heeft toegekend aan werknemers of bedrijfsleiders, dan moet de regularisatie van deze onrechtmatige betaling in principe gebeuren door middel van een attest 281.25.

 

De te veel betaalde bezoldigingen of pensioenen moeten het gevolg zijn van ongewilde vergissingen of van ongewilde administratieve vertragingen. Gevallen waarin de terugbetaalde bezoldigingen en pensioenen het gevolg zijn van onderlinge afspraken tussen de schuldenaar en de verkrijger van de inkomsten of van vrijwillige terugbetalingen door de verkrijger met als doel de belastbare basis van een aanslagjaar te verlagen, komen niet in aanmerking.

 

Dit attest 281.25 kan evenwel niet worden opgesteld vóór 1 augustus van het jaar volgend op dat van de betaling van de teveel of onrechtmatig betaalde sommen.

Meer informatie over de situatie en voorwaarden waarin u gebruik dient te maken van het attest 281.25 vindt u terug via deze link. Het attest 281.25 zelf kan eveneens op Lex4You geraadpleegd worden onder de rubriek “Bericht aan de werkgevers”.

De wijze waarop de onverschuldigde som vóór die datum (m.n. tussen het ogenblik van betaling, maar vóór 1 augustus van het jaar hierop volgend) dient gerecupereerd te worden, is afhankelijk van de vraag of de fiscale fiches reeds verzonden werden of niet.

 

Hoe een onverschuldigde som regulariseren buiten attest 281.25 om?

De fiscale fiches werden nog niet verzonden (in principe tot einde februari)

Aangezien deze termijn voor de meeste fiscale fiches verstreken is, gaan we in dit artikel niet dieper in op deze hypothese. Meer info hierover kan u echter terugvinden in onze fiche over dit onderwerp op Lex4You.

 

De fiscale fiches werden reeds verzonden (in principe tussen einde februari en 31 juli van het jaar volgend op dat van de betaling van de inkomsten)

Zijn de fiscale fiches al verzonden, dan vordert de schuldenaar (werkgever) in principe het nettobedrag van de onverschuldigde betaling terug bij zijn werknemer.

Via Belcotax On Web wordt dan een verbeterende fiche opgestuurd naar de administratie, waarvan de verkrijger een afschrift ontvangt.

De teveel betaalde bedrijfsvoorheffing daarentegen wordt rechtstreeks door de werkgever bij de belastingontvanger (fiscus) teruggevorderd. De fiscus zal de belastbare grondslag rechtzetten en de werkgever terugbetalen.  

 

Wat zijn de voordelen van regularisatie buiten het attest 281.25 om?

De mogelijkheid tot terugvordering van de onverschuldigde betaling, buiten het toepassingsgebied van attest 281.25 (zie bovenstaand) houdt volgende voordelen in :

  • Administratief gezien houdt de regularisatie via verbeterende fiches een veel snellere en meer soepele uitvoeringin dan het gebruik van het attest 281.25
  • Daarnaast zal de werkgever in geval van gebruik van een attest 281.25 vaak niet het netto, maar wel het bruto bedrag van de onverschuldigde betalingbij de werknemer terugvorderen

Dit heeft te maken met het feit dat de ingehouden bedrijfsvoorheffing na 31 juli (start inkohieringen) verrekend wordt met de verschuldigde belasting. Deze bedrijfsvoorheffing kan vanaf dat ogenblik dan in principe niet meer door de werkgever gerecupereerd worden bij de fiscus, maar dit zal rechtstreeks bij de belastingplichtige werknemer dienen te gebeuren. Hiervoor is in principe steeds een tussenkomst van de taxatiedienst via het attest 281.25 nodig.

 

Ons advies 

Omdat de regularisatie van de onverschuldigde betalingen buiten het attest 281.25 voordelen biedt, raden wij de werkgevers die teveel loon betaalden in 2020 (of eerder) aan om de onverschuldigde sommen zo snel mogelijk recht te zetten.

U brengt ons hier best van op de hoogte vóór de zomervakantie (m.n. vóór begin juli), zodat wij tijdig het nodige kunnen doen naar verbeterende fiches toe (procedure buiten attest 281.25).  

Vergeet niet: ook al bestaat de mogelijkheid om teveel betaalde sommen te regulariseren via het attest 281.25, onverschuldigde betalingen blijven steeds een delicate kwestie in de relatie werkgever- werknemer.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 23-06-2021