To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het mobiliteitsbudget bijna een feit

05/07/2017

Afgelopen vrijdag bereikte de regering een akkoord over het mobiliteitsbudget onder de vorm van “cash  for car”. Dit principe houdt in dat de werknemers een eenvoudige keuze hebben tussen het behoud van hun bedrijfswagen of de omruiling ervan voor een vrij te besteden som geld.

Onderstaande tekst is een eerste algemene uitleg over de voornemens van de overheid. Wij wachten op de teksten ter zake voor een meer gedetailleerde uiteenzetting over het mobiliteitsbudget.

Hoe werkt het?

Werknemers die vandaag een bedrijfswagen hebben, zullen deze kunnen omruilen voor een cash bedrag dat bepaald wordt op basis van de waarde van de laatste bedrijfswagen[1].

Heeft de werknemer bovendien een tankkaart, dan kan deze ook worden omgezet naar cash. De waarde van het cash bedrag wordt in dat geval verhoogd met 20%.

Werkgevers zijn niet verplicht om het mobiliteitsbudget in te voeren en de werknemers van hun kant zijn niet verplicht om het aan te vragen. De invoering van de keuze tussen “cash” of “car” berust op een wederzijds akkoord van beiden.

Wie komt in aanmerking voor dit mobiliteitsbudget?

Zoals gezegd, is het mobiliteitsbudget zoals het nu op tafel ligt in eerste instantie alleen maar van toepassing voor werknemers met een bedrijfswagen[2].

Maar er is meer. Om misbruiken tegen te gaan, moeten de werkgevers al minstens 36 maanden bedrijfswagens toekennen aan hun personeel. Werknemers van hun kant moeten de voorbije 36 maanden minstens één jaar ononderbroken een bedrijfswagen hebben gehad waarvan minstens 3 maanden ononderbroken vóór de aanvraag.

Een woordje uitleg over de sociale en fiscale behandeling

Het verkregen cash budget volgt dezelfde fiscale en sociale regels als bedrijfswagens.  

Dit houdt in dat het budget zal worden belast als een voordeel van alle aard en dat er geen sociale bijdragen moeten op betaald worden door de werknemer. Net zoals bij de bedrijfswagen blijft de werkgever wel een solidariteitsbijdrage verschuldigd op het cash bedrag.

Is dit nu de oplossing?

Het principe “cash for car” is een eerste stap naar een duurzamere en meer flexibele mobiliteit en tevens een eerste compensatie voor de wildgroei aan bedrijfswagens.

Toch wordt vanuit verschillende hoeken gepleit om dit concept naar de toekomst toe als optie op te nemen in een groter geheel. Dit als onderdeel van een globale mobiliteitsvisie, met de nadruk op een betere intermodaliteit (gecombineerd gebruik van verschillende vervoersmiddelen)[3].

Wat is de datum inwerkingtreding?

Het mobiliteitsbudget onder de vorm van cash for car zou vanaf 1 januari 2018 in voege treden.

Let wel! Bovenstaande uitleg is nog geenszins officieel en onder voorbehoud van wijzigingen.

In dat verband dient opgemerkt te worden dat de ter zake geldende teksten nog de ganse wetgevende procedure dienen te doorlopen[4], met in het bijzonder de “toets” door de Raad van State (die zich in een vergelijkbaar dossier over de vervanging van ecocheques door een nettoloon al kritisch had uitgelaten). Meer hierover kan u nalezen in ons artikel van 5 april 2017 op Lex4You.

Wat doet Securex voor u?

Wij volgen de situatie op de voet en houden u vanzelfsprekend op de hoogte over alle ontwikkelingen op dit vlak.

Ziet u het ruimer en wil u uw medewerkers laten kiezen uit een waaier van vervoersmogelijkheden? Via een cafetariaplan en de bijhorende tool van Securex kunt u op een vernieuwende en gebruiksvriendelijke manier medewerkers een ruimer en op maat gemaakt mobiliteitsbudget laten creëren en samenstellen. Ontdek onze aanpak op www.securex.be/cafetariaplan of via cafeteriaplan@securex.be.

 


[1] Het mobiliteitsbudget zou elk jaar geïndexeerd worden.

[2] Die ook voor privéverplaatsingen mag gebruikt worden.

[3] "Cash for car" biedt immers niet de allesomvattende oplossing in de strijd tegen de files en bovendien zouden de werknemers zich met het vrijgekomen budget opnieuw een eventueel goedkopere dan wel meer vervuilende wagen kunnen aanschaffen.  

[4] De eerste lezing van de teksten (die momenteel nog niet beschikbaar zijn) op de Ministerraad is voorzien voor binnen enkele weken.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05-07-2017