To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Fiscale vrijstelling voor opleiding werknemers in detail

08/01/2021

Werknemers die via een opleiding hun vaardigheden aanscherpen, geven u sinds 1 januari 2021 mogelijk recht op een nieuw fiscaal voordeel.

Aan opleidingsmogelijkheiden alvast geen gebrek: professioneel Frans, veiligheid op de werkplek, Office-vaardigheden, leidinggeven, … Maar wanneer levert zo’n vorming een voordeel op en zo ja, hoeveel ? U leest het hier.

 

 

Welke fiscale stimulans?

De maatregel bestaat uit een nieuwe gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers, een fiscale techniek die u mogelijk ook kent van de fiscale stimulans voor onderzoek & ontwikkeling.

Kort gezegd mag u 11,75% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing bijhouden. U moet dat deel dus niet doorstorten aan de fiscus, voor zover u aan de voorwaarden voldoet.

 

Aan welke voorwaarden moeten de werknemers voldoen?

U kunt van de maatregel genieten wanneer uw werknemers aan de volgende voorwaarden samen voldoen:

  • Tewerkstelling: enkel de werknemers die minstens 6 maanden bij u zijn tewerkgesteld, geven recht op het voordeel.
  • Minimumduur opleiding: uw werknemers moeten een opleiding gevolgd hebben van minimum 10 dagen, tijdens een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen. Voor sommige ondernemingen is er echter een versoepeling (zie verder).

De minimumperiode van 10 dagen is van toepassing voor werknemers die voltijds werken. Ze wordt evenredig (pro rata) verminderd voor deeltijders.

 

Minimumduur opleiding: uitzondering bij nacht- en ploegenarbeid en voor KMO’s

Voor twee soorten ondernemingen zijn er versoepelingen wat betreft de minimumduur van de opleiding.

Situatie

Versoepelde minimumduur

U wordt beschouwd als een KMO op basis van art. 1:24, §§ 1 tot 6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De minimumduur van de opleiding bedraagt 5 dagen gedurende een ononderbroken periode van 75 kalenderdagen

Er wordt nacht- of ploegenarbeid verricht in uw onderneming, waarvoor een ploegenpremie betaald wordt

De minimumduur van de opleiding bedraagt 10 dagen gedurende een ononderbroken periode van 60 kalenderdagen

Het aantal ononderbroken periodes van 30 kalenderdagen, 60 kalenderdagen of 75 kalenderdagen wordt beperkt tot tien periodes voor eenzelfde werknemer bij eenzelfde werkgever.

Bovendien worden deze periodes niet onderbroken door de gebeurtenissen die de arbeidsovereenkomst schorsen. Ze worden verlengd met zoveel dagen als de schorsing duurt.


Welke opleidingen komen in aanmerking?

Om van de maatregel te kunnen genieten, moeten de opleidingen aan volgende voorwaarden voldoen:

 

  1. a) Zowel formele als informele opleidingen komen in aanmerking[1]

Bij formele opleidingen wordt vaak een attest gegeven aan de cursisten. Ze zullen georganiseerd worden door een opleider of opleidingsinstelling en gaan vaak door op een andere plaats dan de werkplek.

Informele opleidingen daarentegen worden vaak in belangrijke mate georganiseerd door een individuele leerling, volgens de individuele behoeften. Ze gaan vaak door op de werkplek en de werknemer krijgt geen attest.

Opgelet, de informele opleidingen mogen niet meer uitmaken dan:

  • 10% van de minimale duur van 10 dagen gedurende de ononderbroken periode van 30 dagen (standaard) of 60 kalenderdagen (nacht- of ploegenarbeid)
  • 20% van de minimale duur van 5 dagen gedurende een ononderbroken periode van 75 kalenderdagen (KMO’s)

 

  1. b) Verplichte opleidingen komen niet in aanmerking

De verplichte opleiding over asbest in de bouwsector zal bijvoorbeeld niet in aanmerking komen. De bedoeling van de maatregel is namelijk om werknemers extra opleidingen te verstrekken.

 

  1. c) De opleidingen moeten een beroepskost zijn voor u als werkgever.

 

Hoeveel bedraagt de nieuwe vrijstelling?

De nieuwe vrijstelling bedraagt 11,75% van het totaal van de belastbare bezoldigingen van alle werknemers (die aan de voorwaarden voldoen) samen.

 

Welke bezoldigingen tellen mee?

Alle belastbare bezoldigingen, van de kalendermaand waarin de opleiding beëindigd is, tellen mee. Tellen daarentegen niet mee: het vakantiegeld, de eindejaarspremie, achterstallige bezoldigingen en inkomsten die niet aan bedrijfsvoorheffing onderworpen zijn of er van zijn vrijgesteld.

Verder is er ook een plafond van €3.500 belastbaar* per voltijdse werknemer. Voor uw deeltijdse werknemers moet u dat plafond vermenigvuldigen met de tewerkstellingsbreuk (proratiseren). Het plafond wordt niet jaarlijks geïndexeerd.

 

*Belastbaar: het brutoloon verminderd met de sociale zekerheidsbijdragen.

 

Een cijfervoorbeeld

De onderneming Panycom heeft twee werknemers, Annie en Tom. In mei 2021 zullen zij beiden een opleiding professioneel Frans volgen. De opleiding voldoet aan alle voorwaarden en vindt plaats gedurende 10 dagen over een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen. Annie en Tom ronden hun opleiding af in mei 2021.

Annie heeft in mei 2021 een belastbare bezoldiging van €2.400, bij Tom is dat €4.500. Voor de berekening van het fiscaal voordeel, zal de belastbare bezoldiging van Tom beperkt worden tot €3.500.

De vrijstelling voor de werkgever bedraagt €693,25, berekend als volgt:

0,1175 × (2.400 + 3.500) = 693,25 euro.

 

Wat doet Securex voor u?

Securex kan deze vrijstelling voor u berekenen. Om dit te kunnen doen, moet u ons uiteraard laten weten of uw werknemers opleidingen hebben gevolgd die hiervoor in aanmerking komen.

Momenteel zijn er echter nog een aantal onduidelijkheden. Wij verwachten dat FOD Financiën binnenkort een antwoord biedt op de openstaande vragen.

Wij volgen dit verder op en houden u vanzelfsprekend op de hoogte.

 

Bronverwijzing

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08-01-2021