To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuwigheid in het licht van de mobiliteitsvergoeding : het bedrijfswagenattest

01/25/2019

In het kader van de mobiliteitsvergoeding heeft de wetgever een nieuwe verplichting voor de werkgever ingevoerd. Op het einde van de arbeidsovereenkomst moet hij voortaan onder voorwaarden een bedrijfswagenattest overhandigen aan de werknemer. Deze verplichting trad in werking op 6 januari 2019.

Context: cash for car-regeling

Via het ‘cash for car’ systeem hebben werknemers de mogelijkheid om hun bedrijfswagen na een bepaalde tijd in te ruilen voor een som geld. Deze vergoeding die de werknemer in ruil krijgt, de zogenaamde ‘mobiliteitsvergoeding’, geniet van hetzelfde gunstige fiscaal en sociaal statuut als die van de bedrijfswagen. U leest er alles over in onze informatiefiche op Lex4You.

De werknemer die van werkgever verandert, kan zijn mobiliteitsvergoeding onder voorwaarden meenemen, dan wel zijn bedrijfswagen bij de vorige werkgever omzetten in een mobiliteitsvergoeding bij de nieuwe werkgever.

Tot nu toe was de wijze waarop de werknemer zijn nieuwe werkgever in dit verband van de nodige informatie moest voorzien echter niet duidelijk. Het bedrijfswagenattest biedt nu de oplossing.

Nieuwe verplichting: het bedrijfswagenattest

Wanneer de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever wordt beëindigd tijdens dewelke de werknemer ofwel een bedrijfswagen ofwel een mobiliteitsvergoeding had ontvangen, moet de werkgever een bedrijfswagenattest aan de werknemer afleveren. Deze verplichting geldt sinds 6 januari 2019.

Let op! Dus ook wanneer u enkel een bedrijfswagen (en geen mobiliteitsvergoeding) toekende, dient u deze verplichting na te komen.

Wat zijn de verplichte vermeldingen?

Het bedrijfswagenattest moet de volgende gegevens vermelden[1]:

  • de periode tijdens dewelke de bedrijfswagen ter beschikking werd gesteld aan de werknemer;
  • de cataloguswaarde van de bedrijfswagen;
  • de waarde van de CO2 -uitstoot;
  • het type brandstof;
  • desgevallend, de bevestiging dat de werkgever geheel of gedeeltelijk instond voor de brandstofkosten;
  • desgevallend, de bijdrage van de werknemer die hij betaalde voor het voordeel van de bedrijfswagen voor de laatste maand voor de inlevering daarvan en;
  • desgevallend, het feit dat de toekenning van de bedrijfswagen was gekoppeld aan een omzetting van loon.

Indien een mobiliteitsvergoeding werd toegekend, moet het bedrijfswagenattest ook de volgende informatie vermelden:

  • het bedrag van de vergoeding op het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • alle elementen die het bedrag van de vergoeding bepalen en
  • de datum waarop de bedrijfswagen werd ingeruild voor de vergoeding.

Let op! Wijzigingen aan de mobiliteitsvergoeding op komst

Recent werd een wetsontwerp aangenomen dat de reglementering van de mobiliteitsvergoeding zal aanpassen en versoepelen. Komt deze regelgeving er door, dan zal het bedrijfswagenattest zijn nut verliezen. Wij houden u op de hoogte van de wijzigingen in dit verband.

Wat doet Securex voor U?

Securex stelde een template “bedrijfswagenattest” voor u op. U kan dit document raadplegen via volgende link.

 


[1] Koninklijk besluit van 16 december 2018 tot bepaling van de nadere regels volgens dewelke inlichtingen noodzakelijk met het oog op de aanvraag van een mobiliteitsvergoeding door de werknemer aan zijn nieuwe werkgever zijn bezorgd , Belgisch Staatsblad van 27 december 2018.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/25/2019