To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De fiscale maatregelen aan het begin van 2019

14/01/2019

Het nieuwe jaar heeft zijn intrede gedaan in een politiek moeilijke context. De huidige regeringssituatie heeft onder meer grote impact op de fiscale maatregelen waarvan we een publicatie verwacht hadden en die er ofwel gekomen is, dan wel (momenteel) achterwege blijft. Een overzicht van wat er al is en wat nog komen moet (of niet?).

Wat weten we nu al met zekerheid?

Onderstaande fiscale maatregelen zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en bijgevolg officieel.

Terbeschikkingstelling van een woning - fiscaal voordeel terug verhoogd

Na alle heisa vorig jaar[1] rond het voordeel van alle aard dat op fiscaal vlak ontstaat in geval van terbeschikkingstelling van een woning door de werkgever aan een werknemer of bedrijfsleider, wijzigen de regels dit jaar opnieuw.

Vanaf 1 januari 2019 zal het fiscaal voordeel van alle aard in dit verband in alle gevallen verhoogd worden met een factor “2”[2].

De forfaitaire formule zal er voortaan dus als volgt uitzien:

“100/60 X geïndexeerd kadastraal inkomen X 2”.

Meer gedetailleerde informatie volgt in een actua op Lex4You.

Wijzigingen winstpremies- gesleutel aan de pro rata regels

De regeling inzake de “nieuwe winstpremies” trad in werking op 1 januari 2018.

Aangezien er het afgelopen jaar echter bijzonder veel onduidelijkheden waren rond de toepassing van de pro rata berekening van winstpremies, werden de spelregels in dit verband vanaf 1 januari 2019 gewijzigd en verduidelijkt[3].

U leest er alles over in ons artikel van 11 januari op Lex4You.

Vrij aanvullend pensioen voor werknemers

Het vrij aanvullend pensioen voor werknemers, kortweg “VAPW”, is officieel en zal in werking treden op 27 maart 2019[4].

U leest er alles over in ons artikel van 11 december 2018.

Op welke maatregelen wachten we nog?

Van onderstaande maatregelen hadden we vóór de regeringscrisis verwacht dat ze nog eind 2018 gepubliceerd zouden worden. Deze publicatie vond gezien de politieke situatie echter nog niet plaats en dus blijven de maatregelen momenteel officieus.

Nog altijd geen mobiliteitsbudget…

Het langverwachte mobiliteitsbudget kent nog steeds geen officieel bestaan[5]. Nochtans blijkt er politieke wil te zijn om dit “topic” er vooralsnog zo snel mogelijk door te krijgen. Nog altijd afwachten dus…

Voor wie nu toch al graag simulaties zou maken, hebben wij een handige tool ter beschikking. Let op! De resultaten hiervan zijn dus nog steeds officieus.

De wijzigingen met betrekking tot het “sociaal passief eenheidsstatuut”

In het kader van het sociaal passief kan de werkgever onder voorwaarden belastingvrije provisies aanleggen voor werknemers die ten minste vijf jaar anciënniteit hebben in het eenheidsstatuut.

Het aanleggen van dergelijke vrijgestelde provisies is dus ten vroegste mogelijk sinds 1 januari 2019.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in onze informatiefiche op Lex4You.

Op basis van een wetsontwerp[6] worden wijzigingen aangebracht aan de maatregel in die zin dat het sociaal passief eenheidsstatuut onder meer gespreid zou moeten toegekend worden over 5 opeenvolgende jaren[7] en dat de vrijstelling die wordt berekend niet cumuleert[8].

Ficheverplichting en bedrijfsvoorheffing bezoldigingen buitenlandse vennootschap

Het wetsontwerp dat de wijzigingen bevat inzake het sociaal passief (zie voetnoot 6) bevat ook nog een andere maatregel die stelt dat Belgische ondernemingen die deel uitmaken van een groep verplicht zouden worden om fiscale fiches op te maken wanneer hun werknemers gratis aandelen, aandelen met korting of andere voordelen van alle aard worden toegekend door een buitenlandse onderneming van de groep.

Deze wijziging zou retro- actief ingaan voor de voordelen die vanaf 1 januari 2018 rechtstreeks of onrechtstreeks worden toegekend. Bij toekenningen vanaf 1 januari 2019 zou bovendien ook verplicht bedrijfsvoorheffing moeten gestort worden.

Ploegenarbeid werken in onroerende staat op werven

Op 1 januari 2018 werd de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid retro- actief uitgebreid naar de bouwsector en aanverwante sectoren.

De maatregel kan echter geen ingang vinden in de praktijk, aangezien het minimum bruto uurloon dat de leden van een “ploeg” moeten verdienen foutief werd geïndexeerd in de wetgeving zelf[9].

Reparatiewetgeving zou dit probleem moeten rechtzetten. Tot op heden gebeurde dit echter niet.

Meer informatie hierover volgt spoedig.

Nog andere maatregelen?

Naast bovenstaande officieuze maatregelen, wachten we ook nog steeds op meer nieuws over volgende topics:

  • gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overuren:
  • de algemene grens zou opgetrokken worden van 130 naar 180 uur;
  • gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de binnenvaart;
  • vrijstellingen doorstorting BV nacht- en ploegen:
  • uitbreiding van de maatregel naar de e-commerce;
  • hervorming vennootschaps- en ondernemingsrecht.  

Wat doet Securex voor u?

Securex volgt de juridische situatie op de voet. Wij brengen u van zelfsprekend op de hoogte bij nieuwe wendingen, alsook bij publicatie van nieuwe en langverwachte wetgeving.

 


[1] Het (fiscaal) onderscheid dat bestond tussen de terbeschikkingstelling van een (bebouwd) onroerend goed door een natuurlijke persoon enerzijds en een rechtspersoon anderzijds werd zowel door de rechtspraak als door de fiscale administratie als discriminatoir beschouwd. In 2018 werd de fiscale forfaitaire formule voor de berekening van het voordeel van alle aard in dit verband dan ook retro- actief tot 1 januari 2017 in alle gevallen (zowel ter beschikkingstelling door een natuurlijk persoon als door een rechtspersoon) als volgt vastgesteld: “100/60 van het (geïndexeerd) kadastraal inkomen”. De verhogingsfactoren “1,25” en “3,8” (door een rechtspersoon) werden dan ook afgeschaft.

[2] KB van 7 december 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor de kosteloze beschikking over onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen, B.S. 27 december 2018

[3] Wet van 14 december 2018 houdende diverse arbeidsbepalingen, B.S. 21 december 2018

[4] Wet van 6 december 2018 tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen (1), B.S. 27 december 2018.

[5] Wetsontwerp van 3 december 2018 inzake mobiliteitsbudget- Hangend in de Kamer.

[6] Wetsontwerp van 18 december 2018 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen- Hangend kamer (goedgekeurd in 2de lezing).

[7] Daartoe zou de jaarlijkse vrijstelling waarop een werkgever voor een bepaald jaar recht heeft, beperkt worden tot een maximum van 20% van het totale sociaal passief voor dat jaar en wordt de overige 80% van dit bedrag toegekend in schijven van 20% vrijgesteld over de 4 volgende jaren.

[8] Een werknemer in het 6de dienstjaar geeft recht op een vrijstelling van 3 weken bezoldiging. In het 7de dienstjaar zou deze werknemer opnieuw recht geven op een vrijstelling van 3 weken bezoldiging (en dus niet op een vrijstelling van 6 weken bezoldiging).

[9] Normaal zouden de leden van een ploeg minimum 13,75 euro bruto per uur moeten verdienen (bedrag 2018). In de wetgeving wordt ingevolge een foutieve indexeringsregel echter melding gemaakt van 17,42 euro bruto per uur.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 14-01-2019