To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De fiets in 2021 - Alles loopt nog op wieltjes!

22/01/2021

Sinds enkele jaren wordt een aanzienlijke groei van het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer vastgesteld. En niet zonder reden: het gebruik van de fiets wordt aangemoedigd door diverse (para)fiscale maatregelen:

 

Vrijgestelde fietsvergoeding: zelfde bedrag in 2021

De kilometervergoeding die wordt toegekend voor woon-werkverplaatsingen met de fiets is in 2021 vrijgesteld van belasting en socialezekerheidsbijdragen ten belope van 0,24 euro per kilometer. Dit bedrag wordt in principe jaarlijks geïndexeerd maar is onveranderd gebleven sinds 2019.

Concreet betekent dit dat u als werkgever geen bedrijfsvoorheffing noch RSZ-bijdragen hoeft in te houden, voor zover de kilometervergoeding niet hoger is dan het vrijgestelde bedrag. Het deel dat het vrijgestelde bedrag te boven gaat, wordt bij het maandloon gevoegd om de in te houden bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdragen te berekenen.

Belangrijk: dit kilometerforfait kan enkel worden toegekend voor verplaatsingen die werkelijk met de fiets worden afgelegd. Onder ‘fiets’ wordt verstaan: (elektrisch aangedreven) klassieke fietsen, hybride fietsen, racefietsen, mountainbikes, citybikes, bakfietsen, aangepaste fietsen voor personen met een handicap en vouwfietsen.

 

Sociaal voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets

De terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets (met inbegrip van de accessoires en de onderhouds- en stallingskosten) aan een werknemer die de fiets gebruikt voor zijn woon-werkverkeer wordt door de wet uitdrukkelijk van belasting vrijgesteld (artikel 38, § 1, 14°, b WIB 92).

Meer nog: het eigenlijke privégebruik van die fiets leidt zelfs niet tot een belastbaar voordeel van alle aard voor zover de fiets werkelijk wordt gebruikt in het kader van het woon-werkverkeer. Dit betekent concreet dat er geen bedrijfsvoorheffing, noch sociale bijdragen verschuldigd zijn voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets die ook wordt gebruikt voor het woon-werkverkeer.

Dit is een echte troef in vergelijking met een bedrijfswagen. De terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen voor privégebruik leidt tot een voordeel van alle aard dat belastbaar is bij de verkrijger, zelfs als hij de wagen ook voor zijn woon-werkverkeer gebruikt.

Wanneer een bedrijfsfiets echter uitsluitend voor privédoeleinden wordt toegekend, vormt de terbeschikkingstelling van de fiets een belastbaar voordeel van alle aard waarop bedrijfsvoorheffing moet worden ingehouden en socialezekerheidsbijdragen moeten worden betaald.

 

Aftrekbare beroepskosten

Met de fiets verband houdende kosten zijn voortaan tegen 100% aftrekbaar (en niet langer tegen 120% zoals tot eind 2019 het geval was). Het betreft onder andere (maar niet limitatief) volgende kosten:

  • aankoop van de fiets en toebehoren;
  • inrichting van sanitaire opfrisruimtes (kleedruimte en/ of douches);
  • voorzien van fietsenstalling;
  • kleding;
  • onderhoud;

Als u dergelijke kosten maakt, kunt u ze dus tegen 100% aftrekken als beroepskosten.

 

Wenst u meer informatie hierover?

Raadpleeg dan zeker onze fiche over de terugbetaling van vervoerskosten

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 22-01-2021