To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Overuren in de bouwsector - De fiscus zal de aanwezigheidsregistratie niet controleren

10/03/2019

Enkele maanden geleden werd het aantal overuren dat recht geeft op een fiscale gunstregeling van 130 tot 180 opgetrokken. De bouwsector en aanverwante sectoren hadden al recht op die verhoging, echter op voorwaarde dat voor de 50 extra overuren werd gebruik gemaakt van een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem. Deze aanwezigheidsvoorwaarde werd in een recent koninklijk besluit van 29 augustus 2019 geschrapt.

Ter herinnering: tijdelijke verhoging van het aantal overuren dat recht geeft op een belastingvoordeel

De regering voerde in het kader van de jobsdeal een aantal maatregelen in om de werkgelegenheid in België te stimuleren via sociale, economische en fiscale initiatieven.

In die context werd beslist om het aantal extra overuren dat recht geeft op een fiscale gunstregeling[1] tijdelijk van 130 tot 180 uren[2] op te trekken, en dit voor een (voorlopige) periode die werd vastgelegd op 2 jaar, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

Deze maatregel wordt dus toegepast op bezoldigingen die worden betaald of toegekend vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 wat de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de werkgevers betreft, en voor de aanslagjaren 2020 en 2021 wat de belastingvermindering voor de werknemers betreft. De regering zal het effect van deze verhoging op de arbeidsmarkt evalueren en deze maatregel eventueel permanent maken.

Voor de horecasector en de bouwsector (en aanverwante sectoren), die sinds 2014 al konden rekenen op een hogere urengrens, blijft het aantal overuren onveranderd. De bestaande verhoging tot 360 uren voor de horecasector blijft bestaan, net als de permanente verhoging tot 180 uren voor de bouwsector. Voor de bouwsector geldt echter als voorwaarde dat voor de 50 extra overuren gebruik wordt gemaakt van een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem[3].

Meer informatie hierover vindt u in ons artikel van 11 april 2019

Praktische modaliteiten en aanpassing van de codes voor de vrijstellingsaanvragen

Omdat het maximum aantal overuren wordt verhoogd, legt het koninklijk besluit van 29 augustus 2019 de praktische modaliteiten vast van deze nieuwe tijdelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing. Het KB past hiervoor in bijlage III bis van het KB/WIB de codes aan die de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing moeten gebruiken in hun aangifte als ze in aanmerking willen komen voor een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor die overuren.[4]

De schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing moeten immers een tweede aangifte in de bedrijfsvoorheffing indienen. In deze aangifte moeten ze aangeven voor welke maatregel ze in aanmerking willen komen door gebruik te maken van de codes in bijlage III bis van het KB/WIB92. Zo kan bij de evaluatie van het effect van deze maatregel beter worden bepaald welke schuldenaars van bedrijfsvoorheffing gebruik maken van de tijdelijke verhoging.

Deze modaliteiten zijn van toepassing op bezoldigingen die worden betaald of toegekend vanaf 1 januari 2019 en zijn twee jaar geldig.

Einde van de ongelijke fiscale behandeling voor de bouwsector

Uit dit KB blijkt ook dat de belastingadministratie aan werkgevers die gebruik maken van de codes 51 en 52 voor de jaren 2019 en 2020 niet zal vragen om te bewijzen dat de specifieke voorwaarden voor de verhoging voor werken in onroerende staat daadwerkelijk zijn vervuld om in aanmerking te komen voor 50 extra overuren.

Tot nu was de fiscale gunstregeling in de bouwsector van toepassing op de eerste 130 overuren. Om recht te hebben op dezelfde belastingregeling voor de 50 extra overuren moest de werkgever gebruik maken van het elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem.

Het koninklijk besluit van 29 augustus 2019 maakt een einde aan deze ongelijke fiscale behandeling voor de bouwsector. Hieruit volgt dat een werkgever die 180 overuren wil registreren die recht geven op de fiscale gunstregeling geen gebruik meer hoeft te maken van het elektronische aanwezigheidsregistratiesysteem.

We merken wel op dat voor de RSZ de verplichte aanwezigheidsregistratie blijft bestaan. Alle personen die op een werf werken in onroerende staat uitvoeren, moeten zich verplicht eerst dagelijks registreren. Dit gebeurt via de door de RSZ ontwikkelde applicatie “checkin@work”. Opgelet, de RSZ legt ook effectief sancties op aan wie zich niet aan deze verplichting houdt

 


[1] Onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden verleent een bepaald aantal overuren per jaar en per werknemer recht op een belastingvermindering bij de werknemer en op een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing bij de werkgever.

[2] Wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal, BS van 5 april 2019.

[3] Het gebruik van het aanwezigheidsregistratiesysteem is van toepassing voor alle sectoren die op een werf werken van onroerende aard uitvoeren voor een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan 500.000 euro exclusief btw (bv. schoonmaaksector, elektriciens, ...).

[4] KB van 29 augustus 2019 tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in artikel 275/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS, 16 september 2019.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10/03/2019