To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wettelijke rentevoet in fiscale zaken voor 2019 en 2020. Wat is de weerslag?

12/06/2019

De FOD Financiën heeft de wettelijke rentevoet meegedeeld voor 2019 en 2020[1]. Die werd vastgelegd op 4%. Maar wat betekent dit nu concreet voor u?

De rentevoet in fiscale zaken: een woordje toelichting

De wettelijke rentevoet is een tarief dat gebruikt wordt om, bij een laattijdige betaling van een geldsom, het bedrag van de rente te berekenen. Hij wordt jaarlijks aangepast.

Hoeveel bedraagt de wettelijke rentevoet in fiscale zaken?

De wettelijke rentevoet in fiscale zaken was tot in 2018 vastgesteld op 7%, zowel voor de nalatigheidsinteresten als voor de moratoriumintresten. Om dit tarief beter af te stemmen op de markt werd het in 2019 en 2020 verlaagd tot ten minste 4% voor de nalatigheidsinteresten[2] en tot 2% voor de moratoriuminteresten[3].

Ter info: en voor de sociale zaken?

De rentevoet in sociale zaken blijft momenteel vastgesteld op 7%.

Wat gebeurt er bij laattijdige betaling?

Hoewel de rentevoet van 4% op het eerste gezicht laag lijkt, kan ze oplopen tot een aanzienlijk bedrag wanneer men enkele maanden of zelfs een jaar betalingsachterstand heeft. Bijvoorbeeld wanneer de bedrijfsvoorheffing niet binnen de wettelijke termijnen betaald wordt.

In dat geval moet de werkgever immers cumulatief 4% jaarlijkse nalatigheidsinterest betalen over de maandelijkse bedragen.

Hoe wordt de nalatigheidsinterest berekend?

Voor de berekening van de nalatigheidsinterest baseert men zich altijd op de onbetaalde maandelijkse bedragen, naar beneden afgerond tot het lagere tiental. Deze worden dan vermenigvuldigd met het aantal maanden betalingsachterstand en vervolgens met de maandelijkse rentevoet, d.w.z. 4 %/12.

Een cijfervoorbeeld

De heer X is sinds juli 2019 in gebreke met de betaling van 20.009,99 euro bedrijfsvoorheffing per maand. Wetende dat de bedrijfsvoorheffing verschuldigd is op de 15e van de maand volgend op de datum waarop de inkomsten worden toegekend[4], had de bedrijfsvoorheffing van juli uiterlijk op 15 augustus 2019 moeten worden betaald. Op 30 november heeft hij dus 3,5 maand achterstand opgelopen.

De formule is als volgt: 20.000 euro (zijnde 20.009,99 euro afgerond tot het lagere tiental) x 3,5 (maanden achterstand sinds 15 augustus 2019) x 4%/12 = 233,33 euro nalatigheidsinterest voor de bedrijfsvoorheffing van juli.

 

 

Maandelijks verschuldigde bedrijfsvoorheffing

Berekenings-grondslag

Aantal maanden achterstand

Nalatigheids-interesten

Juli

20.009,99

20.000

3,5

233,33

Augustus

20.009,99

20.000

2,5

166,67

September

20.009,99

20.000

1,5

100

Oktober

20.009,99

20.000

0,5

33,33

Totaal op 30 november

 

 

 

533,33

 

 


[1] Bericht over de wettelijke rentevoet, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2019.

[2] Art.414 § 1, 3e lid van het WIB 1992

[3] Art. 418, 2e lid van het WIB 1992.

[4] Met uitzondering van de maand december waarvoor een voorschot van bedrijfsvoorheffing moet worden betaald op 20 december. De nalatigheidsinteresten worden bijgevolg berekend op een zesde van een maand.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12/06/2019